REFERAT FRA STYREMØTE (01) I NORSK IRSKSETTERKLUBB Dato: 27.08.10 Sted: Hjerkinn Tid: Kl. 18.00 – 21:55 Tilstede: Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, Cato Aasland, Kristine Møst, Randi Halvorsen Fravær: Kjell Arne Odlolien, Eldri Kjørren, Karl Ole Jørgensen og Ina Killingrød Greve Referent: Jørn Presterundstuen I henhold til lover for NISK 3.6 § 15 er styret med denne sammensetningen beslutningsdyktig. Saker: SAK 01/10 Styrets arbeid Styret har behov for å bruke noe tid på å kartlegge og prioritere våre arbeidsoppgaver, legge en strategi for det videre arbeidet og utarbeide en god arbeidsfordeling i styret. Det vil derfor avholdes både telefonmøter og fysiske styremøter. Det er også et ønske om i størst mulig grad å spille på og involvere andre tillitsvalgte i klubben. Det tas derfor sikte på å samle lederne for avdelingene og de fire distriktskontaktene til en samling i god tid før neste GF. Vedtak: Et enstemmig styre ønsker et fysisk styremøte over to dager i oktober/november. Et enstemmig styre vil ta sikte på å samle styret sammen med lederne for avdelingene og distriktskontaktene i god tid før GF. SAK 2 -2010 Innavlssaken Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide et mandat og nedsette et utvalg som skal utrede forholdene omkring innavl hos irsksetteren. Styret ønsker å delta aktivt i arbeidet og utvalget ledes/koordineres av avlsrådets leder. Det skal også oppnevnes to-tre eksterne representanter i dette arbeidet. Vedtak: Et enstemmig styre anser dette som en høyt prioritert sak. Mandat og utnevnelsen av representanter i utvalget skal være klart innen 1. november. Utvalgets leder skal fortløpende rapportere til styret og på forespørsel orientere styret og avdelingene om arbeidet. Ansvar: Kristine lager utkast til mandat basert på vedtaket fra ekstraordinær generalforsamling (EOGF) og de diskusjoner som har vært omkring innavl. SAK 3-2010 Økning i HD på Irsk setter Styret har registrert at det er en betydelig økning i HD innenfor rasen de siste månedene. Det kan imidlertid synes som om det har vært en tilnærmet like stor økning i flere andre raser. Detter er imidlertid en svært viktig problemstilling og styret vil umiddelbart ta tak i denne utfordringen. Det bør iverksettes et samarbeid med de andre raseklubbene i gruppe 7 så snart som mulig. Vedtak: Avlsrådet gis i oppdrag å starte arbeidet med å undersøke forholdene omkring økningen i HD. Ansvar: Kristine tar kontakt med de andre raseklubbenes avlsråd for et samarbeid omkring problemstillingen. SAK 4-2010 NKKs etiske retningslinjer I forhold til avl er det en selvfølge at NISK følger NKKs etiske retningslinjer. Det er imidlertid viktig at det gis informasjon på hjemmesiden om hvordan vi forholder oss til dette og hvilke konsekvenser dette får for våre medlemmer. Vedtak: Styret er enstemmig omkring forståelsen av at NKKs etiske retningslinjer må overholdes uten unntak. Det legges ut informasjon til medlemmene på hjemmesiden om hvordan klubben forstår de etiske retningslinjene. Ansvar: Kristine lager en informasjon som legges ut på hjemmesiden. SAK 5-2010 Valgkomitè Etter EOGF har styret mottatt henvendelse fra henholdsvis et medlem og et varamedlem i valgkomiteen. Begge trekker seg fra sine posisjoner og må erstattes. Vedtak: Et enstemmig styre tar avgjørelsen til etterretning og starter umiddelbart arbeidet med å utpeke to personer som kan fylle disse hullene. Et enstemmig styre ønsker en representant fra henholdsvis sør-/vestlandet og Nordland/Finnmark Ansvar: Jørn tar kontakt med