2010
 
NORSK
IRSKSETTER
KLUBB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Årsberetning Norsk Irsksetterklubb
 
 
     

 

 
 

 
Innkalling til
 
GENERALFORSAMLING
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Tid: Lørdag 7. mai 2011 kl. 13.00
Sted: Quality Hotel Astoria, Hamar
 
 
         Dagsorden:
1.           Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2.           Fastsette representantenes stemmer.
3.           Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere.
4.           Beretning for perioden fra 11. august 2010
5.           Regnskap for perioden 2010
6.           Hovedstyrets forslag til handlingsplan.
7.           Fastsette årskontingent.
8.           Hovedstyrets forslag til budsjett.
9.           Innkomne forslag.
10.        Valg.
 
 
 
Distriktssamling
I forbindelse med generalforsamlingen vil det bli innkalt til distriktssamling. Denne starter søndag 8. mai kl. 10:00
 
 
”Temadag ”Rasens og klubbens utvikling i tiden fremover”
Denne starter søndag 8.mai kl. 12:00
 
 
Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer av NISK. Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.
Innkalling og dagsorden er tidligere kunngjort i tidsskriftet Fuglehunden nr 2 2011 og på NISKs nettside.

 

 

 

 
 
 
 
1300 -
Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden. Kort presentasjon.
Leder
 
Fastsette representantenes stemmer.
Sekretær
 
Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og protokollunderskrivere.
Leder
 
Årsberetning og regnskap 2009
Dirigent
Ca 1500
Pause, kaffe og drikke
Sekretær
 
Handlingsplan 2010
Dirigent
 
Årskontingent og budsjett 2010
Forretningsfører
 
Saker og innkomne forslag
Dirigent
Ca 1700
Pause, kaffe/drikke og kaker
Sekretær
 
Valg og fastsette tid og sted for neste års GF
Leder
 
Hedersbevisning
Dirigent
 
 
 
2000
Aperitiff og middag
Sekretær
 

 

 
 
Klubbens formål er å ivareta utviklingen av rasene irsksetter rød og irsksetter rød og hvit i Norge, jf. klubbens lover §3
 
Deler av året 2010 var preget av betydelig uro i klubben og det endte med en ekstraordinær generalforsamling (EOGF) tirsdag den 10. august etter at Avd.1, Avd. 3, Avd. 7, og DK Møre, som representerte 54% av medlemmene, hadde sendt mistillit til det da sittende styre. 185 medlemmer støttet også skriftlig kravet om ekstraordinær GF, da de ikke lenger hadde tillit til det sittende styret. EOGF valgte et nytt styre med funksjonstid frem til første ordinære Generalforsamling (GF).
 
Med bakgrunn i denne situasjonen har det vært vanskelig å lage en fullstendig årsberetning for 2010. Det sittende styre og avlsråd har imidlertid etter beste evne forsøkt å samle trådene for å dekke hele året i denne beretningen. Når det gjelder det avgåtte styrets og avlsrådets arbeid har vi imidlertid ikke funnet det riktig å forsøke å rekonstruere dette. Det tidligere styrets leder ble anmodet om å skrive en beretning for tiden fra 1.1.2010 til 10.8.2010, men har ikke ønsket å gjøre dette utover å stille seg til disposisjon for muntlig bistand.
 
I tiden fra EOGF og frem til nyttår har det sittende styret forsøkt å drive klubben etter de vedtatte lover og etter anvisning fra både EOGF og tidligere GF. Det må imidlertid erkjennes at det har vært krevende å overta driften av en slik organisasjon med en svært begrenset kontinuitet. Styret har heller ikke mottatt noen oversikt over saker som var pågående i klubben ved overtakelsen, men har forsøkt å avklare saker som er omtalt i klubbens dokumenter.
 
Styret har behandlet flere saker frem til 31.12.2010, men har lagt størst vekt på arbeidet med å få fokus på forholdene rundt våre hunder, yte god service til våre medlemmer og stimulere til aktivitet i alle deler av organisasjonen. Vi har også lagt spesielt vekt på å inkludere og bedre informasjonsflyten til avdelinger og distriktskontakter (DK).
 
Det sittende styret har sett et behov for å revidere klubbens lover, men har valgt å utsette dette i påvente av en forventet ny lovmal som vi er blitt forespeilet fra NKK. Det synes derfor formålstjenelig å avvente en revidering av klubbens lover til vi ser utkastet fra NKK og tilpasser NISKs lover til disse.
 
I etterkant av EOGF var det flere som valgte å trekke seg fra sine posisjoner i klubben. Ingen av disse ble erstattet før utgangen av 2010. Styret beklager selvfølgelig dette og har gjort sitt beste for å ivareta oppgavene til de som har trukket seg. Styret ønsker imidlertid spesielt å bemerke at det ble forsøkt gjennomført et valg av ny DK i Finnmark etter at den tidligere utnevnte valgte å trekke seg. Styret klarte ikke å få på plass en ny DK etter å ha først gjennomført et valg og deretter lyst ut posisjonen på nytt. Årsaken til dette var at det i betydelig grad ble forsøkt jukset med utsendte stemmesedler. Dette førte til at valget ble underkjent og de to kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon valgte å trekke seg.
 
