Omforent løsning og enighet i Norsk Irsksetterklubb

1. Innledning

Det har i lengre tid vært intern uro i NISK med uenighet og stridigheter mellom NISK HS og styret i avd 7. FKF har i flere runder initiert dialog uten å få partene til å enes. Situasjonen, uenighetene i Norsk Irsksetterklubb, nådde et nivå som gjorde det nødvendig for FKF å ta et styrende engasjement for å få partene til å finne frem til en varig god og fredelig løsning. FKF var bekymret for utviklingen av Irsk Setteren som jakthund, en fortsatt konflikt kunne skade rasen, irsksettermiljøet og hele fuglehundsporten. Med styrt påtrykk fra FKF og etterlengtet løsningsorientert dialog er det derfor nå en glede å kunne meddele at det i dag er inngått enighet, en omforent løsning, som skal sikre at man i NISK nå ser fremover med fokus på raseutvikling og positive hundeaktiviteter i samsvar med NISKs formål. Partene er nå enige om en omforent løsning som sikrer at tidligere uenighet og stridigheter legges vekk, og at fokus fremover skal være godt samarbeide med all fokus på positive hundeaktiviteter og avl og utvikling til beste for Irsk setter rasen
 

2. Sammendrag fra FKF

Det er FKF styrets vurdering at en underavdeling i NISK organisatorisk skal forholde seg til eget hovedstyre, og i utgangspunktet hverken til FKF eller NKK. I så måte er den pågående og langtekkelige konflikten noe NISK selv burde ordne opp i internt for en god tid siden. Desto viktigere at de nå har kommet til enighet.
Dette gir grunnlag for en NISK organisasjon som målbevisst arbeider for rasen og klubbens medlemmer.
Grunnlaget for forslaget fra FKF som partene nå har gitt sin tilslutning til og som er inntatt i pkt 3 nedenfor, er følgende fra FKFs side;
 • FKF mener saken burde vært løst internt i NISK for lenge siden.
 • Regnskapssaken (2018). Det var grunnlag for å stille spørsmål ved regnskapet/regnskapsføringen og dokumentasjonen. Etter FKFs vurdering var det ikke forhold av en karakter som forsvarer den etterfølgende behandling. NISK HS tok tak i saken, og ordnet dette etter vår oppfatning på en rett og forsvarlig måte, herunder påpekte at det var uklarheter og har bidratt til etterfølgende rett dokumentasjon og regnskapsbehandling. Her skulle saken vært avsluttet .
 • Regnskapssaken er avsluttet og regnskapene godkjent. Dette ble ikke akseptert av deler av NISK avd 7 som mente de forholdt seg til uttalelse fra skattemyndighetene. De spørsmål som ble stilt og den dokumentasjon som ble etterspurt og deretter gitt, har resultert i at det et er utarbeidet forbedrede regnskapsrutiner for hele NISK. Det beklages at saken i for stor grad ble person- og ikke saksfokusert.
 • FKF mener NISK HS har håndtert regnskapssaken på rett og forsvarlig vis
 • Representanter i FKF har vært involvert i forsøk på megling i flere runder, de to første (høst 2019 og vinter 2020) etter initiativ fra FKF. Vi anser det beklagelig at initiativene ikke førte til løsning på de tidligere tidspunkt. De etterfølgende uenigheter og uroligheter hadde vært unngått om saken hadde vært løst her, noe den burde vært.
 • Det har vært sjikane av enkeltpersoner i sosiale medier, blant annet på FB, Messenger og SMS på en på en måte som er helt uakseptabelt og hører ikke hjemme i en organisasjon som NISK, og det helt uavhengig av grensen for iverksettelse av disiplinærreaksjoner eller strafferettslige forhold.
 • Det er en pågående rettstvist, som det forutsettes ikke forfølges ved en løsning. Saken skal anses som nullitet og ikke påberopes på noen måte av noen av partene. Hver av partene dekker sine kostnader. Det skal skapes ro.
 • FKF går ikke nærmere inn på disiplinærsaken i denne forbindelse fordi vi mener at dette ikke er sakens kjerne
 • Tiden er, slik FKF ser det, overmoden for at ivaretakelse av rasens utvikling igjen settes i fokus, og at alle nå enes om å se fremover.
 • FKF har fått bekreftelse om at de involverte, fra styret og valgkomité i Avd. 7 ikke tar gjenvalg i noen form for verv. FKF mener dette er et godt og fornuftig bidrag til å skape ro i Norsk Irsksetterklubb.
 

