FORSLAG 1 FRA STYRET I NORSK IRSKETTERKLUBB TIL NISK GF 2011:
 
SAKSFREMSETTING:
 
 
Styret ønsker å fjerne begrepet elitehund. For å kunne utnevnes til elitehund stilles det ingen krav til alder, og det kan derfor finnes elitehunder som ikke er godkjente avlshunder. For å oppfylle elitehund status, må hunden kun være HD fri. Vi har elitehunder i dag som ikke er godkjente avlshunder, og det skaper forvirring.
 
 
 
  
FORSLAG 2 FRA STYRET I NORSK IRSKETTERKLUBB TIL NISK GF 2011
 
 
 
SAKSFREMSETTING:
 
A)
Hovedstyret og avlsrådet som er klubbens fagutvalg ønsker å endre avlskriteriene for hannhunder. Styret ønsker å oppheve 4 års regelen for å bli godkjent hannhund i NISK. Fra vårt ståsted er det svært viktig at vi har en størst mulig bredde på godkjente hannhunder. Etter vår syn er det ingen vektig grunn for at vi skal opprettholde denne regelen, da våre hunder i dag i hovedsak er tidlig utviklet. Rasen har hatt en positiv utvikling og fremgang, og vi har i dag 67 godkjente hannhunder på listen. Det finnes tilfeller hvor det er gode grunner for at en hannhund ikke har oppnådd 1. AK før 4 år uten at dette bør diskvalifisere denne hunden fra å brukes i avl.
 
B)
Styret og avlsrådet ønsker også å oppheve begrensningen på 5 kull i løpet av 12 måneder. I praksis viser det seg at denne grensen i flere tilfeller overskrides. Det eneste vi oppnår med dette er å flytte mer av avlsarbeidet ut av klubben. Etter det vi kan se begrenser det seg ofte til maksimalt opp mot 10 parringer på 12 måneder for de veldig få hannhundene dette gjelder. Med bakgrunn i dette mener avlsrådet at det er bedre å kunne påvirke alle parringene til disse hundene gjennom å eventuelt kunne godkjenne mer enn 5 kull i løpet av 12 måneder.
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK :
 
A)     Avlskriterier for hannhunder endres ved at 4-års regelen oppheves, kriteriene vil etter dette være som følger:
 
For å bli godkjent som avlshund må hannhunder oppfylle disse kravene:
Jaktprøver:
Oppnådd 1. UK eller 1. AK gir godkjenning for 5 parringer
Oppnådd 1. UK og 1. AK eller 2x1.AK eller 1. AK og VK premie gir godkjenning for 15 parringer (maks 105 valper).
 
Utstilling: Oppnådd minst Very good
 
 
 
B)    Opphevning av begrensningen på 5. kull i løpet av 12 måneder.
 
 
-------
 
FORSLAG 3 FRA STYRET I NORSK IRSKSETTERKLUBB TIL NISK GF 2011
 
 
SAKSFREMSETTING:
 
 
NISKs lover:
 
Det er et behov for å gjennomgå klubbens lover og vi har begynt dette arbeidet, men de prosesser fuglehund Norge står ovenfor fremover, og etter hvert skal ta stilling til må våre lover tilpasses i større grad enn de er i dag. Av den grunn ønsker ikke hovedstyre å fremme de store forandringene da vi avventer lovkomiteens endelige forslag, og hva som blir det endelige vedtaket i den saken. Nisk har sendt sitt høringssvar til lovkomiteen. 
 
I midlertidig syns styret at stemmefordelingen hovedstyre har på Generalforsamlingene bør fremmes nå.
 
Til punkt 3.2 § Generalforsamlingen
 
Stemmefullmakt:
Hovedstyre besitter en stemme hver seg i dag som vi mener ikke er forenelig med hensyn til medlemstall, og mener at styremedlemmer skal stemme via sine respektive avdelingsårsmøter.
 