Styret har mottatt mange positive meldinger fra medlemmer over hele landet og vil takke alle som jobber til beste for våre medlemmer i tråd med det som er klubbens formål.
 
Til tross for den organisatoriske uroen i klubben har klubbens hunder også i 2010 fortsatt den sportslige fremgangen på en særdeles gledelig måte. Bakgrunnen for dette må tilskrives flere forhold. For det første legges det ned mye innsats og godt arbeid blant både oppdrettere og eiere av våre hunder. Vi må imidlertid også tilskrive en god del av fremgangen til den jobben som gjøres i alle våre avdelinger med ulike arrangementer som kurs, treningssamlinger og andre aktiviteter for og med hund. Uten denne aktiviteten ville vi ikke ha klart å ivareta både nye og gamle medlemmer. Styret vil takke alle som bidrar til rasens fremgang og håper at vi kan ha fokus på dette også i tiden fremover.
 
 
Leder                                                : Jørn Presterudstuen             
Nestleder                                          : Hege Rosenlund
Styremedlem og leder avlsråd           : Kristine Møst
Styremedlem jaktprøver og trening   : Kjell Arne Odlolien
Styremedlem utstilling                      : Eldri Kjørren
Styremedlem kasserer                       : Cato Aasland
Vararepresentanter                           : Randi Halvorsen
Varamedlem                                               : Karl Ole Jørgensen
 
 
Leder                                                : Kristine Møst
Medlem                                             : Kennet Mossige
Medlem                                             : Inger Karin Røssland
Medlem                                             : Rita Haadem
 
 
Sekretær                                           : Ina Killingrød Greve    
Redaktør Fuglehunden NISK             : Ina Killingrød Greve    
Webkoordinator NISKs hjemmeside  : Tor Hartvig Bondø/Ina Killingrød Greve
Teknisk drift Søk på hund                           : Bergen IT senter
 
Teknisk drift NISKs nettside              : Custom Publish                    
”Norgescupen”                                  : Arthur Aune
Regnskapsfører                                 : Grete Dahlen
Valgkomite                                        : Ellen Bakke Doblaug og Birger Steene                                 
Revisor                                             : Håvard Vinsrygg
 
 
Medlemsmassen i NISK har holdt seg stabil også i 2010. Medlemsoversikten fra NKK viser at det var registrert 1639 medlemmer i NISK per 31.12.2010
 
Styret oppfordrer avdelingene til å følge regelmessig med i nyinnmeldte medlemmer via klubbadministrasjon, og evt. purre opp de betalinger som uteblir for å høre om grunnen til det, som kan for eksempel være at man ikke har mottatt noen giro fra NKK.
 
Det kommer inn spørsmål både på telefon og e-post til NISKs sekretær. I de tilfeller hvor saken er av spesiell art, sendes disse videre til den (de) i styret som har best kompetanse til å besvare dette. 
 
Fra NISKs hjemmeside er det nå en link direkte til innmeldingsskjema hos NKK. Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende. Det er også mulig å melde seg inn ved å ta kontakt med sekretær som legger dette manuelt inn.
 
Det er et jevnt tilsig av nye medlemmer og det er også ”gamle” medlemmer som ønsker å melde seg inn igjen. Det siste er spesielt gledelig. 
 
 
 
NISK har i dag 7 avdelinger og 4 DK. Dette er en svært viktig del av vår klubb og den delen som driver aktivitet for våre medlemmer over hele landet. Det er godt fungerende avdelinger og DK alle steder unntatt i Finnmark hvor styret ikke har klart å få på plass en ny DK etter at den tidligere utnevnte valgte å trekke seg etter EOGF.
 
Styret er takknemmelig for den innsatsen våre tillitsvalgte over hele landet gjør og er imponert over bredden og kvaliteten på de aktivitetene som gjennomføres. Det kommer stadig gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer på dette. 
 
Det nye styret har hatt sitt fokus rettet fremover og prioritert tidsbruken og kreftene på rase, medlemmer og informasjon. Nytt styre ønsket en mer åpen og informativ linje hvor lagspill er et av nøkkelordene. For å oppnå dette har styret forsøkt å bedre informasjonsflyten med avdelinger og DK.
 
Styret har i tillegg også knyttet til seg en rekke medlemmer som alle er med og bidrar til det beste for NISK.
 
