Irsk setter valp
Irsk setter valp

Avlskriterier

Gjeldende avlskriterier for Norsk Irsksetterklubb 2020

 

Avskriterier for Norsk Irsksetterklubb
For å bli godkjent som avlshund må hannhunder oppfylle disse kravene:
Jaktprøve Oppnådd 1. UK eller 1. AK gir godkjenning for 5 parringer.
Oppnådd 1. UK og 1.AK eller 2*1.AK eller 1.AK og VK premie gir godkjenning til 15 parringer (maks 105 valper), maksimum 5 paringer pr. år. (NB! Gjelder en 12 mnd periode, IKKE kalenderår)
Utstilling: Oppnådd minst Very Good.
Norsk Irsksetterklubbs avlskriterier for tisper
For å bli godkjent som avlshund må tisper oppfylle disse kravene:
Jaktprøve: Oppnådd 1. UK eller 2. AK
Utstilling: Oppnådd minst Very Good.
Krav som må oppfylles av begge kjønn for å bli godkjent som avlshund:
•Hunden må være fri for HD (offisiell diagnose A eller B)
•HD-andel i prosent på tidligere avkom må ikke ligge mer enn 10 prosentpoeng over rasens gjennomsnitt. Snittet beregnes ut fra minimum 12 valper. Har hunden flere enn 12 røntgede avkom beregnes det ut fra det totale antallet avkom med kjent HD status.

•Hunden må ha kjent status for CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency), PRA rcd1 og PRA rcd4 (progresiv retinal atrophi). SLIK TESTER DU DNA

•Hunden må være fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil, testikkelmangel ol.
•Hunden må selv være sykdomsfri.
•Hunden må ha godt gemytt. Blir en hund utestengt av NKK fra ustilling/jaktprøve som følge av gemyttanmerkninger, skal avlsgodkjenning trekkes.
• Paring som gir innavlsgrad høyere enn 12,5 % over seks genereasjoner godkjennes ikke.
•Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres nære slektskap dersom det kan henvises til tidligere uheldige resultater.
• I særskilte tilfeller kan styret etter innstilling fra avlsrådet gi dispensasjon fra kriteriene. Søknad om dispensasjon fra NISK avlskriterier må sendes avlsrådet FØR paringen finner sted.
Vedtatt på EO RS 2020