REFERAT FRA STYREMØTE (01)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Dato:               23.05.2011
Sted:               Telefonkonferanse  
Tid:                 Kl. 1900 – 2100
Tilstede:          Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, Eldri Kjørren, Randi Halvorsen, Tor-Hartvig Bondø, Karl Ole Jørgensen og Terje Vikan Olsen.
Forfall:            Cato Aasland
Sekretær:        Ellen B. Dobloug
 
Saker:
                      
Sak 01/11:      Godkjenning av innkalling:           
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 02/11:      Administrative forhold – nytt styre og avlsråd
a)      Styret konstituerte seg med følgende ansvarsområder:
Jørn Presterudstuen – leder
Hege Rosenlund – nestleder
Cato Aasland – forretningsfører
Eldri Kjørren - utstilling
Randi Halvorsen – jakt og trening
Karl-Ole Jørgensen – varamedlem
Terje Vikan Olsen – varamedlem
Tor-Hartvig Bondø – leder avlsråd
 
b)      Bank
Klubben har en driftskonto i DnB og to konti i SEB Privatbanken. Kontoen i DnB vil bli sagt opp og innestående overført til ny driftskonto i Privatbanken så snart denne er tilgjengelig for ny sekretær. Sekretær og forretningsfører får disposisjonsfullmakt hver for seg. Ny konto for skattetrekk vil bli opprettet.
c)      Ny sekretær.
Ellen Bakke Dobloug er ansatt som ny sekretær fra 1.5.2011. Ansettelsesavtale utarbeides.
d)     Styremøter
Forslag:
26.7.          kl. 1900
30.8..         kl. 1900
18.10.        kl. 1900.
3,-4.12.     kl. 1900 Møte m/styret og avlsråd
 
Sak 03/11       FKF RS – saker og valg
FKF avholder sitt Representantskapsmøte lørdag 28. mai kl. 0900 på Garder Kurs og Konferansesenter, Gardermoen. Fredag 27. mai er det invitert til temamøte vedr. forslag om endring av FKFs vedtekter. Jørn er forhindret fra å møte, slik at Hege møter på vegne av Norsk Irsksetterklubb fredag og lørdag.
 
a)      Saker til behandling.
Jørn gikk gjennom de forskjellige sakene som er fremmt til behandling.
Det ble godkjent at styret stiller seg bak de innstillinger som FKF-styret har fremmet forslag om. Sak 3.1 er en kompleks sak, men på NISK GF 2011 ønsket at man skulle styrke FKF som et forbund. Bondø mente at vedtaket burde utsettes og var av den oppfatning at vi manglet en vesentlig ting for å ta en beslutningen – Vi vet ikke hvem av klubbene som blir med! Han ønsket å kjøre en prosess i klubbene først. Hege mente at man muligens etter fredagen ville vite noe mer om hvilke klubber som ønsket å gå for vedtaket. Ligger det ikke an til 2/3 flertall, vil det være bedre å stemme for et utsettelsesforslag enn å avvise saken.  Temamøtet på fredag vil kunne gi et signal på hva klubbene ønsker. NISK ønsker ikke å bidra til at prosessen legges død. Det ønskes videre avklart hva man mener med pkt. F. i vedtaket.
b)     Valg
NISK har ikke sendt inn noen forslag på valg av medlemmer som er på valg. NISK har ikke noe primært ønske om forandring av det sittende styre. Robert Brenden støttes som ny vara.
 
 
Sak 04/11:      GF Fuglehunden
Det er innkalt til generalforsamling i ”Fuglehunden” 7. juni i Oslo kl. 18.30 i Bogstadvn. 30. Jørn kan ikke møte da han er utenlands. NISK er eier av 12,5% eierandel av FH.
 
                        Vedtak:
Hege møter på vegne av NISK. Jørn sender over møtedokumenter til Hege.
 
Sak 05/11:      Oppfølging GF
a)      Protokoll: Ellen etterlyser denne hos Bodil Kanebog.
b)      Informasjonsarbeid – hjemmeside, FH, FB.  Ina fortsetter som redaktør for ”Fuglehunden”.  Det er etablert et forhold mellom Willy, Anders og Tor-Hartvig som kan ivareta utviklingen og innleggene på websida. Sida oppdateres jevnlig og fungerer bra. Evalueres utpå høsten.
c)      Årsberetning/årbok:  Jørn setter opp en mal og sender den ut til avdelingene. Sendes styremedlemmene først for innspill.
d)     Vandrepremier – statutter: Saken utsettes.  Randi ser på dette til neste styremøte.
 
Sak 06/11:      DK Finnmark
Jørn har fått en henvendelse fra Kai Myreng om at han kan stille som DK Finnmark. Vi kan informere om dette og etterlyse andre forslag på vår hjemmeside innen en fastsatt frist. Kommer det ikke andre forslag, vil han være valgt.
Vedtak:
Det utlyses til nytt valg av DK Finnmark, og det oppgis hvilken kandidat som stiller til valg. Det bes om innspill på andre kandidater innen en oppsatt frist. Tor-Hartvig legger inn dette på websiden.
 
Sak 07/11:      Trippelprøven på Kongsvold høsten 2011
Det er i år NISK sin tur til å avholde Trippelprøven, og denne gang inngår Norsk Derby i arrangementet. Sekretariatet er bemannet med Ellen som leder. Jørn og Tore Lie sender ut dommerforespørsler til ca. 75 dommere. Dommere til semifinale og finale ND er avklart. Disse utpekes fra FKF.  Det er god kontakt med Derbykomiteen. Det må også avklares en person som kan være i sekretariatet og legge ut rapporter på nettet. Tor Hartvig sa seg villig til dette. Det må også jobbes opp mot sponsorer. Noe her er allerede avklart.
 
Vedtak: Jørn jobber videre med dommere. Hege tar ansvar for sponsorutvikling.
 
Sak 08/11:     Eventuelt
                        Ingen saker til behandling.
                       
Neste telefonstyremøte tirsdag 26. juli kl. 1900.
 
Referent:
Ellen B. Dobloug