REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTE (05)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Dato:               26-27.11.2011
Sted:               Choice Hotel Gardermoen
Tid:
Lørdag:      Kl. 10.00-19.00
Søndag:      Kl. 09.00-13.00
Tilstede:         
Fra styret:       Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, Cato Aasland, Randi Halvorsen
Fra avlsrådet: Tor-Hartvig Bondø, Inger-Karin Røsseland, Rita Haadem og Anne-Liv Sollesnes.
Fravær:           Eldri Kjørren, Karl Ole Jørgensen og Terje Vikan Olsen.
Sekretær:        Ellen B. Dobloug
 
Saker:
 
Lørdag 26/11.:
                       
Styrets arbeid
Jørn har utarbeidet et utkast til styrebeskrivelse for Norsk Irsksetterklubb når de gjelder de forskjellige tillitsverv og denne ble gjennomgått punkt for punkt.
En tilføyelse under styrebehandling/møteform: ”Saker som ikke behandles i møter skal formaliseres og protokollføres ved første ordinære styremøte.”
Tilføyelse også under punktet ”Deltagelse på styremøter”: Styret står for øvrig fritt til å innkalle andre som har betydning for sakens behandling”.
Det lages også instruks for medlemmer av avlsrådet.
 
                        Status på saker – Oppfølging av handlingsplan, pålegg fra GF, strategisk handlingsplan, avlsplaner m.m.
 
Valpehefte:
Det ble bestemt av NISK GF at det skulle lage et nytt valpehefte elektronisk. Komite er nedsatt og det er satt en frist 1. mars 2012.
 
Revisjon av lover:
Ny lovmal for klubber og forbund ble fastsatt på NKK RS 12. november. NISKs lover må tilpasses denne lovmalen. Ansvarlig: Jørn.
 
HD:
Hva mener vi om HD for vår rase? Det er minimale endringer man har sett over mange års arbeid. Sak på styremøte for videre oppfølging 1. halvår 2012.
 
Handlingsplan NISK:
Legges frem for GF hvert år. Handlingsplanen bør gå over flere år. Ansvar: Randi. Tor-Hartvig og Jørn. Følges opp på første styremøte i 2012.
 
 
Jubileumsbok:
Boka skal utgis i forbindelse med NISKs 100-års jubileum i 2017. En komite må nedsettes.
 
Informasjonsarbeid i NISK:
Hjemmesiden fungerer greit, - sidene i ”Fuglehunden” har et forbedringspotensiale. Det er et spørsmål om man skal legge om hjemmesiden.  Det utarbeides et forslag innen 1.3.2012.  Det er pr. i dag ikke meldt seg noen som kan overta ansvaret ”Fuglehunden” og hjemmesiden.
 
Sponsor:
I dag eksisterer en avtale med Eukanuba som går ut til nyttår med mulig forlengelse for 2 år.
 
Profilering:
Det bør tilbys noen produkter som det står NISK til våre medlemmer, jfr. NGK’s tilbud til sine medlemmer.
                       
Orientering v/Silje Rudland om arbeidet hun har gjort i forbindelse med innavl hos irsksetter.
Avlsberegning, - hva er det? Forventningen til avkommene. Innavlsgrad, HD-indeks, jaktlyst og viltfinnerevne er grunnlag for avlsberegningen.
Oppsummering:
Silje Rudland anbefalte at man satt opp en liste på hva rasen er god på og hva den er dårlig på. Hvor er det potensielle farer og hvor er det rom på forbedringer? Vi må bli bevisst hvor vi står med vår rase.
Anbefaling: Innavlsprosent helst ikke over 12,5%.  Kan gi dispensasjoner, men lista her skal ligge høyt før dispensasjon gis.  
           
 
Søndag 27.11.:
 
Økonomi, regnskap, budsjett
Cato redegjorde for forslag til budsjett for 2012.
Det ble foretatt en del justeringer underveis. Budsjettet viser et resultat som går i null.
 
Ny lovnormal og oppfølging av FKF RS
Jørn gjennomgikk den nye lovnormalen. NKK’s nye lovmal kan gi en utfordring for NISK som i sin styreform i motsetning til de andre klubbene er en blanding mellom en forbunds- og en klubbmodell. Det vil bli tatt kontakt med NKK for å undersøke på hvilke måter en kan tilpasse NISK’s styresett med den vedtatte lovmalen. Dette bør være avklart i god tid før NISK GF 2012.
 
Oppsummering og avslutning
 
Årets Hunder:
Følge praksis – kåringer tom nr. 6 legges ut på hjemmesiden. Statuttene må også legges ut, da disse er blitt borte.
 
Søknad godkjenning avlshund:
Avlsrådet har godkjent søknaden ut fra de retningslinjer som foreligger.
 
Det foreslås at det lages et informasjonsskriv om avlssaken og dette senders ut til avdelingene sammen med en del av de beregninger som er mottatt. Til GF må man si noe om status på rasen, si noe om konsekvensene av det og foreslå tiltak, da vi har en for lav effektiv populasjon.
                       
Neste styremøte:       Telefonmøte onsdag 25.1. kl. 1900
 
                       
 
 
Referent:
Ellen B. Dobloug