Etter årsmøtet holdt Robert Gill sitt foredrag : "Om å nå sine mål"

Det var knyttet en viss spenning til valg av ny leder da avdeling 2 avholdt sitt årsmøte på tirsdag.Valgkomiteen hadde tross iherdige forsøk ikke klart å komme opp med en kandidat til lederjobben, og Marit Brath Lund sa seg derfor villig til å ta enda et år som leder. Marits klare budskap til årsmøtet var at dette blir hennes siste periode, og at man til neste år må finne en avløser.

Nytt styremedlem for avtroppende Kalle Reinertsen ble Ole Pinderup.

Ellers blir styret uforandret, og består da av:

Ledere Marit Brath Lund

Nestleder Heidi Moen

Sekretær Anders Rype

Kasserer Arne Huse

Styremedlem Marlis S. Karlsen

Styremedlem Ole Pinderup

Som ny leder av Jakt og treningsutvalget ble Linda Bekkevold valgt inn.

Formannen takket avtroppende styremedlem Kalle Reinertsen for innsatsen og overrakte et rødvinsglass med NISK-logo, mens tidligere leder av Jakt-og treningsutvalget Ine Schøyen ble hedret med en vingave. En vingave ble også foredragsholder Robert Gill til del. Robert som var på vinnerlaget under NM-lavland lag holdt et engasjerende foredrag om: ”Å nå sine mål ”.

Her følger referatet fra årsmøtet:

1. Åpning av møtet: Leder Marit Brath Lund åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte velkommen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent, ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere: Jan C. Reinertsen ble valgt som dirigent, Anders Rype som referent og Marianne Fjeldbo Hansen og Morten Fuglerud som protokollunderskrivere.

4. Årsberetning: Marit gikk igjennom årsberetningen for 2009. Det har i det siste året vært stor aktivitet i avdelingen. Antallet medlemmer i avdelingen er totalt 157. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen.

5. Regnskap: Kasserer Arne Huse gikk igjennom regnskapet for 2008. Avdelingen hadde i 2008 et overskudd på kr.989-, samt en egenkapital på kr.93 356, - Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

6. Forslag til handlingsplan og budsjett: Kasserer la frem forslag til budsjett for 2010. Handlingsplanen ble dermed indirekte gått igjennom ved gjennomgangen av budsjettet. Styret foreslår å avholde stort sett de samme aktivitetene for 2010, som for 2009. Videre ble revisjonsberetningen, foretatt av revisor Martin Veberg, lest høyt for de fremmøtte. Herfra kan siteres at ”regnskapet er revidert og funnet i orden”.

7. Saker til generalforsamlingen: Ingen saker fra avd 2 til GF. De fleste dokumenter til GF legges ut på NISK sin hjemmeside på Internett. Styret oppfordrer interesserte til å lese disse og eventuelt komme med kommentarer.

8. Innkomne forslag: Ingen saker kommet inn innen fristen.

9. Valg av avdelingsstyre: Hele styret med unntak av styremedlem Kalle Reinertsen tar gjenvalg og blir da bestående av: Leder Marit Brath Lund, nestleder Heidi Moen, kasserer Arne Huse, sekretær Anders Rype samt styremedlemmer Marlis Strøm Karlsen og nyvalgte Ole Pinderup.

10. Leder av valgkomiteen ble Kalle Reinertsen.

11. Valg av representant til GF: Marit B. Lund og Arne Huse representerer avdeling 2 på GF i 2010.