3. Konklusjon – Overenskomst inngått mellom NISK HS og Avd 7.

Det har i lengre tid vært uenighet og stridigheter i NISK knyttet til Avd 7. Partene er nå enige om en omforent løsning som sikrer at tidligere uenighet og stridigheter, legges vekk, og at fokus fremover skal være godt samarbeide med all fokus på positive hundeaktiviteter og avl og utvikling til beste for Irsk setter rasen. Hovedstyret i NISK har med verdifulle innspill fra avd 7 utarbeidet en ny økonomiveileder som nå på en god måte ivaretar de forhold som har vært diskutert.
Partene er enige om følgende;
 • Alle involverte parter, hovedstyret og styret i avd 7, samt de enkeltpersoner som har engasjert seg spesielt i saken, er enige om å legge tidligere og eventuelt pågående diskusjoner og saker bak seg.
 • Alle parter er enige i at fokus nå skal være raseutvikling og aktiviteter iht formålet med NISK.
 • Regnskapssaken er ferdig og avsluttet, og regnskapet er rett behandlet, godkjent og i orden. Alle parter aksepterer dette og forplikter seg til ikke å kommentere denne på noen måte.
 • Representantskapsmøtene/årsmøtene i NISK og avdelingene i 2021 går som normalt i henhold til lovene.
 • Den rettslige tvist og vedtaket på EORS er løst i minnelighet og er ferdig og avsluttet. Sakene skal anses som nullitet og ikke påberopes på noen måte av noen av partene.
 • Partene beklager sterkt at diskusjoner i sterk grad har vært person- istedenfor saksfokusert.
 • NISK RS og HS er NISKs øverste og overordnede organer. Fremtidige saker i NISK skal løses i NISK sine ordinære organer/fora, og uenighet skal løses på lavest mulig nivå, og iht gjeldende lover. Partene forplikter seg til å arbeide positivt for alle deler av NISK og ikke bidra til ytterligere konflikter. Partene er enige om at sosiale medier ikke skal være fora/sted for å diskuter uenighet om saker i NISK, og partene vil bidra til at denne holdning og prinsipp bli gjeldene i NISK. Partene forplikter seg til nå og i fremtiden aldri kommentere angjeldende saker i sosiale media.
 • Det er enighet om at alle tidligere artikler i sosiale media (FB mv) og nisk.no om angjeldende saker skal slettes.
 • Partene anser at eksterne kostnader som har påløpt uansett dekkes av NISK. Partene dekker derfor egne sakskostnader. For at saken ikke skal ramme tilbudet til medlemmene i avd 7 dekker NISK (HS) de i tingretten ilagte sakskostnader.
 • Alle involverte parter, hovedstyret og styret i avd 7, samt de enkeltpersoner som har engasjert seg spesielt i saken vil lojalt gjøre sitt beste for å etterleve denne overenskomst og sette NISK foran eventuelle egne særlige interesser.
 • Det skal publiseres en felles erklæring, som er det eneste som skal publiseres – fastsatt av FKF, tiltrådt av partene. (Det dokument som den omforent løsning her er inntatt i).
 • Partene forplikter seg til overholdelse av denne avtale og full konfidensialitet, og brudd på dette anses som et disiplinærbrudd.
 
Norge 12. januar 2021
NISK HS
NISK Avd 7
Styret i FKF