 
Forslag:
Formannen i hovedstyret skal ha 1 stemme, ved stemmelikhet dobbel. De andre styremedlemmene ingen.
 
 
 
--------
 
FORSLAG 4 FRA STYRET I NORSK IRSKETTERKLUBB TIL NISK GF 2011:
 
SAKSFREMSETTING:
 
Det har i lengre tid vært planer om at NISK skulle utgi en valpebok. I den forbindelse har styret mottatt en del materiale fra flere medlemmer i klubben. Styret stiller seg imidlertid noe tvilende til om klubben skal bruke penger på å trykke en slik bok. Det er i dag et betydelig antall bøker på markedet som omhandler dette temaet og det er vanskelig å se at NISK skal kunne tilføre noe vesentlig i en slik sammenheng. Det synes imidlertid som en god tanke å kunne ha et produkt som gir klubbens medlemmer informasjon om det som er spesielt med vår rase og klubb. Styret mener imidlertid at det vil være tilstrekkelig med et noe mindre produkt og at dette i utgangspunktet lages elektronisk og legges ut på klubbens hjemmeside.
 
Med bakgrunn i dette foreslår det sittende styret følgende:
 
Arbeidet med en valpebok videreføres ikke, men erstattes med et elektronisk produkt med en mer helhetlig informasjon om rasen og klubben.
 
-------
 
FORSLAG 5 FRA STYRET I NORSK IRSKETTERKLUBB TIL NISK GF 2011:
 
SAKSFREMSETTING:
 
I tilknytning til NISKs 90-års jubileum i 2007 ble det startet et arbeid med å lage en jubileumsbok. Dette arbeidet var ikke sluttført da det sittende styre ble valgt ved EOGF i august 2010. Ingen i dagens sittende styre har vært involvert i dette prosjektet og det ble sendt en henvendelse til leder av det forrige styret for å få en status på dette arbeidet.
 
Svaret styret mottok var som følger:
 
I forbindelse med behandling av budsjett for 2010 vedtok ordinær generalforsamling at det skulle skaffes eksternt finansiering på beløp 25 tusen NKR for delfinansiering, som forutsetning for trykking av jubileumsboken.  Etter det jeg kjenner til, hadde økonomiansvarlig i forrige styre, Sigurd T. Pettersen, fått positive tilbakemeldinger på annonser på en vesentlig del av denne finansieringen, fra sine forretningsforbindelser. Hvordan saken står nå etter EOGF vet jeg ikke noe om.  Redaksjonskomiteen har avventet melding fra sittende styre om at denne forutsetningen var oppfylt. Boken slik den forelå i februar ble fremvist via PC på ordinær GF og tatt opp til diskusjon/kommentar ifb. med budsjettbehandlingen.

Det gjenstår kun mindre arbeid på boken før den er ferdig. En av medlemmene i redaksjonen, Edgar Henriksen, har reist diskusjon om at vi ikke overleverer boken og skrinlegger prosjektet nå. Han har begrunnet det med to forhold: Klimaet som er i NISK gjør at det er mer sannsynlig at vi blir utsatt for surmaget kritikk enn at vi får takk for jobben. Han er også av den oppfatning at når to av de sterkeste kritikeren av opplegget rundt boken, Kristine Møst og Hege Rosenlund, nå sitter i styret, så bør sittende styre få anledning til å starte på nytt og lage et opplegg de kan stille seg bak. Resten av komiteen er imidlertid innstilt på å gjøre boken ferdig, og Henriksen kommer ikke til å motsette seg dette. Vi er imidlertid alle klare på at når boken eventuelt leveres, så er det som et ferdig produkt fra vår side. Eventuelle endringer i boken kan ikke gjøres uten vårt samtykke. 
 
