NISK lover sier at:

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted.
Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt. Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år.
Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.

 
Praksis har vært at dersom det ikke kommer inn motforslag til foreslått kandidat ansees den foreslåtte kandidaten som valgt. Styret vil da gjennomføre valget og ber om at eventuelle andre forslag sendes styret innen 18.februar på e-post post@nisk.no 
 
Hilsen styret i Norsk irsksetterklubb.