Dato: 05.03.2013
Sted: Telefonstyremøte kl. 20.00 – 21.40
Tilstede: Jørn Presterudstuen, Tore Salvesen, Cato Aasland, Tor-Hartvig Bondø, Randi Halvorsen og Carl J. Seljestad.
Fraværende: Lars Kvarberg, Eldri Kjørren og Terje Vikan Olsen.


Saker:

Sak 10/13: Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak 11/13: Godkjenning av referat fra styremøte 15.1.2013.
Vedtak: Godkjent.

Sak 12/13: Referatsakersaker:

a)Medlemsstatus:
Pr. 4.3. viser NKKs oversikt at 1219 medlemmer har betalt medlemskap for 2013 og dette utgjør kr. 507.150,-. 316 medlemmer har hittil ikke betalt kontingent, og dette utgjør kr. 134.700,-. NKKs regnskapsavdeling har meddelt at 61% av medlemmene mottok i år hovedkravet også via epost. Dette er nytt. 9. februar sendte administrasjonen ut påminnelse via SMS til 17.500 medlemmer. 75% av medlemmene har oppgitt sitt mobilnummer. Første ordinære purring ble sendt 20. februar, via brevpost og epost. Ny SMS-påminnelse ble sendt ut 1. mars, samt annen gangs purring 6. mars. Klubbenes avregning bli nå sendt til utbetaling hver onsdag. Dette skjedde fra 20. februar.
Etter 90 dager har NKK signalisert at de medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent, vil bli slettet av medlemsregisteret. Dette gjør at det ikke lenger vil bli mulighet for NISK å ta videre purring via sine avdelinger. For igjen å bli medlem i NISK, må man da melde seg inn på nytt. Vedtak: Avdelingene vil bli oppfordret til å ta direkte kontakt med de medlemmene i sin region som ikke har betalt kontingent for 2013. Randi foreslo å lage en felles tekst som oversendelse avdelingene som et forslag til henvendelse på mail til de som har mailadresse. Det kan også legges ut en påminnelse på NISKs hjemmeside. Ellen prøver å ta ut en oversikt/rapporter over de medlemmer som ikke har betalt og lagre dette, slik at disse ikke blir slettet av NKK etter 90 dager.

b)Vervekampanje:
Diverse enkeltmedlemmer og oppdrettere har hittil vervet til sammen 33 medlemmer. Av disse har 22 betalt medlemskontingenten. Den som ligger best an så langt er Trond Narve Stavne med 5 betalende nye medlemmer. Vedtak: For å få større oppmerksomhet rundt vervekampanjen, foreslo Tor-Hartvig en oppmerksomhet for ”månedens verver”. Kan for eksempel være en eller annen artikkel fra vår sponsor. Påminnelser kan også legges ut på NISKs webside.

c)Kalender:
Det har hittil kommet inn betaling for 438 kalendere. Hovedvekten av innbetalingen kom før jul og like over nyttår. Sekretæren har sendt ut kalender for hvert nytt medlem som blir innmeldt. Vedtak: Kostnaden for produksjonen er dekket inn, slik at dette tiltaket har ”båret seg”. Dersom man skal satse på et slikt opplegg til neste år, bør kalenderen være ferdig produsert for utsendelse i november. En komite bør nedsettes – bestående av f. eks 3 personer – som bl.a. sørger for bilder for en ny kalender.

d) NISK fått en henvendelse fra NKK med forespørsel om dommere til utstillinger. Eldri setter opp et forslag til styret, frist 1. april til NKK.

e) NM Lag vinter – henvendelse fra RU. Det er et nokså rigid regelverk i dag når det gjelder bytte av hund før start. Det er derfor fremmet et forslag om at alle kan bytte hund frem til start etter godkjenning fra dommer.
NISK har ingen innvendinger mot dette.
f) Grasrotandelen: NISK tilfredsstiller ikke kravet til Grasrotandelen, og er derfor fjernet fra Frivillighetsregisteret.
g) Gullmerke: Styret diskuterte saken. Ønsker man å fortsette denne påskjønnelsen, må dette forankres i de nye lovene.
h) Fellesutstillingen 2013: NISK bør markedsføre Fellesutstilling på sin nettside for å få flest mulige irsksettere til å delta på utstillingen.

