Irske Rød og Hvit Setter (IRHS) er en av Irlands ni hunderaser, alle brukshunder. Etter anerkjennelsen av IRHS som engen rase har antallet vokst betraktelig, men antall hunder er fortsatt lavt internasjonalt og har et relativt høyt innavlsgrad, særlig når innavlsgraden beregnes over ti generasjoner. Flesparten av IRHS er avlet som utstillings- og selskapshunder. Det finnes et relativt lite antall jaktlinjer, og disse er i stor grad i nært slektskap. Utavlsprogrammet er viktig for å øke den genetisk bredden i rasen og hindre fremveksten av ytterligere helse- og genetiske problemer som følge av innavl. Det er bedre å handle forebyggende for å forhinder et økende problem enn å vente til situasjonen er mer kritisk.
Det er økende interesse for IRHS som jakthund, særlig i land med en sterk tradisjon for bruk av stående fuglehunder, men mangel på ubeslektede jaktlinjer og høy innavlskoeffisient, er sett på med stor bekymring. IRHS er først og fremst en brukshund/jakthund, og en viktig del av vår natur- og sports (jakt) tradisjon.
Den Irske Kennel Klubben (IKC) har hovedansvaret for status, helsen og utviklingen av sine nasjonale raser, og tar sitt ansvar alvorlig for å sikre fremtiden for IRHS i tråd med rasens stolte arv.
IKC og den Irske Rød og Hvit Setter klubben (IRWSC) forventer at kun det vil være et lite antall oppdrettere nasjonalt og internasjonalt som vil delta. Utavlsprogrammet skal være begrenset i tid, men det er viktig at det går lenge nok til at mål som settes i forhold til interesse for å delta, antall, resultater og suksessen til de utavlede individene, kan nåes. Heldigvis finnes det en arvemasse (gen pool) av Irske Røde Settere (IRS) av gode jaktlinjer som er genetisk svært nært beslektet med IRHS. Det var faktisk rasenes felles opphav som gjorde at IRHS kunne reddes/gjenskapes.  
IKC og utavlskomiteen vil kontinuerlig overvåke programmet og engasjere genetisk ekspertise etter behov. Vi ser frem til samarbeid med andre nasjonale Kennel klubber og interesserts oppdrettere.
 
Regler og retningslinjer for det internasjonale utavlsprogrammet.
Det er en forutsetning at eventuelle IRS og IRHS som skal brukes i utavlsprogrammet kommer fra land tilknyttet FCI, eller fra land der IKC og den nasjonale kennelklubben har en gjensidig avtale. Det internasjonale utavlsprogramet er godkjent av IKC og vil bli utført i samarbeide mellom IRWSC, Irsk Rød Setter Klub (IRSC), IKC og deltakende nasjonale kennelklubber.       
 • Alle IRHS og IRS som skal delta i utavlsprogrammet, må godkjennes av utavlskomiteen.
 • IRS som skal delta i programmet må gyldige helsesertifikater når det gjelder CLAD og HD , samt en generell helseattest, der mankehøyde skal angis. Profilbilder fra begge sider må også vedlegges.
 • For deltakende IRWS gjelder samme krav og i tillegg dokumentasjon på at hunden er fri for Von Willebrands sykdom
 • Alle testinger av Von Willebrands sykdom, CLAD og HD skal utføres av en autorisert veterinærer.
 • Detaljerte stamtavler, helsesertifikater og all annen relevant dokumentason, må legges fram for utavskomiteen i IKC fire måneder før eventuell paring. Eventuelle avvik i forhold til gjeldende krav må godkjennes av komiteen. 
 • IRWSC er kjent med at et antall IRS registrert i FDSB (Field Dog Stud Book) har vært hentet fra Amerika  (USA) og paret med europeiske IRS. Disse amerikanske røde setterne er ikke anerkjent som IRS av den Amerikanske Kennel Klubben (AKC) eller IKC og IRSC motsetter seg at hunder med slik avstamning under noen omstendighet kan inngå i IRS-arvemassen. Vi kjenner til at disse hundene stammer fra tidligere parringer med Engelsk Setter. Ikke under noen omstendighet kan hunder med slik avstamning brukes i noen deler av utavlsprogrammet.
 • Hunder som deltar i utavlsprogrammet må være ID-merket med mikro-chipp. Det er også en betingelse at alle valper fra utavlsparringer må kunne DNA-testes på forespørsel fra utavslkomiteenkomiteen. Dette vil være en forutsetning i samtlige avtaler som deltakerne i utavlsprogrammet må skrive under på.
 • Alle utavlsvalper må entydig identifiseres på sine stamtavler i de tre første generasjonene med (X 1), (X 2), (X 3) etter registreringsnummeret. 
 • Første utavlsgenerasjon (X 1), som ikke har riktig fenotype (ser ut som en IRHS), kan ikke stilles på utstilling, men kan stilles på jaktprøve for stående fuglehunder.
 • Alle registrerte utavlsavkom med riktig fenotype kan stilles på utstilling og jaktprøver, på samme vilkår som alle andre registrerte hunder.  
 • Andre generasjons avkom med feil fenotype vil bli registrert, men på stamtavlen skal det bemerkes ”kan ikke brukes i avl”. Eventuell bruk av slike hunder i avl må behandles og godkjennes av utavlskomiteen.  
 • Valper med IRHS-fenotyp fra kull med IRS foreldre kan søke om å bli registrert som første utavlsgenerasjon (X1), forutsatt at øvrige vilkår oppfylles.
 •  Alle søknader om deltakelse sendes til:  Mr A. O’Neill, Secretary-Irish Kennel Club, Fottrell House, Greenmount Office Park, Harolds Cross Bridge, Dublin 6W. Ireland
 
Anvisninger til oppdretter:
 • I utvelgelsen av avlsdyr til bruk i programmet, bør du etterstrebe å bringe inn ubeslektede linjer, men viktigere er det å nøye overveie egenskaper, styrker og svakheter til begge hundene i den foreslåtte paringen, inkludert gemytt, framtoning, jaktlige egenskaper etc. 
 •  Underliggende for ditt valg av individer, både IRHS og IRS, bør være at hundene skal brukes til jakt, og holde høy standard som stående fuglehunder.
 
Dette er en viktig mulighet til å ta tak i problemene med en begrenset arvemasse for derigjennom å sikre framtiden for IRHS. Vi setter stor pris på den langsiktig forpliktelse og den formidable innsatsen som kreves av oppdrettere for å gjøre dette programmet til en suksess.
 
 
Kilde original: Den irske kennelklubbens (IKC) nettside: http://ikc.ie/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=58
Oversatt av Edgar Henriksen 3.4.2011.  (Med forbehold om at detaljer og nysanser kan være unøyaktig oversatt)