* Sekretariatet er på Hjerkinn Fjellstue.
 
 * Opprop alle dager kl. 0800 på Hjerkinn Fjellstue.
  
* Husk å ta med registreringsbevis, vaksinasjonsattest, sauerenhetsbevis (og evt. også apportbevis for deltakere i AK). Det vil bli tatt stikkprøvekontroll. Manglende dokumentasjon ved kontroll vil medføre bortvisning fra prøven.
  
* Kan du ikke delta pga. forhold med hund (løpetid/skade) eller deg selv, må veterinærattest/legeattest foreligge senest 12 timer før opprop for at 75% av påmeldingsavgiften kan refunderes. Ved løpetid gjelder egenmelding. Skjemaet finnes på http://www.f-k-f.org. Eller her.  Fyll ut dette og send til prøvesekretær straks etter at løpetid er konstatert. Må sendes innenfor prøveperioden. Gi omgående beskjed til prøvesekretær om trekking av hund fra prøven også av andre grunner.
  
* Det gjøres uttrykkelig oppmerk som på at det er deltakerens hund(er) som har fått plass på prøven, og ikke eieren. Det tillates derfor ikke at en av eierens andre hunder kan få overta denne plassen. Dersom det finnes en venteliste, er det den neste på denne listen som settes inn på ledig plass. Dette også selv om eieren har en påmeldt hund på venteliste. Finnes det derimot ingen venteliste og det er plass, kan eieren melde på en av sine andre hunder og innbetale som vanlig startkontingent for denne.
  
* Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må han/hun skriftlig informere arrangøren om dette senest 7 dager før prøvestart for at man skal få refundert sin totale startkontingent. Kontonummer må oppgis. Epost: Ellen B. Dobloug
  
* Det er ikke tillatt å slippe hund i terrenget dersom man forlater partiet før dagen er avsluttet. Overtredelse av denne bestemmelse kan få konsekvenser for videre deltakelse.
  
* ”Jegermiddag” på Hjerkinn Fjellstue lørdag kveld. Påmelding direkte til fjellstuen.
 
VI ØNSKER HJERTELIG VELKOMMEN TIL TRIVELIGE DAGER I FJELLET!
 
Prøvekomiteen
 
Hilsen
Ellen