leder i valgkomiteen og aktuelle kandidater. SAK 6-2010 Regnskap Styret har mottatt en henvendelse fra forrige forretningsfører som ønsker en regnskapsavslutning i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling og nytt styre. Det er innhentet erfaringer fra andre organisasjoner og det viser seg at en regnskapsavslutning er svært uvanlig selv om det er skifte av styre. Styret mener også at det vil være uproblematisk å finne en løsning som viser ansvarsforholdene uten at regnskapet avsluttes. Vedtak: Et enstemmig styre ønsker en ryddig overgang mellom det gamle og det nye styret og vil finne en løsning som ivaretar behovet for synlig ansvar og oversikt for GF. Styret ønsker i utgangspunktet en statusrapport for regnskapet av 10.8.10 Ansvar: Cato tar kontakt med regnskapsfører. SAK 7-2010 SISK 100-års jubileum/landskamp Det meldte seg kun tre kandidater til å representere NISK ved dette arrangementet og disse er dermed tatt ut til laget. Laget består av Noaidons P2/Stein Jørgensen, Skåbufjellets Back-up/Einar Bordewich og Irskesjøens Nix/Jan Arild Kingswick. Styret anser dette som gode representanter for NISK. Stein Jørgensen er utpekt som lagleder og vil forestå tale og overrekkelse av gave fra NISK. Styret vil snarest finne en passende gave til NISK. Ansvar: Hege og Kristine undersøker gaver til SISK SAK 8-2010 Søk på hund Styret har ikke mulighet til å oppdatere blant annet ”søk på hund”, da ingen av oss har tilgang. Dette er en viktig service til våre medlemmer og styret vil priortiere en løsning på dette. Styret er også gjort kjent med at dagens løsning er i ferd med å bli utdatert og må oppdateres. Vedtak: Et enstemmig styre vil jobbe for en ny løsning for søk på hund og vil søke å sluttføre arbeidet som er påbegynt av det forrige styret så snart som mulig. SAK 9-2010 Norgescup Det har etter hvert gått inflasjon i forskjellige cuper og det bør diskuteres om man skal fortsette med en Norgescup for NISK. FKF har også anbefalt at antall cuper reduseres. Styret vil derfor vurdere om det kan være andre måter for å synliggjøre resultater oppnådd av irsksettere på jaktprøver på en like god måte. Vedtak: Styret viderefører Norgescupen i henhold til vedtak på GF SAK 10-2010 Informasjons flyt Informasjon til våre medlemmer må være en høyt prioritert sak og det ble drøftet behovet for en helhetlig informasjonsstrategi for NISK, som omfatter både hjemmesiden, Fuglehunden og andre aktuelle informasjonskanaler. Vedtak: • Et enstemmig styre ønsker å utpeke en redaksjonskomité med en leder og to-tre medlemmer som kan bistå med informasjonsarbeidet. Styrets leder vil være ansvarlig redaktør for alle informasjonskanaler. • Et enstemmig styre ønsker å ta i bruk Facebook og Twitter som en ekstra informasjonskanal til våre medlemmer. • Et enstemmig styre vedtok at informasjon på forsiden på hjemmesiden skal begrenses og styres over på underliggende sider. • Hjemmesidens forside skal ikke brukes til annonser av valpekull eller andre objekter som selges. • Oppslag på forsiden skal begrenses til maks tre-fire linjer med henvisning til ”les mer”. • Styret gir redaksjonskomiteen mandat til å utarbeide ytterligere retningslinjer og vurdere behov for nye informasjonsløsninger. Ansvar: Jørn følger opp og forespør leder og øvrige medlemmer i redaksjonskomiteen. SAK 11-2010 Sponsor Styret ønsker å jobbe for en eller flere sponsorer for NISK. Formålet er å skaffe økonomisk støtte til klubben og/eller fordeler for våre medlemmer. Det er viktig for styret at vi kan tilby samarbeidspartnere en