Utover redegjørelsen fra Roy Robertsen har ikke det sittende styret fått oversendt noe materiale fra det forrige styret. Etter en samlet vurdering har det sittende styre kommet til følgende forslag:
 
Styret i NISK foreslår at arbeidet med en 90-års jubileumsbok ikke videreføres. Det foreslås videre at klubben tar sikte på å utgi en jubileumsbok i forbindelse med klubbens 100-års jubileum i 2017. Det anmodes om at det materialet som ble innsamlet blant annet fra klubbens medlemmer til prosjektet oversendes det sittende styret i NISK slik at det kan inngå i en 100-års bok. 
 
----------
 
FORSLAG 6 FRA STYRET I NORSK IRSKETTERKLUBB TIL NISK GF 2011:
 
SAKSFREMSETTING:
 
NISK har i mange år utgitt årbøker med en beskrivelse av klubbens aktiviteter og etter det vi kan se er den siste årboken som ble utgitt for året 2007. Etter at det sittende styre ble valgt i forbindelse med EOGF i august 2010 fikk vi oversendt noe materiale som kunne inngå i en årbok for 2008.
 
Det er åpenbart at klubben bør ta vare på sin historie gjennom en årlig nedtegnelse av spesielle hendelser i året som har gått. Fra det sittende styrets ståsted kan det imidlertid synes som om at disse årbøkene i stor grad ivaretas av klubbens årsberetning.
 
---------
 
Til NISK Hovedstyret
 
Attn; Saksforslag til GF 11.
 
Fra NISK Avd7                                                                                                                       31.03.2011
 
Avd 7 fremmer følgende saker til NISK Generalforsamling 2011.
 
Saksforslag 1 avd7:
 
Til Styret i NISK avd.7 vedr. Distriktsrepresentanter
De siste årene har vi opplevd at Distriktsrepresentanter (DR) er utnevnt av et sittende styre, uten å bli lovlig valgt og at det er forsøkt jukset ved gjennomføring av valg av DR i Finnmark. I følge vårt lovverk er sitter også en som er valg til DR uten funksjonstid, noe som selv om vedkommende blir valgt vil være prinsipielt udemokratisk. Blant annet med dette som bakgrunn, er det på tid at ordningen med DR revurderes.
Avd. 7 har lenge hatt to distriktskontakter(DK) som har funger i nært samarbeid med avdelingsstyret. I N-T har DK gjennomført treningssamlinger, møter og vil være aktivt med når NM skog skal avvikles. Dette er en ordning som har fungert godt, og DKs demokratiske forankring har vært gjennom avdelingen. Foreslår at dagens DR ordning organiseres etter samme modell. Dette innebærer at en ikke lenger trenger å gjennomføre valg av DR. En DR kan velges/utpekes av avdelingsstyrene. Medlemmene som ligger inn under distriktene som i dag omfattes av DRer legges da inn under den avdelingen som faller mest naturlig. Det kan innvendes at det vil være vanskelig for en bosatt i Kirkenes og f. eks møte på et avdelingsårsmøte i Tromsø for å stemme. På samme måte at et medlem må reise fra Ålesund til Trondheim. Praksis i dag viser likevel at det i dag vil være medlemmer som bor tett opptil byene der årsmøter avvikles som møter og avgir stemmer.
Det demokratiske underskudd dette gir kan oppveies ved at muligheten for å møte med fullmaktsstemmer på avdelingsårsmøter økes fra dagens 1 til 10. Dette vil gi medlemmer som bor i områder med DK en bedre mulighet til å ha demokratisk innflytelse i NISK så lenge dagens delvise forbundsmodell opprettholdes.
 
Forslag til vedtak; Følgende lovendringer gjennomføres:
 
§ 11. Generalforsamlingen
Stemmerett på generalforsamlingen har utsendinger fra distriktsavdelingene valgt av avdelingenes årsmøte, og styret. Utsendingene disponerer stemmer grunnlag av medlemmer som har betalt kontingent i inneværende år. Utenlandske medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen.
 
Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert som under:
a)      Avd.1 (Østfold, Oslo og Akershus)
b)      Avd.2 (Vestfold, Buskerud og Telemark)
c)       Avd.3 (Hedemark og Oppland)
d)      Avd.4 (Sør-Vestlandet)
e)      Avd. 5 (Hordaland, Sogn og Fjordanen)
f)       Avd.7 Trøndelag (Møre og Romsdal, Nordland sør for polarsirkelen)
g)      Avd.9 Troms/Finnmark (Nordland nord for polarsirkelen)

 
1.1.1          §17.1 Avdelingsårsmøtet
 Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet får leder, eller i dennes fravær, nestleder en ekstra stemme. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller flere krever skriftlig avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. Ingen stemmeberettigede ved årsmøtet kan møte med mer enn 10 fullmakter.
 
1.1.2          §17.3 Distriktsrepresentanter Avdelingsstyret kan velge distriktsrepresentanter i områder de mener det er hensiktsmessig. Budsjett for distriktsrepresentanten(e) innarbeides i avdelingens budsjett. Distriktsrepresentantene er jobber i nært samarbeid med sitt avdelingsstyre, og bistår med styret med aktiviteter som avdelingen ønsker å gjennomføre.
 
§17.3.1 Valg av distriktsrepresentanter (Utgår)
 
§17.3.2 Distriktsrepresentantenes mandat (Utgår)
 
 
 
 
Styrets innstilling:
 
Generalforsamlingsvedtak:
 
 
 
 
 
 
Saksforslag 2 avd7:
 
Tilknytning til NKK
 
I sitt forslag til nye lover for FKF skriver lovkomiteen:
”Skal FKF bli et reelt forbund i NKK, så må FKF bli direkte medlem. Dette må i praksis også medføre at våre medlemsklubber skal avslutte sitt direkte medlemskap i NKK og kun være medlem i FKF”.
 
NISK avd. 7 kan ikke akseptere at lovkomiteen i FKF eller FKF legger inn en slik forutsetning i sitt lovarbeid. NISK avd.7 har også vansker med å se at dette er en beskrivelse som har rot i virkeligheten. Siden ”nye” NKK ble etablert har raseklubber og disktriksklubber samarbeidet gjennom FKF. FKF har fått delegert de oppgaver som er naturlig fra NKK via jakthundkomiteen. FKF har møtt på vegne av klubbene på NKK RS, samtidig som NISK har hatt sitt helt klart definerte ansvar for den irske setteren. Dette viser at det ikke er nødvendig å legge inn en forutsetning slik som FKF lovkomité gjør.
 
NISK avd.7 mener det vil være et alvorlig skritt å melde raseklubben ut av NKK, for så kun å ha forbindelse til NKK gjennom et medlemskap i FKF. Vi ønsker at samarbeidet skal gå innenfor de medlemsrammer som eksisterer i dag.
 
Med bakgrunn i dette foreslår NISK avd.7 følgende vedtak:
 
Forslag til vedtak:
 
Norsk Irsksetterklubb ønsker å fortsette samarbeidet med de andre fuglehundklubbene i FKF, men forutsetter at dette må skje innefor de rammene som det har skjedd de siste årene, der NISK er direkte medlem av NKK.
NISK skal ikke avslutte sitt direkte medlemskap i NKK.
 
 
----------
 
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN AVDELING 4. SØRLANDET
 
UTKLIPP FRA NISK SINE LOVER:
2     Medlemskap
2.1 §4 Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubbens og /eller hundesaken.
Som husstandsmedlem kan opptas medlems ektefelle, samboer og barn med felles adresse som ordinært medlem.
 
3.2 § 11
Enkeltmedlem sin stemme følger bostedsadresse og tilhører distrikt definert som under:
a)       Østfold, Oslo og Akershus
b)       Vestfold, Buskerud og Telemark
c)       Hedemark og Oppland
d)      Sørlandet
e)       Rogaland
f)        Hordaland
g)       Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal
h)       Trøndelag
i)         Nordland
j)         Troms
k)       Finnmark.
 
