REFERAT FRA STYREMØTE (02) I NORSK IRSKSETTERKLUBB Dato: 19.10.10 Sted: Tlf møte Tid: Kl. 20.00 – 22.15 Tilstede: Jørn, Ina, Cato, Eldri , Kjell Arne, Hege, Karl Ole Meldt forfall : Kristine og Randi Referent : Ina Killingrød Greve I henhold til lover for NISK 3.6 § 15 er styret med denne sammensetningen beslutningsdyktig. SAK 18-2010. Godkjenning av referat fra forrige møte. Referat fra forrige styremøte etter godkjent og sendt til avdelingene samt lagt ut på hjemmesiden. SAK 19 - 2010 Orienteringssaker Jørn orientert fra møte i RU ang valg av ny representant til NKKs hovedstyre. NISK har fulgt resten av raseklubbene og kommet frem til en felles kandidat. SAK 20-2010 Orienteringssaker/Oppfølging fra forrige styremøte Fysisk styremøte Hjerkinn første helg i desember. Leder ønsker at alle deltar, og at også vararepresentanter, avlsråd og, sekretær kalles inn. Innavlssaken: AR ønsker en liten utsettelse på dette da de trenger støtte fra styret og ser det meste hensiktsmessig at dette først påbegynnes etter styremøtet i desember. Dette støttes av styret. Økning i HD-frekvens: AR har sendt et brev til de andre klubbene i gruppe 7, noe som har blitt positivt mottatt hos de andre. Saken vil tas opp umiddelbart etter at høstens aktiviteter er avsluttet. NKK’s etiske retningslinjer: vi forholder oss til disse. NISK vil ikke godkjenne parringer som avviker fra disse retningslinjer. NISK styre ønsker å støtte seg til NKKs anbefalinger. SISK 100 års jubileum. NISK overrakte en oppmerksomhet via Stein Jørgensen som representerte klubben på en utmerket måte. Millenium Polka stilte da RS Storm ikke var i form. Søk på hund: dette er nå på plass og styret er tilfreds med dette så langt. Styret ønsker en kontrakt som gir oss muligheten til å evaluere løsningen, både i forhold til det praktiske og økonomiske. Stort sett er tilbakemeldingene gode, og vi tar vare på tilbakemeldingene vi får og bruker disse i evalueringsprosessen. NC: god løsning, Arthur Aune gjør en kjempejobb for klubben med dette. Styret er veldig takknemlige for denne innsatsen. Ina ønsker at noen overtar webredaktørrollen. Man tenker at det kunne vært hensiktsmessig å nedsette en webkomité hvor flere kunne dele ansvaret og også bistå Ina med stoff til FH. Facebook – kan være et nyttig verktøy for å nå medlemmene. Det som i så fall er viktig, er at denne blir oppdatert. Det er allerede en rød/hvit side, kanskje man kan spørre om man kan inkludere irsk rød på denne siden. Ina undersøker dette. Tenker at man velger en som har hovedansvar som kan delegere webansvaret. Alle har ansvar for å undersøke om det er noen som kunne tenke seg denne oppgaven. Dette skal koordineres internt i styret. Sponsor: Det er sendt ut en del henvendelser til aktuelle samarbeidspartnere for klubben og det jobbes aktivt for å få på plass en hovedsponsor og eventuelt andre som ønsker å bidra. Nærmere status gjennomgås på neste styremøte. Derby/trippelprøven: Prøvesekretær/leder er forspurt og har sagt seg villig. Nærmere avtale om detaljene rundt dette diskuteres ved første anledning. . Vi ønsker å etablere en komplett prøvekomitè med ulike roller. Blant annet en dommeransvarlig, som også skal koordinere i forhold til ND. Hjerkinn fjellstue er reservert som hovedkvarter for prøven. Følges opp på neste møte. Øke medlemstallet – oppdretteravtale. NBK har en slik avtale. Cato har undersøkt dette. Ina sjekker antall nye medlemmer opp mot antall registrerte valper. Det jobbes med en gjennomgang av klubbens lover og eventuelle forslag til endringer skal være klare i god tid før GF. Valpeboka – Materialet som er utarbeidet er mottatt og gjennomgått. Bidragsytere til dette vil kontaktes for videre samarbeid. Det er imidlertid et hovedønske at vi lager et litt mindre produkt som kan sendes alle valpekjøpere SAK 21 – 2010 Budsjett Det settes opp et budsjett for 2011 som taes opp på fysisk styremøte på Hjerkinn. SAK 22 - 2010-10-27 Dato for neste GF Neste års GF blir helgen 7. – 8. mai med GF lørdag og avlsrådstime / distriktssamling søndag. Sted : Hamarområdet. Avdeling 3 kontaktes for et samarbeid om aktuelle lokaler og gjennomføring av arrangementet. SAK 23 - 2010-10-27 Eventuelt Det har kommet inn et forslag om å arrangere et Irsk setter treff 2011. NISK er hovedarrangør og tar kontakt med forslagsstiller og man kommer frem til en fornuftig løsning. Det er et sterkt ønske fra styret at vi får til et slik arrangement hvor vi bruker og engasjerer de ressursene vi har i klubben. DK Finnmark har trukket seg fra sitt verv. Det er foreløpig ingen ny DK, men det har kommet inn forslag på nye kandidater. Det sendes ut stemmesedler som returneres Jørn. Det har kommet inn spørsmål ang Norgescup om hvem som vinner med lik poengsum. Vanlig prosedyre har vært at de som har lik poengsum kommer på delt plass (f.eks. to hunder på 1. plass i NC UK/AK/VK). Dette opprettholdes inntil evt. retningslinjer for NC er redigert. Neste styremøte : Fysisk styremøte første helgen i desember.