Dato:               06.09.2011
Sted:               Telefonkonferanse  
Tid:                 Kl. 19:00 – 20.55
Tilstede:          Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, Cato Aasland, Eldri Kjørren, Tor-Hartvig Bondø, Karl Ole Jørgensen og Terje Vikan Olsen.
Fravær:           Randi Halvorsen.
Sekretær:        Ellen B. Dobloug
 
Saker:
                      
Sak 17/11:      Godkjenning av innkalling.
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 18/11:      Godkjenning av referat fra styremøte 26.7.11
                        Utsatt sak fra siste styremøte: 
Sak 16/11 Eventuelt: Deltakelse av representanter ved NISK GF. Det er kommet forslag om at NISK burde betale for 1 rep. fra hver avdeling ved deltakelse på NISK GF. I dag – lik i mange år – fungerer systemet slik at alle
betaler en lik andel for å delta. Skal denne praksis endres, bør det legges frem et forslag for endring ved neste NISK GF i 2012. Inntil dette skjer, følges samme opplegg for NISK GF2012. En slik endring fordrer at en stipulert kostnad legges inn i et budsjett. Det er  ikke budsjettert med en slik endring for 2011. Forslag til formulering av sak for NISK GF 2012: ”Styret i NISK ønsker ikke å gå inn på en modell hvor man automatisk dekker kostnader  for en avdeling ved deltakelse i NISK GF. For avdelinger som har en presset økonomi, åpner styret imidlertid for at avdelingen kan søke om støtte ved deltakelse for sin representant på NISK GF.
                        Vedtak: Forslag til vedtak legges frem for NISK GF i 2012.
 
           
Sak 19/11       Trippelprøven 2011: Status
Jørn har gjort ferdig dommerskjemaet til NKK. Har flere dommere enn det som trengs. Har gjort en avtale med Hed-Opp for å låne revolvere og dommerbøker. Betaler kr. 500,- for dette. Når det gjelder felling: Jørn synes ikke at det skal være felling. Rypebestanden er ikke stor. Det andre er prinsipielt: Jaktprøvene brukes til fuglehundsport og ikke til jakt. Tor-Hartvig var enig. Ønsker å gi en signaleffekt til de rundt oss. Vi bedriver en sport, og det er ikke jakt det går på i denne sammenhengen. De andre i styret støttet synspunktet.
 
Hege orienterte om sponsorutviklingen. Provit, Trønderbur, Lundhags, Nortura (både til dommere og deltakere!) er kontaktet og bidrar til premier og dommergaver.  Hege setter opp en mail på det som må hentes av materiell og sende denne til Jørn. Hege ringer vedr. kaffekjel. Jørn tar kontakt med Petter Steen/Eukanuba vedr. dommergaver.
 
Tor-Hartvig tar bilder og legger ut på web’en på søndag. Refererer Norsk Derby finalen på web’en.
 
Ellen: Fulle partier VK lørdag. Venteliste VK 21 stk. Nesten fullt lørdag, og noen flere plasser søndag i UK/AK. Ellen hører om Hed-Opp vedr. kjøp av skudd (Hege L.N.).
 
Vedtak: Det blir ikke felling på Trippelprøven. Andre arbeidsoppgaver blir ivaretatt av de som er tilstede på prøven.
 
Sak 20/11:      Innavlssaken – Oppdatering fra Tor-Hartvig
                        Tor-Hartvig orienterte. Det har vært en utsendelse mellom to avlsrådsmøter.
Ble sendt ut til alle, og det ble tilbakemelding fra mange som var entydig positive. Det ble da tolket slik at det var flertall for å gjøre dette. De resultater som etter hvert vil foreligge,  må publiseres blant avdelingene, våre medlemmer og oppdrettere.
Vedtak:
Styret vedtok å bestille følgende tall for perioden 2000-2010:
·         Innavlsgrad (COI) pr år/valgt periode
·         Effektiv populasjon pr. år/valgt periode
·         Generasjonsintervall pr. år.
·         Skilt på kjønn samt gjennomsnitt (hanner+tisper)
·         Gj.snitt kullstørrelse
·         Farfar/morfarskurve
Kostnad: ca. 1500,- pr. årgang, til sammen kr. 15.000 for perioden. Kostnaden er ikke budsjettert, men dekkes over innestående på avlsrådskontoen i SEB Privatbanken.
                       