helhetlig pakke som omfatter alle arrangementer i regi av klubben, samt profilering på hjemmeside og i forbindelse med arrangementer hvor medlemmer av klubben representerer. Før man går videre med dette må det avklares med avdelingene om det foreligger noen bindende avtaler på avdelingsnivå som vi må ta hensyn til. Vedtak: a. Et enstemmig styre ønsker at det utarbeides et brev som sendes ut til mulige samarbeidspartnere med en forespørsel om en avtale med NISK etter at dette er avklart med avdelingene. Ansvar: Hege tar kontakt med avdelingene med en forespørsel om eksisterende avtaler og eventuelt forslag til samarbeidspartnere. Hege utarbeider også forslag til brev. SAK 12-2010 Derby/Trippelprøven 2011 NISK har ansvaret for Trippelprøven med Norsk Derby i 2011. Dette betyr at vi så snart som mulig må starte forberedelser til dette arrangementet for å nå vårt mål om et profesjonelt arrangement. Vedtak: Et enstemmig styre ønsker at vi så snart som mulig utnevner en arrangementskomité bestående av en prøveleder med to assistenter og en-to dommeransvarlige. Et enstemmig styre er enig om at vi ønsker å leie inn en erfaren prøveleder dersom vi ikke finner denne kapasiteten i egen klubb. Ansvar: Jørn undersøker med aktuell prøveleder og kandidater til resten av arrangementskomiteen. SAK 13-2010 Tiltak for å øke medlemstallet Den viktigste inntektskilden for klubben er medlemskontingent og det er et mål for det nye styret å organisere en størst mulig andel av irsksetter eiere. Det ble diskutert tiltak for å rekruttere flere medlemmer til NISK. Vedtak: Et enstemmig styre vil utrede kostnader ved å la alle oppdrettere melde inn valpekjøpere gratis i klubben det året de kjøper valp med en påfølgende oppfølging for å videreføre medlemskapet. Ansvarlig: Cato undersøker kostnadene ved en slik ordning. SAK 14-2010 Lovkomité Det er etter det nye styrets syn behov for en gjennomgang av klubbens lover for å sikre oss at det ikke er motstridende bestemmelser i dette lovverket. Vedtak: Et enstemmig styre ønsker at det startes et arbeid med en gjennomgang av lovverket i NISK og utarbeider eventuelle forslag til endringer på neste GF. Ansvar: Hege og Jørn begynner dette arbeidet og vurderer behovet for å nedsette en lovkomité for å gjennomføre gjennomgangen på en måte med tilstrekkelig kvalitet. SAK 15-2010 Valpebok Det forrige styret påbegynte arbeidet med en valpebok og styret er kjent med at det er gjort mye arbeid med dette produktet. Det er også besluttet at det kun skal utarbeides en elektronisk versjon av valpeboken. Styret vil følge opp og søke å sluttføre det arbeidet som er påbegynt. Vedtak: Et enstemmig styre ønsker å sluttføre arbeidet med en valpebok. SAK 16-2010 Tiltak for rasen ekstriørt Styret er kjent med at det er en utfordring på flere plan i eksteriørbedømmelse av rasen og vil følge opp dette. Eldri tar kontakt med ressurspersoner i klubben for å få de nødvendige innspill i dette arbeidet SAK 17-2010 Hannhund/tispeliste Styret har sett på hannhund og tispelistene og syntes det er en urimelig ordning at medlemmene må betale for å stå oppført på hannhundlisten. Det er et viktig tiltak for rasen at alle tilgjengelige hunder som oppfyller kravene til avl står oppført på disse listene. Dette synes heller ikke å være noen stor inntektskilde for klubben og vil ikke gi noen påvirkning i klubbens økonomi. Vedtak: Et enstemmig styre er enig om å fjerne avgiften for å stå oppført på hannhundlisten. Neste styremøte: Fysisk styremøte i oktober, tlf møte tidligere dersom det er behov.