Aarsmote4

Årsmøte 2010 2.februkar 2011 Norsk Irsksetterklubb avd.7 Årsmøtet ble ønsket velkommen av leder og en spesiell velkommen til en et medlem som hadde tatt den lange turen fra Namdalen. Æresmedlem Bjørn Olsen som døde 1.desember 2010 ble hedret med ett minutt stillhet.
Aarsmote2

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden a. Ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere a. Dirigent Tor Hartvig Bondø b. Referent Per Jarle Ingstad c. Protokollunderskrivere Pål Skarstein og Tor Westrum 3. Behandle avdelingsstyrets årsberetning a. Resultatervice. Ønske fra salen om at det tydeliggjøres bedre på hjemmesiden at medlemmer selv er ansvarlig for å innmelde resultater b. Side 12, teksten over øverste bilde tillegges teksten prøveleder. Årsberetningen ble godkjent uten annen kommentar enn at styret fikk skryt for en meget flott årsberetning.
Aarsmote3

4. Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2010 a. Kasserer gjennomgikk regnskapet og understreket at alle kommentarer fra revisor blir lukket før det blir oversendt hovedstyret. b. Regnskapet godkjennes 5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2011-02-02 a. Det nye styremøte setter opp et budsjett for første halvår som legges ut på hjemmesiden/nettet. b. Målsettingen for 2011 er å jobbe mot en kontantbeholdning ved årsskiftet på kr.50.000 c. Aktivitetsplanen for første halvår godkjennes 6. Behandle innkomne forslag a. Forslag Tor H. Bondø - Distriktsrepresentanter i. Årsmøtet slutter seg enstemmig til forslaget b. Forslag fra Øyvind Kleiven – Opphør av å få registrert HD-status i NKK i. Forslaget ble nedstemt av årsmøtet
Aarsmote1

7. Valg av avdelingsstyre og revisor a. Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt i. Formann Arild Ove Østmo 1 år (ikke på valg) ii. Nestformann Per Jarle Ingstad 2 år iii. Sekretær Ronny Winther 1 år iv. Kasserer Even Sagmo 1 år v. Styremedlem Jonny Larsen 1 år vi. Styremedlem Per Harald Nymark 2 år vii. Varamedlem Oddbjørn Ovesen 1 år viii. Varamedlem Terje Vikan Olsen 1 år Revisorer: gjenvalg på Klaus Kirkvold og Morten Fjølstad 8. Valg av representant til Generalforsamling til NISK a. Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å velge representanter til Generalforsamlingen. 9. Valg av valgkomitè a. Tor Westrum, Frode Døsvik, Eva Sondresen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Etter gjennomført årsmøte ble 6 trønderske hunder hedret for sin innsats i 2010 Protokoll godkjent Pål Skarstein Tor Westrum ________________________ ________________________