 
Sak 21/11:      Valpehefte
Det vises til vedtak fattet på NISK GF 2011. 
Det er fastsatt at dette skal ha en lektronisk form. Styret må sette sammen en komite som  kan jobbe med dette frem til ferdigstillelse. Det bør være en representant fra styret i komiteen. Per Nymark og Tore Salvesen sa på NISK GF at de kunne bidra.
Vedtak: En komite nedsettes. Per Nymark og Tore Salvesen forespørres. Hege blir med som styrets representant og leder gruppa som sørger for fremdrift. Thomas Ottesen forespørres om bidrag fra rød og hvit irsksetter. Foreslaget fra komiteen bør være ferdig innen 1. mars 2012.
 
Sak 22/11:      Årbok/årsberetning: Status og oppdatering.
Jørn har sammenlignet tidligere årbøker med årsberetningene. Det er veldig lite som skiller disse fra hverandre. Jørn setter opp en mal på hvordan en slik årbok/årsberetning bør se ut. Sendes deretter til avdelingene med forespørsel om innspill.
Det er også mulig å forespørre andre med kompetanse på diverse opplysninger som kan være av interesse å ha i en årbok. Årboka/årsberetningen fredigstilles i  et PDF-format som gjør det enkelt å skrive det ut.
Vedtak: Jørn lager en mal som styrebehandles.  Innspill fra styret implementeres før utsendelse til  avdelingene ca. 1. november til høring.
 
Sak 23/11:      Redaktør ”Fuglehunden”
Det må gjøres en rask jobb for å skaffe ny redaktør av NISKs sider i ”Fuglehunden”. Diskusjon rundt hva NISKs sider i Fuglehunden bør inneholde. I dag virker sidene nokså lite informative og ”daue”.
Vedtak: Eldri kan være behjelpelig med FH nr. 6/11. Randi skal skriver leder.
 
Sak 24/11:     Eventuelt
                       
                        Utstillinger:
Eldri orienterte. Har fått tilbakemeldinger fra medlemmer vedr. dommere på utstillinger. I etterkant av en utstilling som ble arrangert i august, kom det tilbake noen reaksjoner. Eldri har fått kritikkene og sett på disse. En meget høy grad av excellent, samt at det kategoriske er utelatt å skrive noe om bitt går igjen. Hvordan håndteres dette? Det er også et problem vedr. dømming av show-setter. Vi ønsker rasetypiske hunder. Det kunne være en ide å skrive et brev til NKK hvor vi sier noe om at vi er bekymret for at vi ser en tendens til dømming av vår rase som raseklubben ikke ønsker. Det må nevnes eksempler på begge typer dømming. Brevet bør stiles til dommerkomiteen hvor de anmodes om å se på utfordringene. Be komiteen utrede hvordan dette ser ut fra sitt ståsted. Det gis uttrykk overfor dommerutvalget at vi som raseklubb er bekymret for rasen når det gjelder dømming på utstillinger.  
Vedtak: Vi har fått gjentatte henvendelser vedr dømming på utstillinger. Styret sender et brev til NKK og uttrykker en bekymring og ønsker at dommerutvalget ser på dømmingen av rasen.
 
Påskjønnelse:
Hege orienterte. Foreslo at styret sender en blomsterbukett til Arthur Aune som takk for  hans arbeid med NISKs webside. Styret sluttet seg til dette. Ellen bestiller blomster.
 En oversikt over åremålsdager til æredsmedlemmer samt rutiner for dette er tidligere blitt utarbeidet.. Hege finner frem denne til neste styremøte.
 
Neste telefonstyremøte 18. oktober 2011 kl. 1900.
 
Referent:
Ellen B. Dobloug