Sak 13/13:NM Skog
NISK skal arrangere NM-skog 2013, men har inngått et samarbeid med Namdal FHK som vil være teknisk arrangør av prøven. For NISK er det viktigste at prøven vil ha en kvalitet vi kan stå inne for. Styret føler seg trygge på at Namdal FK vil gjennomføre et godt arrangement. Styret diskuterte innholdet i utkastet til kontrakt og mener at dette dekker vår interesser.
Vedtak: Den fremlagte, justerte avtale returneres til Namdal FK i undertegnet stand.

Sak 14/13:Saker fra Raseutvalget (RU)
Stor-Cert som sådan er blitt en stor diskusjon i RU. Poenget er at raseklubbene ønsker å få et Stor-cert til Fellesutsstillingen for å fremme raseklubbenes spesialutstilling. Fikk avslag på det hos NKK. RU ønsket da at Stor-Cert ikke skulle gå til utstillingen på Elverum. Fra vår side har ikke det vært stor deltakelse fra IS på denne tiden (primo august og takseringstid). NISK så ikke noen grunn til å gå mot RU sin holdning. Stor-certet på Elverum er imidlertid regulert ved en avtale mellom NKK og NJFF. Vedtak: NISK vil fortsette arbeidet gjennom RU for at Raseklubbene skal få tildelt ytterligere et Stor-Cert fra NKK til sine utstillinger.


Sak 15/13:Valpehefte
Tore har sendt ut et forslag til valpehefte til styret. Han har hatt kontakt med Siri Kulberg Sjurseth for avklaring om bruk av diverse av hennes artikler, og det var hun positiv til. Tor-Hartvig har sett på bilder som kan brukes (i forbindelse med kalenderen). Vedtak: Det må leses korrektur. Eldri ser på lay-out. Har tidligere oppgitt en kontakt som kan ta hånd om dette. Tore og Tor-Hartvig plukker bilder fra Dropboxen for innsetting i heftet som må være ferdig produsert til generalforsamlingen 12. mai


Sak 16/13:Profileringsprogram
Caps og bøffer er under produksjon, - blir ferdig til Villmarksmessen.
Produksjon av klistremerker må følges opp.
Cato og Lars har fremlagt hvert sitt alternativ. Dette gjelder jakker og vester. Frem mot GF må vi finne en løsning som vi kan presentere. Vedtak: Cato kontakter sin forbindelse t i morgen for avklaring med levering av Bergans produkter. Samordner med Lars.


Sak 17/13:Oppgaver mot innkalling GF
Dato for GF er 11.-12. mai, Papirer må sendes ut innen 5 uker før GF. Kunngjøres på websiden så fort som mulig: GF 12.mai med dialogmøte 11. mai. Invitere avdelingene til å komme med ønsker om temaer. Frist for å sende inn forslag til valg til valgkomiteen og saker til styret er 5 uker før GF, altså innen søndag 7. april. Innkalling med saker sendes/legges ut på websiden innen 14. april. Vedtak: Carl Jørgen lager en kladd og sender til Ellen for kvalitetssikring og utlegging etterpå. Jørn lager et ”skjelett” til årsberetning og sender styret som må komme med innlegg i forhold til sine oppgaver gjennom året. Utkast til nye lover må legges inn. Jørn sender mail til avdelingene. Er det noen saker som styret mener må fremmes, må dette gjøres snarest. Neste styremøte må legges før fristen 14. april.
.

Sak 18/13:Informasjon – Fuglehunden, hjemmesiden
Fra nr. 3, (frist for innsendelse av stoff til klubbsider er 4. april, tar Carl Jørgen over arbeidet med ”Fuglehunden”, samordning når det gjelder stoff etc. Han tar kontakt med alle avdelingene for å oppfordre dem til å komme inn med stoff eller andre saker det kan jobbes med. Vedtak: Det bør lages en plan for kommende utgaver, - om det skal være temaer som skal gå igjen i flere utgaver av FH, eller om det kan være andre saker som kan interessere medlemmene. Jørn skriver leder til nr. 3.

Sak 19/13:Eventuelt
Avlsrådet ønsket avklaring om hvordan de saker avlsrådet behandler skal legges fram for styret. Vedtak: Saker som avgjøres innenfor gjeldende avlskriterier meldes styret som referatsaker. Saker av mer prinsipiell karakter fremmes som avlsrådets innstilling til vedtak i styret.


Neste møte:Telefonstyremøte tirsdag 9. april kl. 20.00.

Referent:
Ellen B. Dobloug