 
Det sittende styret i NISK har hatt et mål om å prøve å knytte til seg en eller flere sponsorer som kan bidra med økonomisk støtte til klubben eller fordeler for våre medlemmer. I løpet av høsten sendte vi henvendelser til flere ulike potensielle samarbeidspartnere om et mulig samarbeid.
 
Resultatet av dette arbeidet er så langt at vi har skrevet en avtale med EUKANUBA, som vil bidra med premier, profilering og andre bidrag i forbindelse med våre arrangementer eller dere klubbens hunder er representert. Avtalen medfører også et medlemstilbud på hundefor for klubbens medlemmer.
 
Vi håper denne avtalen vil fungere bra for klubben, men vil fortløpende evaluere avtalen i tiden fremover.
 
Styret har også videreført avtalen med bladet JAKT som gir klubben en andel av abonnementsavgiften som innbetales av klubbens medlemmer.
 
Styret vil jobbe videre med flere sponsorer for klubben i tiden fremover, men vil takke de som har gitt bidrag til klubben så langt.
 
 
Det er et pågående arbeid for å vurdere om Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) skal bli et reelt forbund. Det viktigste aspektet for at NISK skal kunne støtte dette er etter styrets mening er at vi som klubb skal ha ansvaret for det kynologiske ansvar for våre raser. Så langt er det sendt ut en høring fra FKF omkring lovverk for en slik organisering. Styret arbeider fortløpende med denne saken i samarbeid andre raseklubber og søker å gjennomføre en mest mulig åpen og demokratisk prosess i NISK for å kunne gi vårt syn i saken. En beslutning i saken kan ikke tas før tidligst i 2012 og styret vil legge frem sitt syn for GF.
 
 
NM vinner, NM Lag høst, Årets hunder FKF fikk alle en blomsterhilsen fra NISK.
Bjørn Ingebrigtsen, gullmerkebærer, fikk også en blomsterhilsen i anledning av sitt 70 års jubileum.
NISK v/ leder , Jørn Presterudstuen holdt minnetale og la ned blomster ved æresmedlem Bjørn Olsens bisettelse i Strinda kirke. 
 

 

 
 
 
 1. NJCH ”US” Kuling 14907/04– Rune Magnussen og Randi Halvorsen
  (NJCH ”US” Specific – NJCH NMH02 ”US” T-Manus)
 
 1. NJCH Era Baghera Av Kjerringholm 08340/05– Elisabeth Haukaas Bjerke, (NUCH NV-06 Ayra Av Kjerringholm – NJCH Vieksa’s Bastian)
 
 1. NSJCH Gagganjunis Nieida 13685/03 – Bodil Kanebog og Jan R. Pedersen, (NUCH Gagganjunis Skierri – DKJCH Setterly Aldo)
 
 1. NJCH Irskesjøens Nix 22941/01– Marthe og Jan- Arild  Kingswick
  (Åsgjerdet’s Lina – Hadseløya’s Mounty)
 
 1. NJCH ”US” Rubella Snøhedda 14359/04 – Lina og Jørn Presterudstuen
  (”US” Pukkanøtt – NJCH ”US” Orkan)
 
 1. NJCH ”US” Tornado 01503/01 – Randi Halvorsen og Rune Magnussen
  (NJCH ”US” Specific – FIN SUCH Wingbeat Bailey)
 
 
 1. ”US” Caisa NO49102/09 – Siri Linde og Tom Rasmussen
  (Husvikdalen’s Cera – ”US” Mikkel)
 
 1. ”US” Jagr NO36061/09 - Alfhild Lorentzen og Asbjørn Valde
  (“US” Godig – C-Ipkiss Av Kjerringholm)
 
 1. Tintorama’s Zara NO35426/09 – Beate Edvardsen og Kristoffer Brobakk (Tintorama’s Tini – NJCH NMFH08 Tydalen’s Ra)
 
 1. ”US” Pia NO36067/09 – Jan Erik Ramsvik
  (“US” Godis – C-Ipkiss Av Kjerringholm)
 
 1. Imingens Li Pin-Up 27194/08  – Nina og Per Arne Kjelsberg
  (NUCH NSJCH NMFHv07 Imingens Sa Lollipop – Ibber
 
 1. Imingens St Troy NO40802/09 – Linda og Trond Kristian Karlsen
  (Imingens S M Shakira – N LET UCH Imingens Toy)
 
 
 
1.        NJCH ”US” Kuling 14907/04– Rune Magnussen og Randi Halvorsen
(NJCH ”US” Specific – NJCH NMH02 ”US” T-Manus)
2.        NJCH Era Baghera Av Kjerringholm 08340/05– Elisabeth Haukaas Bjerke, (NUCH NV-06 Ayra Av Kjerringholm – NJCH Vieksa’s Bastian)
3.        NSJCH Gagganjunis Nieida 13685/03 – Bodil Kanebog og Jan R. Pedersen, (NUCH Gagganjunis Skierri – DKJCH Setterly Aldo)
4.        NJCH Irskesjøens Nix 22941/01– Marthe og Jan- Arild  Kingswick
(Åsgjerdet’s Lina – Hadseløya’s Mounty)
5.        NJCH ”US” Rubella Snøhedda 14359/04 – Lina og Jørn Presterudstuen
(”US” Pukkanøtt – NJCH ”US” Orkan)
6.        NJCH ”US” Tornado 01503/01 – Randi Halvorsen og Rune Magnussen
(NJCH ”US” Specific – FIN SUCH Wingbeat Bailey)
 
1.     Furunakkens Nikita 00611/05 – Arnstein Haugen
(NSUCH NJCH Zorba – Lyngstua’s Jack l l)
2.     DKV-09 Follsjøen’s Dublin 12108/06 – Trine Brøseth og Rune Tyvold
(NORD UCH DKV-09 Follsjøen’s Coya – Heggelifjellet’s Diaz)
3.     NJCH Irskesjøens Nix 22941/01 – Marthe og Jan-Arild Kingswick
(Åsgjerdet’s Lina – Hadseløya’s Mounty)
4.     NJCH NMFS09 Fagermoa’s B-Madi 07021/00 – Tore Mæhla
(Vargkjølen’s Speci – NSUCH NJCH Eklia’s Adam)
5.     NUCH Kreklingrabben’s Tara 05623/06 – Gry og Kjell Morten Eggen
(Kvikneskogen’s Sarah – Fagermoas Don Marco)
 
1.         NJCH ”US” Kuling 14907/04– Randi Halvorsen og Rune Magnussen (NJCH ”US” Specific – NJCH NMH02 ”US” T-Manus)
2.         Raufjellet’s Chili  21373/07 – Jørn Lindtvedt
(NSUCH Skottjønna’s Turte – Lyngstua’s Jack l l)
3.         NUCH NV-10 Guri Malla’s Oscar 08933/07– Guri Eggen
(Guri Malla’s Gi-Mix – Guri Malla’s Fant)
4.         ”US” Nansen 13524/06 – Elin Vasbø og Per Tufte
(”US” Dixie Babe – NJCH ”US” Tornado)
 
1.        NUCH NV-10 Guri Malla’s Oscar 08933/07– Guri Eggen
(Guri Malla’s Gi-Mix – Guri Malla’s Fant)
2.        Follsjøen’s D-Miss Mira 12109/06 – Trine Brøseth og Rune Tyvold
(NORD UCH DKV-09 Follsjøen’s Coya – Heggelifjellet’s Diaz)
3.        NUCH Kreklingrabben’s Tara 05623/06 – Gry og Kjell Morten Eggen
(Kvikneskogen’s Sarah – Fagermoas Don Marco)
4.        DKV-09 Follsjøen’s Dublin 12108/06 – Trine Brøseth og Rune Tyvold
(NORD UCH DKV-09 Follsjøen’s Coya – Heggelifjellet’s Diaz)
5.        Lundebakken’s Td Fryd 04254/06– Marit B. og Helmer Lund
(NUCH Sæterelva’s Tyra – Kvikneskogens Davil)
6.        Follsjøen’s Emilie 15432/07 – Ingri og Eldri Kjørren
(NORD UCH DKV-09 Follsjøen’s Coya – C-Ipkiss Av Kjerringholm)
 
 
1.     Shannonlee Snow Grouse KCAE01113407 – Nina Hordnes
(Shannonlee Snowcrystal – Shannonlee Imperial Eagle)
 
(Kåringene er basert på innsendte resultater)
 
 
 
Det sittende styret har ikke oversikt over rutinene for tildeling av vandrepremier, og har heller ikke fått innmeldt noen resultater til denne kåringen. Styret vil imidlertid ta en gjennomgang av statuttene for disse premiene og gjennomføre en kåring frem til GF. 
 
 
Det er gjennomført en gjennomgang av tilsendte prøvekritikker for å fange opp eventuelle gemyttanmerkninger på hunder fra våre raser. Dette skal som kjent rapporteres til NKK så en egen kontroll på dette kan synes unødvendig og bør vurderes for fremtiden.
 
 
 
 
 
Irsksetteren har gjennom 2010 fortsatt fremgangen på jaktprøver og har hatt et fantastisk år hvor mange hunder fra forskjellige oppdrettere har gjort seg gjeldende i alle klasser og prøvegrener. Våre røde hunder har gang på gang vist at de kan konkurrere med de aller beste fra alle raser og har i 2010 blant annet vunnet både NM individuelt, NM lag vinter og NM lag høyfjell. Det var også en irsksetter som toppet listene i FKFs kåring av årets hunder både i unghund og for de voksne. Det er også verdt å merke seg at det var irsksettere på topp i 3 av de 4 prøvene på Kongsvold i høst og det var tre i tillegg tre forskjellige hunder fra ulike oppdrettere. Dette viser at rasen etter hvert har god rekruttering og en stor bredde blant hunder som kan hevde seg i toppen.
 
En oversikt over det samlede antall premier i de ulike klasser for 2010 viser følgende:
 

 

Premie
1
2
3
4
5
6
UK
67
68
19
 
 
 
AK
59
118
37
 
 
 
VK
60
35
44
20
12
7
 
 
Til tross for at det er mange hunder som har gjort seg bemerket på jaktprøver i 2010 er det noen som har utmerket seg spesielt:
 
UK
 

 

”US” Caisa
Tom Rasmussen og Siri Linde
 • Vinner av FKF Norgescup
 • 2. plass Norsk Derby finale
”US” Solan
Kjetil Fosnes
 • 2. plass Rjukan Grand Prix
 
 
VK
 

 

SUCH J NMFH10
Red Garlics Gourmé
Agneta Andersson
 • Norgesmester Høyfjell
NJCH ”US” Kuling
Randi Halvorsen og Rune Magnussen
 • Vinner av FKF Norgescup
 • Vinner av høyfjellspokalen
NJCH Era Baghera av Kjerringholm
Elisabeth H. Bjerke
 • 3. plass FKF Norgescup
 
 
 
 
 
 
 
NM lag Vinter
NISK-laget ble norgesmestere på NM lag vinter med følgende lag:
 • NJCH ”US” Kuling, eiere Randi Halvorsen og Rune Magnussen
 • NJCH Neadalens Super-Belle, Kristine og Torgeir Møst
 • N S UCH N J(K)CH ”US” Red Oks, eier Randi Schulze
 
Neadalens Super-Belle ble beste hund på det vinnende laget og ble tildelt vinterpokalen.
 
NM lag Høyfjell
NISK-laget ble norgesmestere på NM lag Høyfjell med følgende lag:
 • NJCH “US” Kuling, eiere Randi Halvorsen og Rune Magnussen
 • NJCH Era Baghera av Kjerringholm, eier Elisabeth Haukaas Bjerke
 • NJCH "US” Rubella Snøhedda, eiere Jørn og Lina Presterudstuen
 
”US” Kuling ble beste hund på det vinnende laget og ble tildelt Høyfjellspokalen.
 
NM lag lavland
NISK-laget fikk 5 plass på NM lag lavland med følgende lag:
 • NJCH ”US” Kuling, eiere Randi Halvorsen og Rune Magnussen
 • NJCH Neadalens Super-Belle, eiere Kristine og Torgeir Møst
 • NJ(K)CH Skåbufjellets Back Up, eier Einar Borderwich
 
 
 
NISK har også i 2010 hatt gående en uoffisiell Norgescup for vår rase. Denne baserer seg i stor grad på innmeldte resultater fra jaktprøver og må ikke blandes med klubbens offisielle kåring av årets hunder. Denne cupen gir oss allikevel en god oversikt over alle premier som hentes av irsk settere og synes motiverende for våre medlemmer.
 
Arthur Aune har gjort en kjempe jobb for styret med oppfølging av Norges Cup. Alle resultatene meldes inn innen torsdagen uken etter premie er oppnådd, og Arthur legger dette raskt ut på hjemmesiden. I tillegg har han oppfordret medlemmer til å sende inne bilder, noe som har vært stor suksess.
 
 
 
Følgende nye Norske Jakt Championer er registrert i løpet av 2010:
08340/05 Era Baghera av Kjerringholm – Elisabeth H. Bjerke
24865/04 Kvernsjøberget`s Donna Quattro – Morten Jensen
20857/03 Tydalens Su – Price – Bjørn Olsen
14359/04 US Rubella Snøhedda – Jørn og Lina Presterudstuen
S24182/2002 Hadeseløyas Ixi – Magnus Dahlgren
 
08933/07 Guri Malla`s Oscar – Guri Eggen
05623/ 06 Kreklingrabbens Tara – Gry og Morten Eggen
12085/08 Farro av Misservàrri – Jonny Larssen
 
 
 
 • Kristine Møst, leder og hovedstyremedlem 
 • Inger Karin Røssland, medlem
 • Kennet Mossige, medlem
 • Rita Haadem, Rød og hvit
 
Avlsrådet er et fagutvalg underordnet styret som opptrer på vegne av klubben innenfor sitt funksjonsområde. Avlsrådet skal i avlsrelaterte spørsmål jobbe for klubbens målsetting om å utvikle den irske setter som en allsidig jakthund, med et funksjonelt og rasetypisk eksteriør, et robust gemytt og en god helse. Avlsrådet er i tillegg et veiledende og informerende organ for klubbens medlemmer i avlsrelaterte spørsmål. Avlsrådet vedlikeholder lister over avlshannhunder, avlstisper og valpekull godkjent av NISK. I tillegg oppdaterer avlsrådet databasen ”Søk på hund” med nye kull, HD-resultater og CLAD-resultater. Avlsrådet tar ut deltakere til NM-lag, kårer årets hunder, deler ut vandrepremier og utsteder diplomer til nye elitehunder. Avlsrådet registrerer også alle eksteriør- og gemyttanmerkninger.
 
 
Avlen foregår etter de retningslinjer/avlskriterier som ble vedtatt i 1995. Kriteriene ble sist endret i 2006, hvor generalforsamlingen vedtok et krav om kjent CLAD-status for avlsdyr godkjent av NISK. I tillegg forholder avlsrådet seg til NKKs etiske retningslinjer for avl, som er nedfelt i retningslinjene / avlskriteriene til NISK.
 
 
Avlsrådet har etter at det tok over i august 2010 hatt tre avlsrådsmøter, hvorav et fysisk sammen med hovedstyret
 
 
 
 
 • HD Utarbeidet forslag til endrede avlskrav for rød og hvit irsksetter
 • Innavl
 • Tydeliggjøring av informasjon på hjemmesidene
 • Innarbeidet rutiner på godkjenning av avlshunder og valpekull
 • Jobbet med forslag til endringer av avlskriteriene
 • Utarbeidet en oversikt over innavlsgraden på irsksetter
 • Utavl irsk rød og hvit setter
 
Fra 1.1.2010 – 31.12.2010 var det registrert 72 nye kull i NKK. Det har ikke lyktes det nye avlsrådet å få oversendt oversikten over godkjente parringer før utarbeidelse av årsberetningen.
Oversikten som står nedenfor er hentet fra NKKs database (Dogweb)

 

 
2010
2009
2008
2007
 
Totalt antall hunder registert
558
550
598
473
 
Antall importer nyregistrert
6
24
14
9
 
Antall norskfødte nyregistreringer
552
526
584
464
 
Antall norskfødte kull
72
72
82
64
 
Gjennomsnittlig kullstørrelse
7,5
7,3
7,1
6,9
 
Godkjente kull på valpelisten
                       20*
37
36
40
 
 
*: Kull godkjent av avlsrådet etter 10.8.2010

 

 
I 2010 ble 224 irske settere røntget for HD, hvorav 77,7 prosent var fri.
 

 

 
2010
2009
2008
Hofte-diagnose
Antall
Prosent
Antall
Prosent
Antall
Prosent
A
116
51,8
156
73
185
68,5
B
58
25,9
25
11,8
41
15,2
Totalt fri
174
77,7
181
84,8
226
83,7
C
36
16
23
10,5
21
7,8
D
11
4,9
7
3,3
20
7,4
E
3
1,4
3
1,4
3
1,1
Totalt med HD
50
22,3
33
15,2
44
16,3
Totalt røntget
224
100
214
100
270
100
 
 
I løpet av de siste årene har det blitt uttrykt bekymring for en økende innavlsgrad (IOC) hos irsksetteren. Det synes som om det er en bred enighet om at klubben må jobbe aktivt for å hindre en videre økning i IOC og det sittende hovedstyret i NISK har fått i oppdrag å utrede denne saken videre. Dette er en rapport til Generalforsamlingen (GF) med en oppdatering på de forhold styret mener er viktige i denne saken.
Etter det sittende styrets oppfatning er det enighet om at problemstillingen må belyses nøye før det iverksettes omfattende tiltak. Det er også styrets oppfatning at det er svært viktig å kartlegge status, utviklingstrekk, konsekvenser og mulige handlingsalternativer før man ser på inngripende tiltak. Det er imidlertid fullt mulig å ha et tydelig fokus på denne utfordringen og fortløpende iverksette mindre tiltak som kan bringe innavlsgraden i riktig retning.
 
 
Ved NISK Ekstraordinær Generalforsamling (EOGF) den 10. august 2010 ble det gjort følgende vedtak om videre oppfølging av denne saken:
Saken utredes grundigere. Innavlsvedtaket fra GF 2010 oppheves. Saken bør belyses for avdelingene, DK og medlemmene i NISK. Styret gis fullmakt til å nedsette en kvalifisert komité til dette arbeidet. Komitèns utredning overleveres styret som sender saken ut på høring til avdelinger og DK med frist for tilbakemelding til styret. Saken tas opp til behandling innen GF 2012. Frem til NISK GF 2012 oppfordres alle til å følge NKKs etiske retningslinjer for avl.
 
 
 
 
I klubbens årsberetning fra 2009 er det synliggjort en økende innavslgrad i rasen gjennom en analyse av utviklingen de over en 10-års periode. I det følgende er denne redegjørelsen gjengitt i sin helhet:  
Innavlsgrad hos IS siden 1998
En av våre største utfordringer i fremtidig avl vil bli å holde innavlsgraden til rasen nede. Avlsrådet har fått Jørgen Ødegård til å beregne innavlsgrad på irsksetter. Innavlsgraden er basert på stamtavleinfo fra DogWeb, og omfatter alle generasjonene som er registrert.
Tallene viser at irsksetteren som rase allerede på midten av 70-tallet var oppe i en innavlsgrad på over 4 %, men at dette tallet varierte mye fra år til år den gang. Fra begynnelsen av nitti-tallet og frem til rundt 1995 sank innavlsgraden til under 4 %. De siste årene har innavlsgraden på irsksetter økt stabilt til over 5 %, og i 2008 er gjennomsnittelig innavlsgrad på irsksetter 6 %, et tall som nesten er på nivå med slektskap mellom søskenbarn (6,25 %).
Innavl er en uunngåelig konsekvens av avl på renrasede dyr, men det er fullt mulig å balansere avlsmessig framgang innenfor et akseptabelt nivå av innavl. Det viktigste er at både klubb og oppdrettere som ansvarlige forvaltere av rasen må erkjenne problemet. Innavl gir en opphopning av ”skadelige gener”, og er svært skadelig for egenskaper knyttet til evne til liv og reproduksjon, som for eksempel fruktbarhet og helse.
 
Den røde linjen viser trenden for innavlsgraden hos irsksetter fra 1976 til 2008.
 
 
 
 
 
 
 
I NKKs Dogweb er registrert 72 valpekull av irsk settere i 2010.
 
Under følger en oversikt over alle de kullene som er registrerte i 2010 med innavlsgrad, basert på 6 generasjoner, for det enkelte kull

 

Kull ID
Innavl
Kull ID
Innavl
Kull ID
Innavl
100161
2,09
102514
23,466
105313
2,829
100993
2,527
102894
0,293
105477
10,754
101119
4,489
103026
1,123
105549
0
101234
4,854
103107
7,092
105623
10,614
101311
3,819
103341
2,232
105919
0
101363
3,921
103391
1,533
106070
4,113
101443
10,754
103517
3,778
106166
3,725
101444
3,467
103572
10,961
106343
5,854
101529
13,77
103641
0,684
106418
0
101607
8,545
103685
3,633
106419
4,186
101794
1,735
103874
2,608
106420
1,032
101894
9,757
103985
0,781
108002
4,213
101895
5,754
104240
5,028
108456
2,279
101907
4,291
104280
3,418
108491
0,439
101957
0,195
104318
3,152
108499
2,806
102147
0,686
104439
10,725
108561
5,217
102179
0,098
104486
0,98
108612
3,436
102203
2,942
104514
11,857
108824
2,763
102320
0,439
104589
0,403
108859
1,025
102491
0
104663
4,346
 
104841
5,054
104664
3,125
 
 
En gjennomgang av denne oversikten viser en gjennomsnittelig innavlsgrad, basert på 6 generasjoner, på 4,223 %. Dette er fra styrets ståsted ikke et dramatisk nivå som vil medføre en ytterligere negativ økning i innavlsgrad.
 
NKKs etiske retningslinjer sier følgende om innavl:
 
Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås. Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner. Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon.
 
Oversikten viser at ingen kull overstiger 25%. Av de 72 registrerte kullene har 50 en innavlsgrad under 6,25%, mens kun 2 kull har mer enn 12,5% som er den verdien som retningslinjene sier man bør unngå.
 
 
 
 
 
Styret har tatt kontakt med Norges Veterinærhøgskole ved professor Frode Lingaas, for å få belyst temaet innavl, konsekvenser av dette og tanker om veien videre.
 
Svaret fra professor Lingaas gjengis videre i sin helhet:  
Vedr innavlsgrad og mulig bivirkninger av dette hos Irsk setter
 Viser til brev av 28/1-2011. Dere tar opp et viktig tema som mange hundeklubber er opptatt av og som det menes og synses mye om. Graden av innavl og genetisk variasjon er viktige parametre for enhver rase. De to begrepene er beslektet, men er ikke identiske og gir uttrykk for ulike ting i en rase. Mange er opptatt av innavl som avlsmetode og det er særlig her det er ulike synspunkter og erfaringer, avhengig av utgangspunktet og hva en ønsker å oppnå med sitt avlsarbeid. Innavl som en avlsmetode, er en meget effektiv metode for å lage hunder, linjer, raser og deres egenskaper like. Men hovedeffekten er altså at genene blir likere. Problemet er at det gjelder ALLE gener, både de som har en effekt og de som er uheldige. På den "heldige" siden fører til at for eksempel eksteriøret blir likere i en linje, og det er klart at det er viktig for noen oppdrettere. Således har innavl vært viktig i raseavlen for å få hunder innen en rase til å bli like, få egenskaper og eksteriøre trekk innenfor rasen til å bli fiksert/festnet. Ulempen er som de fleste vet at det også kan gi en økt forekomst av arvelige sykdommer, men en kanskje enda viktigere sider, spesielt for brukshundraser (som Irsk setter), er at en kan miste genetisk variasjon, og sparker bena under muligheten for å få en avlsmessig framgang for de viktigste egenskapene som er knyttet til jaktegenskaper. Forutsetningen for et vellykket avlsarbeid er at det eksisterer noen hunder som er genetisk bedre (=forskjellige) fra de andre (altså for eksempel bedre genetiske jaktegenskaper), og at hunder som har de beste genetiske forutsetninger for å bli gode jakthunder kan identifiseres og gis muligheter til å få flere avkom enn de andre hundene i rasen. Det sier seg selv at en ikke kan få en avlsmessig framgang hvis alle hundene er genetisk like.
 Innavslgraden kan beregnes ved hjelp av stamtavle-analyser, men en innavlsberegning er mer et uttrykk for innavlsØKNINGEN over et gitt antall generasjoner, og er ikke så veldig informativt når det gjelder genetisk variasjon i rasen.  Det er avhengig av hvor mange generasjoner som analyseres og kvaliteten på stamtavlene (som ofte er dårlige før 1980-85). I de siste årene har vi i flere situasjoner målt det faktiske, målbare nivået av genetisk variasjon ved hjelp av DNA-baserte metoder. Dette har vi gjort for flere raser, og dette gir et godt inntrykk av statusen i rasen. Ulempen er at det er relativt ressurskrevende, fordi det må samles inn blodprøver fra 50-100 individer fra en rase, som deretter må analyseres på laboratoriet. Det er også slik at disse analysene/resultatene i første rekke må ses påsom relative tall. De gir et inntrykk av nivået i rasen, men i enda større grad har det verdi ved sammenligning mot andre raser. Er det slik at den genetiske variasjonen hos Irsk setter er på samme nivå som de andre setter-rasene? Er den større eller mindre? Men aller viktigst er at det kan bli et viktig verktøy i langtids overvåkning av avlsarbeidet i en rase. Tanken er at en kan analyser genetisk variasjon for eksempel hver 10-15de år. Da kan en sammenligne tallene med forrige gamle analyse og se om en har mistet genetisk variasjon, om den er på samme nivå som sist, eller om den har økt. Dette kan være nyttig informasjon for et avlsråd, og som bakgrunn for en avgjørelse om det skal settes i verk tiltak for å øke/oppretthole variasjonen, eller om situasjonen er akseptabel som den er.
Mitt forslag er derfor at dere diskuterer / vurderer om dere ønsker å foreta en analyse av genetisk variasjon hos oss ved hjelp av DNA-analyser. Dersom dere ønsker det kan vi diskutere hvilke muligheter som foreligge for innsamling av blodprøver, hvordan hunder bør plukkes ut, finansiering av undersøkelsene osv. Vi har som nevnt hatt et samarbeid med flere klubber med tilsvarende problemstilinger, bl.a. Engelsk setter, ulike harehundraser, buhund, lundehund og vi samler også blodprøver fra Gordon setter. Det betyr at vi ved en analyse av Irsk setter vil kunne ha noe å sammenligne med.
 Klubben er velkomne til å komme til NVH dersom dere ønsker å diskutere dette nærmere på et møte. På dette møtet kan dere for eksempel presentere bakgrunnen for deres bekymringer om innavl, og vi kan diskutere ulike muligheter for analyser/tiltak.
 Vennlig hilsen
 Frode Lingaas
professor, seksjon for genetikk, NVH
 
 
Det er vanskelig å si noe konkret i forhold til om innavlsgraden hos IS, slik den er i dag, har ført til noen uheldige resultater. Dette er en av de faktorene avlsrådet vil måtte følge opp i tiden fremover før saken fremlegges endelig for GF 2012. 
 
Det er imidlertid ikke noe som tyder på en urovekkende utvikling i rasens helsetilstand som kan knyttes til innavl. Det er heller ingen andre indikatorer som tyder på at rasen er i ferd med å få problemer med en innavlsdepresjon. Blant annet har rasens gjennomsnittelige kullstørrelse økt jevnt de siste årene fra 6,9 i 2007 til 7,5 i 2010.
 
 
Styret og avlsrådet vil fortsatt følge utviklingen av innavlsgrad i rasen i tiden fremover og vil arbeide aktivt for å ytterligere redusere denne samt forsøke å finne tiltak for å øke rasens genetiske variasjon. I denne sammenheng mener styret at vi vil se en bedring i innavlsgrad allerede med bakgrunn i det økte fokuset på innavl og med bakgrunn i innføringen av NKKS etiske retningslinjer.
 
Styret og avlsrådet vil utrede forholdene omkring innavl videre mot GF i 2012 for der å legge frem en fullstendig anbefaling for GF. