REFERAT FRA STYREMØTE (04)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Dato:               18.10.2011
Sted:               Telefonmøte
Tid:                 Kl. 19:00 – 2100
Tilstede:          Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, Cato Aasland, Eldri Kjørren, Randi Halvorsen, Tor-Hartvig Bondø og Terje Vikan Olsen.
Fravær:           Karl Ole Jørgensen
Sekretær:        Ellen B. Dobloug
 
Saker:
                      
Sak 25/11:      Godkjenning av innkalling.
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 26/11:      Godkjenning av referat fra styremøte 6.9.11
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 27/11:      Godkjenne styremøtet som beslutningsdyktig
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 28/11       Oversikt over oppgaver:
Jørn har sendt ut en oversikt til alle styrets medlemmer over oppgaver som styret skal arbeide med i styreperioden. Vedtak: Alle må gå igjennom oppgavene og ha en formening til det neste fysiske styremøte om hvordan man kan bidra slik at oppgavene blir fordelt. Noen oppgaver er allerede under arbeid.
 
Sak 29/11:      Informasjonsarbeid: Redaktør ”Fuglehunden”
Forrige redaktør har sluttet. Styret ønsker en ny redaktør som kan ha et overordnet ansvar både for FH og NISKs hjemmeside
Vedtak: Det lages en litt åpen utlysning og som legges ut på hjemmesiden. Tor-Hartvig lager forslag til tekst. Søknadsfrist 15. november.
                       
Sak 30/11:      Statutter
                       
a.       Årets Hunder: Statuttene har forsvunnet fra hjemmesiden og må legges ut på nytt. Det er enighet om at statuttene bør revideres noe og det vil utarbeides et forslag til endringer som sendes på høring til avdelingene.
b.      NM-Lag Vinter: Det presiseres at statuttene for NM-Lag Vinter skal gjøres på samme måte som for NM Lag Lavland og NM Lag Høyfjell. Fjorårets vinterresultater (x2) og høstresultater (x1) samt samme års vinterresultater før NM Lag Vinter (x3) teller.
c.       Årets Utstillingshund: Statuttene gjennomgås og en eventuell endring legges frem for styret.
 
Vedtak: Det gjøres en presisering i statuttene slik at det fremkommer tydelig at kriteriene er like for alle grener for NM-lag slik intensjonen har vært.
Statuttene for årets hunder må legges ut på hjemmesiden. Forslag til endringer utarbeides og sendes på høring til avdelingene.
Årets Utstillingshund – eventuelle forslag til endringer utarbeides og legges frem for styret.
 
Sak 31/11:      Status avlsrådet:
Avlsrådsleder orienterte om arbeidet i rådet. Det er igangsatt en dialog med NKK for å vurdere mulighetene for å etablere et X-register for IRHS.
Avlsrådet har videre blitt enig om en ”serviceerklæring”. Denne sier at: ”Medlemmer som henvender seg til avlsrådet med spørsmål om godkjenning av avlshunder, kull eller andre henvendelser, skal normalt ha svar innen 3-7 dager.” For å oppfylle dette ble det fattet følgende
Vedtak: Avlsrådet gis anledning til å hente inn hjelp for å bedre servicen for medlemmer som søker godkjenning av valpekull.
 
Sak 32/11:      Orienteringssaker:
 
a.       Valpehefte
Hege orienterte.    1. mars er frist for ferdig utgave.
b.      Økonomi
Ellen orienterte. Bilag t.o.m. 30. september er bokført.
c.       Intern sak
Cato orienterte.
d.      Vandrepremier
Ellen orienterte. Vandrepremiene er gjennomgått og oversikt laget. Beror hos sekretær inntil videre. Forslag om avvikling av vandrepremiekåringen legges frem for NISK GF i 2012. 
e.       Generalforsamling 2012: Det er sendt bekreftelse til Hotel Clarion, Bergen, om at deres tilbud er akseptert.
 
Sak 33/11:     Eventuelt
Randi Halvorsen orienterte vedr. gemyttanmerkninger på jaktprøvekritikker. Vedtak: Randi og Tor-Hartvig samarbeider og melder slike anmerkninger til styret.
 
Det mangler rutiner for de enkelte styreposisjoners ansvar vedr. styrearbeid.
Vedtak: Det bør lages enkle rutiner når det gjelder de forskjellige styreposisjoner.
                       
Neste møte:    26.-27. november samles styret og avlsrådet på Quality Hotel Gardermoen.
 
 
Referent:
Ellen B. Dobloug