REFERAT FRA STYREMØTE (02)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Dato:               26.07.2011
Sted:               Telefonkonferanse  
Tid:                 Kl. 19:00 – 21:10
Tilstede:          Jørn Presterudstuen (delvis), Hege Rosenlund, Cato Aasland, Eldri Kjørren, Randi Halvorsen, Tor-Hartvig Bondø, Karl Ole Jørgensen og Terje Vikan Olsen.
Sekretær:        Ellen B. Dobloug
 
Saker:
                      
Sak 09/11:      Godkjenning av innkalling:           
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 10/11:      Trippelprøven – Norsk Derby
                        Status:
Jørn har jobbet med dommere, Hege med sponsormuligheter og Ellen følger opp innbetalinger til prøven samt innmeldinger fra ND-deltagere som har fått 1. UK tidligere.
 
Oppgaver:
Ikke alle dommere er på plass, og Jørn følger opp dette tett. Hege går videre med de sponsormuligheter som foreligger, bl.a. avtale med Eukanuba. Ellen bestiller premier fra Magnor. Tor-Hartvig vil ordne med utlegging av partier og ventelister på NISKs webside etter at fristen har gått ut og oppdatering av listene fremover mot prøven.
 
Sak 11/11       Status første halvår
                        Sekretær:        
Jørn informerte styret. Deretter orienterte Cato og Ellen om situasjonen. 
Vedtak: Et møte hvor Cato, Ellen og regnskapsfører Grete Dahlen er tilstede vil finne sted på Hamar hos Grete søndag 31. juli. Styret blir informert etter møtet.
 
Økonomi:
Kontoen 2***.**.***** og 1***.**.***** i DnB Nor er nå sagt opp og innestående på konto 2***.**.***** er overført til NISKs nye driftskonto i SEB Privatbanken. Konto 1***.**.***** gjaldt skattetrekk, og denne kontoen sto i 0.
Vedtak: Ellen sjekker om dokumentene vedr. oppsigelse er innsendt. Det kan også være spørsmål om renteberegningen av innestående frem til oppsigelsestidspunktet. Ellen sjekker også dette med DnB Nor.
 
Sak 12/11:      Høringer FKF/NKK
Det har blitt sendt ut diverse høringer denne våren/sommeren, både fra NKK og FKF. Når det gjelder ”Media på jaktprøver” har Tor-Hartvig gått igjennom denne og sendt styret sine kommentarer.
                        Vedtak:
Jørn sender svar på høringen til FKF innen 23. august (FKF skal ha styremøte 23.8.).
 
Sak 13/11:      Brev av 5. juli til styret fra avd. 7
Saken gjelder bruk av NISKs nettsider. Avdelingen ønsker ikke at sidene skal være noen markedsplass, og heller ikke ønsker avdelingen at enkelte medlemmer skal få lagt ut alle sine prøveresultater når sesongen er over. Man mener dette er resultater som tidligere har vært presentert og ellers hører hjemme i en årbok, evt. den respektive avdelings årsberetning.
Vedtak: Styret er enig i at nettsidene ikke skal brukes til reklame. Styret respekterer avdelingens redaksjonelle linje, og håper at de gjør det samme når web-redaksjonen/styret har en annen vurdering på de sidene de disponerer.
 
Sak 14/11:      Vandrepremier i NISK
Randi fikk i oppgave på forrige styremøte å gjennomgå klubbens vandrepokaler. Dette har resultert i et vel gjenomarbeidet oppsett som forut for styremøtet er sendt styremedlemmene til orientering. Siden flere av vandrepokalene kom i omløp har rasen utviklet seg enormt. Statuttene og formålet i dag er således ikke sammenlignbart. Av den grunn bør noen av vandrepokalene avvikles og det bør gjøres en del endringer. ”Tildelingen” av vandrepokalene slik fremstår i dag gjøres for siste gang for 2010. 
Vedtak: Randi og Tor-Harvig ser på resultatene for 2010. Ellen avklarer med Hjerkinn Fjellstue vedr. plassering der av de vandrepokaler som klubben har i sitt eie.
 
Sak 15/11:      Status fra avlsrådet
Tor-Hartvig orienterte. Ansvarsområder for hvert enkelt medlem av avlsrådet har blitt fordelt. Det er spørsmål relatert til elitehund som må avklares. Dette arbeid gjøres frem mot NISKs generalforsamling i 2012.
Vedtak: Avlsrådet utarbeider et forslag som legges frem for styret. Endelig forslag fremmes på NISK GF 2012. 
 
Sak 16/11:     Eventuelt
                        .
                        Rasestandard:
Eldri orienterte. Opprinnelsesland er oppført med Iran. Dette må endres til Irland. Irsksetteren skal vurderes som en jakthund. Vedtak: Eldri, Hege og Tor-Hartvig samarbeider om saken.
 
NISK GF: Deltakelse rep. fra avdelingene.
Det er kommet forslag om at NISK burde betale for 1 representant fra hver avdeling ved deltakelse på NISK GF. Avdelingene har egen økonomi, - noen klarer seg bra, mens andre har mindre inntekter og trangere økonomi. For de sistnevnte kan det bli en forholdsvis stor kostnad å delta på NISK GF som arrangeres på omgang mellom klubbens avdelinger.
Vedtak: Saken behandles på neste styremøte.
 
Neste telefonstyremøte 30. august 2011 kl. 1900.
 
Referent:
Ellen B. Dobloug