REFERAT FRA STYREMØTE (01)
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Dato:               26.01.2012
Sted:               Telefonmøte
Tid:                 Kl. 19:00 – 21.15
Tilstede:          Jørn Presterudstuen, Hege Rosenlund, Cato Aasland, Eldri Kjørren, Randi Halvorsen, Tor-Hartvig Bondø og Terje Vikan Olsen.
Fravær:           Karl Ole Jørgensen
Sekretær:        Ellen B. Dobloug
 
Saker:
                      
Sak 01/12:      Godkjenning av innkalling.
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 02/12:      Godkjenning av referat fra styremøte 18.10.11
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 03/12:      Godkjenne styremøtet som beslutningsdyktig
                        Vedtak: Godkjent.
 
Sak 04/12:      Orienteringssaker
-          Personalsak, unntatt offentlighet.
-          Representasjonen fra styret i avdelingene.
-          Henvendelse ang. kjøp av en hund som senere ble avlivet.
-          Henvendelse om en paring mellom to hunder som gir en inavlsgrad på nesten 28, som er over det nivå NKK  aksepterer.
-          Siste protokoll fra NKKs jakthundkomite.
-          Diverse klager på adferd og jaging av sau/rein vedr. irsksettere og andre raser.
-          Fra avdelig 7: Hvordan stiller vi oss til støtte for dommerutdanning? 
-          Avd. 3 ønsker å få  status på forslag som ble fremlagt på NISK GF vedr. kanalisering av noe av medlemsavgiften..
-          Avd. 5: Forslag om innstilling til gullmerke.
-          Avd. 9: Få disp. til å gjennomføre årsmøte noen dager senere enn det som var fristen. Dispensasjonen godkjennes.
-           
Sak 05/12:      Arbeidsoppgaver for styret
a.      Valpeboka v/Hege:
Per H. Nymark har trukket seg fra komiteen, da han ikke faglig kunne stå inne for et slikt hefte. Vedtak: Det startes på nytt med innsamling av stoff til valpeboka. Johan B. Steen og Elin F. Wittusen har sagt at klubben står fritt til å kopiere fra den valpeboka de har gitt ut. Hege følger opp.
 
b.      Handlingsplanen v/Randi:
Randi har laget et forslag til hovedpunkter og har tatt utgangspunkt i hovedområder som avlsplanen har vist til. Må også ha med medlemmer og økonmi. Planen vil gå over 10 år. Det er delt inn i mål, hvordan man når målene, og hvordan målene kan vurderes. Randi har laget forslag på innhold og et forslag på arbeidsprogram. Eldri blir med i gruppa som jobber litt mer aktivt med handlingsplanen, - delen med ekstriør.  Vedtak: Planen skal være ferdig i begynnelsen av april. Styret velger å fravike det som har vært tradisjon da det blir for snevert å lage en handlingsplan bare for 1 år. 
 
c.       Innavlssaken v/TH:
Det er innhentet en del materiale og det vil bli laget en info til avdelingene som bør sendes ut før NISK GF. Vedtak: Tor-Hartvig vil bruke erfaringer fra årsmøte til avd. 7 og deretter lage info’en til avdelingene basert på tilbakemeldinger fra dette årsmøtet.
 
d.      Revisjon av lover v/Jørn:
På FKF’s RS i juni skal medlemsklubbene stemme over FKF som forbund eller ikke. Medlemsklubbene behøver derfor ikke å gjøre noen overgripende tiltak nå. NISK må ta med seg de momentene vi vil beholde som klubb. Det kan være alt fra gullmerke/æredsmedlemskap til disiplinærreaksjoner. Det er gjort henvendelse til NKK. Jørn refererte fra mail. Vedtak: Videresende spørsmålene vi har til lovkomiteen i FKF. Jørn lager et utkast til neste styremøte.
 
e.       Rutinehåndboka v/Jørn:
Vedtak:
Jørn skal lage en samling av retningslinjer for styrets arbeid. Skal se om vi skal ha en egen rutine for økonomi.
 
f.       Valpeliste v/Jørn:
Vedtak på NISK GF 2010: Lage en valpeliste som også omfatter ikke godkjente kull. Tor-Hartvig orienterte. Det kan ikke skilles på godkjente og ikke godkjente kull på den valpelisten som vi har i dag.  Da må det utarbeides en egen liste. Utlegging på FINN vil koste 10.000 pr. år.. Vedtak: Th lager utkast til innstilling til GF etter de drøftinger som er gjort.
 