NÅR DET ER MULIG FOR FOLK Å MELDE SEG INN I NISK I DEN AVDELING DE SELV ØNSKER, MÅ OGSÅ HANS/HENNES STEMME TILFALLE DEN TILSLUTTEDE AVDELINGEN. DETTE KAN TAS UT I NKK’S MEDLEMSREGISTER.
AVDELINGER/NISK KAN MINSTE MEDLEMMER P.G.A. MÅTEN DETTE PRAKTISERES PÅ ETTER § 11 I NISK SINE LOVER.
 
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN;
ENDRING AV NISK LOVER; § 11
ENKELTMEDLEM SIN STEMME FØLGER AVDELING/DISTRIKTET HAN/HUN HAR MELDT SEG INN I UAVHENGIG AV BOSTEDSADRESSE.
 
--------
 
INNKOMMENDE SAKER fra avdeling 1 Oslo/Akershus og Østfold.
 
FORSLAG 1:
 
"Gjøre hannhund mer attraktiv"
 
Årsmøtet i Avd. 1 ber hovedstyret om å se på muligheter for å gjøre det med attraktivt å være hannhundeier.
 
Begrunnelse:
 
Det foreligger en del myter om hanhunder, f.eks. at disse er vanskeligere å dressere enn tisper. Styret i NISK Avd. 1 ønsker derfor at det gjøres en jobb med å opplyse valpekjøpere på hjemmesiden og i Fuglehunden etc. om kjønnsforskjeller, slikat en del fordommer mot hannhunder kan reduseres.
 
 
 
Styrets innstilling :
 
 
Generalforsamlingsvedtak:
 
 
 
 
FORSLAG 2:
 
Valpeliste:
 
I dag er det bare valper av godkjente parringer som legges ut på valpelisten.
 
Det er mange valper osm annonseres på www.fin.no. For NISK bør det være viktig å få medlemmene til å benytte www.nisk.no . Det bør være førstevalget for en valpekjøper å gå innom vår hjemmeside når de skal kjøpe valp. På denne måten får de et forhold til NISK og vi kan få flere nye medlemmer.
 
Styret/årsmøtet i Avd. 1 ber GF se på muligheten for å lage valpeliste også for ikke godkjente kull. Det bør stilles krav til bl.a. helse og gemytt. Annonsøren må være medlem i NISK. Listene må være tydelig adskilt. Det bør være gratis å annonsere valpekull på hjemmesiden.
 
Mvh
for Styret i Avd. 1
Lene Moen
 
 
----------
 
I henhold til vedtak på årsmøte i NISK avd 5 tirsdag 25.01.2011 oversendes følgende saker for behandling på Generalforsamling i NISK 2011.
 
 
Sak 1
Avd 5 fremmer forlag om at avlskriteriene til RHIS endres. Kravet om 2 premie fra jaktprøver må fjernes da det er med på å innsnevre genpoolen og vil være med på å øke innavlsgrad. Det er ødeleggende og begrenser avlsmaterialet vi har tilgjengelig. Eksisterende regel om jaktprøvepremiering er for ambisiøs og streng med tanke på hvor liten rasen er i dag.  Det bør også begrenses hvor mange ganger en tispe og spesielt hannhund kan brukes i avl. 
 
 
Bakgrunn for forslaget:
Utdrag fra avlsplan for RHIS: For å videreutvikle Rød og Hvit Irsksetter i Norge over flere generasjoner, er det svært viktig med en størst mulig genetisk bredde i avlen. Rød og Hvit Irsksetter er en tallmessig liten rase i Norge. Det gjør at faren for innavl er stor. AR må derfor ikke bare legge vekt på avlskriterier når man anbefaler kombinasjoner, men også ta hensyn til innavlsgrad.
3. Utvalgskriterier for RHIS
For at parring skal oppnå anbefaling fra avlsrådet må følgende kriterier oppfylles:
Jaktprøve:
En av foreldrene skal som minimum ha 2. premie på jaktprøve. Den andre av foreldrene skal komme fra linjer der foreldre eller søsken er jaktpremiert, eller ha deltatt på jaktprøve /anleggsprøve /treningssamling.
Utstilling:
Oppnådd minst 2. premie på utstilling
Krav til tispe og hannhund:
Dokumentert fri for HD.
Testet eller dokumentert arvelig fri for CLAD.
Fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil ol.
Selv være sykdomsfri.
Dvergvekst - A-typiske, hannhunder som har gitt dette føres på egen liste.
Godt gemytt. Kan kreves dokumentert fra 2 utstillingsdommere.
Innavl som far-datter eller mor-sønn godkjennes ikke.
Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres.
nære slektskap dersom det kan henvises til uheldige resultater.
 
