#2222626Årsmøte Nisk avd 1, 28.01.2013
Referat
På årsmøtet møtte 11 medlemmer i tillegg til 5 styremedlemmer. I alt representerte deltagerne 16 stemmer.
Sak 1:
Heidi Aandahl ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.
Sak 2:
Det ble foretatt følgende valg for administrasjon av møtet:
Dirigent: Per Kristian Gustavsen
Referent: Siri Kolberg
Protokollunderskrift: Ingrid Lomaas Samuelsen og Hege Rosenlund
Sak 3: Årsberetning
Årsberetning ble lest av dirigent. Det var ingen kommentarer til årsberetningen. Kun noen påpekte skrivefeil som rettes opp i etterkant.
Vedtak: Godkjent av årsmøtet
Sak 4: Regnskap
Regnskapet ble presentert av kasserer. Det viser et underskudd på kr 2649,25,-. Årsaksforhold ble forklart.
Vi ser at det er godt at klubben har noe penger på bok. Det gjør at det er mulig å satse på noen arrangement som fører til noe risiko.
Vedtak: Godkjent av årsmøtet
Sak 5: Budsjett og Handlingsplan 2013
Forslag til handlingsplan for 2013 ble gjennomgått av Per Kristian, og styret noterte årsmøtets ønsker og kommentarer til planen.
Det ble diskutert litt rundt arrangementet på Sollerøya. NISK avd 1 reklamerer for arrangementet til Rælingen JFF og våre medlemmer har muligheten til å melde seg på deres arrangement på lik linje med Rælingen JFF´s medlemmer.
Det ble snakket litt om markedsføring av aktivitetene våre, og hvordan vi kan utføre arrangementene våre på en mindre sårbar måte. Dette har vært noe av styrets mål for 2012.
Årsmøtet peker på at skytetrening har falt ut av handlingsplanen de siste årene. Dette jobber styret videre med i samarbeid med Rælingen JFF på forsommeren (mai/juni) 2013.
Dette tas med inn i styret og arbeides videre med.
Budsjett 2013:
Budsjettet ble gjennomgått av Anders Fledsberg. Det legges opp til et overskudd på kr. 360,-
Vedtak: Godkjent av årsmøtet
Sak 6: Innkomne forslag
Hege Rosenlund informerer ytterligere om forslaget. Datoene ble korrigert til 1.6.2013.
Forslaget ble enstemmig vedtatt og styret bringer forsalget videre til generalforsamlingen.
Sak 7: Valg
Valgkomiteens forslag til styre var:
Leder: Heidi Aandahl velges inn for 2 år
Styremedlem: Lene Kjelkenes (ikke på valg)
Kasserer: Anders Fledsberg (ikke på valg)
Nestleder: Siri Kolberg 1 år
Styremedlem: Tone Greni 2 år
Styremedlem: Sigmund Hoel 2 år
Styremedlem: Står tom
Styret har mulighet til å supplere med et styremedlem gjennom året hvis de ser at det er nødvendig.
Alle medlemmer ble klappet inn og godkjent av årsmøtet.
Valgkomité:
Reidar Løfsgaard i samarbeid med styret står som valgkomité for neste år.
Sak 8: Premieutdeling
Følgende hunder tildeles diplom som Årets hund i avdeling 1:
Utstilling Jalgesvaddas Trym
Jaktprøver
UK: Skiskogens Alizzy
AK: Skåbufjellas Lukas
VK: Rastaskogens Bixi
Styret gratulerer og oppfordrer til frisk innsats også i 2013!
Årsmøtet ble hevet kl 20.15

(Sign)
Ingrid Lomaas Samuelsen

(Sign)
Hege Rosenlund