Sak 06/12:      Redaktør til ”Fuglehunden”
Vi har fortsatt ikke fått ansatt noen redaktør. Frist for klubbstoff til FH nr. 2 er 1. februar. Kontakt avdelingene og annonse FH uten repons.  Cato står for tur til å lage leder. Vedtak:Tor-Hartvig  lager tekst om PRA (blindhet hos hund). Eldri og Jørn samarbeider om FH nr. 2. Kontaktinformasjon må oppdateres. Blir det nye ledere i avdelingene, meldes disse inn til Ellen.
 
Sak 07/12:      Rapport fra Finland:
Tapio Ranta har oversendt rapport fra Finland og spør om vi kan gjøre det samme. Kan vi skrive en tilsvarende historie om våre aktiviteter 2011 innen 2 uker? Vedtak: Jørn prøver å skrive en rapport. Innlemmer rapporten fra Finland i NISK’s årsberetningen.
 
Sak 08/12:      Sponsor
Cato har forhørt seg om fornying av avtalen med ”Jakt”. Kr. 13.840,- får vi overført fra ”Jakt” ved at våre medlemmer abonnerer på bladet. Vedtak: Vi viderefører avtalen med Eukanuba. Styret må få tilbakemeldinger fra avdelingene vedr. leveransen fra Eukanuba dersom man ikke er fornøyd.   Jørn formaliserer dette. Logo til bedrifter som sponset ND høsten 2011 må fjernes fra websiden. Ønsker man å ha fortsatt en plass, må det betales for dette.
 
Sak 09/12:      Jubileumsbok 2017 v/Tor-Hartvig:
Arbeidet ønskes startet nå. Tor-Hartvig har snakket med en forfatter om konseptet. Vedkommende var ikke avvisende. Prøver å få til et møte for å få det litt mer konkretisert hvordan vi kan gjøre det. Vedtak: Dette er en ide vi går videre med. Det utformes et forslag til NISK GF 2012 slik at GF kan fatte et vedtak.
 
Sak 10/12:     Avlsrådet v/Tor-Hartvig:
-          Innføring av UMB-index to ganger i året. Felles avlsråd enstemmig anbefalt at de samarbeidende klubber får beregnet. En index etter vintersesongen og en etter høstsesongen. Enstemmig i felindekser ved UMB to ganger i året. De mest aktuelle for NISK er standindeks og jaktlystindeks.  Det må jobbes for å øke bevisstheten rundt indeksene. Vedtak: Styret godkjente dette.
 
-          På BITS-søk på hund (på www.nisk.no) er forberedt for å kunne vise indeksene for hundene, samt å generere en kullindeks for kullene på valpelisten. Kullindeksen vil være summen av mor og far sin henholdsvise standindeks og jaktindeks. Ingen innvendinger mot dette. Ment som et hjelpemiddel for de som driver oppdrett. Informeres ut på en ryddig måte. Vedtak: Styret godkjenner at det utarbeides indekser to ganger årlig. Det jobbes mot å bruke indeksene mer aktivt.
 
-          Rasespesifikke dommeranmerkninger:
Mottatt en henvendelse fra NKK. Kommentere påstander vedr. IS.:Gemytt, redsel, nerver, som går på funksjonalitet, - vi legger vekt på at en IS skal være funksjonell og skal bedømmes som en jakthund. Det skal være en vesentlig del av bedømmelsen. Utover det hadde man ikke noen merknader. Vedtak: Tor-Hartvig skriver en generell kommentar og hva NISK ønsker tilbakemelding om.
 
Sak 11/12:      Møte med avdelingene:
Det planlegges et telefonmøte litt ute i februar. Vedtak: Jørn sender ut forslag til agenda. En representant. fra hver avdeling samt Hege og Tor-Hartvig,også Ellen hvis det går.
 
Sak 12/12:      Styremøter:
 
                        Onsdag 29. februar telefonmøte    kl. 1900
                        Onsdag 28. mars       telefonmøte    kl. 1900
                        Tirsdag 24. april       telefonmøte    kl. 1900