 
 
Instilling fra styret:
 
 
 
Generalforsamlingvedtak:
 
 
 
 
 
 
Sak 2
Avd 5 ber om at klubbens skriftlige veileder til medlemmene vedrørende innleging av valpekull, godkjening av valpekull og godkjening av avlshunder igjen legges ut på nettsiden . Veilederen er utarbeidet av Laila Hope.
 
Bakgrunn for forslaget:
Veilederen lå tidligere på nettsiden og var god og oversiktlig og informasjon til medlemene om disse forholdene.
 
Hovedstyre anser ikke dette som en Generalforsamlingsak, men vil dersom noe har ”forsvunnet” fra nettsiden som skal ligge der bestrebe seg på å legge dette inn igjen. Veiledern avd 5 henviser til har ikke blitt fjernet av hovedstyret.
 
Sak 3
 
Avd 5 ber om at klubben setter av midler til å utarbeide en statusrapport for avlsmessig utvikling av Irsksetteren og Irsk rød-hvit setter. Rapporten bør visualisere utviklingen med egnet tallmateriale og grafisk fremstilling i tillegg til kortfattet beskrivelse. Rapporten bør ha en form gjør den godt egnet for presentasjon overfor medlemmene i klubben.
 
Bakgrunn for forslaget:
Det er mange oppfattninger av hvordan irsksetteren har utviklet seg de siste 20 årene. At hunden har fått bedre jaktlige egenskaper er hevet over enhver tvil og er lett å måle i antall premieringer. Men det er også hevdet at HD graden er økende, at antall utstillingspremieringer går ned, at hunden har et gemyttproblem, og at irsksetteren sløser med sjansene i fuglesituasjoner. Matadoravla og innavl har også vært fremholdt som problemer. Først når vi får et klart bilde av hvor vi står mener vi at vi har grunnlag for å diskutere avlsmessige grep for å løse de utfordringene vi står overfor. Innleie av en kompetent person for å gjenomgå irsksetterens utvikling og presentere status mener vi derfor er fornuftig for å komme videre i avlen.
 
 
 
14.02.11
 
Fritjof Stangnes
Leder avd 5
--------------------------
 
 
Til NISKs Generalforsamling fra Avdeling 3. Hedmark/ Oppland
 
 
 
 
Saksfremlegg:
 
Avdeling 3 ønsker at en ser på ordningen med kontingent avgiften, og ønsker å fordele en viss prosentsats ut til avdelingene. Det er i stor grad avdelingene som står for aktivitetstilbudet i klubben.
 
Årsmøtevedtak NISK avd.3 25.januar 2011:
Vedtak:
Årsmøtet støtter styret i avdeling 3 og sender saken videre til GF for behandling. Ordlyden i punkt 2.2 § 5 medlemskontingent forandres til:
 
2.2 §5 Medlemskontingent
 
Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen etter forslag fra hovedstyret.
Avdelingen mottar en prosentandel av medlemskontingenten etter antall medlemmer innenfor egen avdeling. Denne fastsettes av Generalforsamlingen etter forslag fra hovedstyret.
 
Kontingenten skal betales innen 15. januar. Husstandsmedlem betaler halv kontingent. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.
 
Prosentandelen som går til avdelingene for 2012 settes til 10% av fastsatt medlemskontingent for henholdsvis hovedmedlem og husstandsmedlem.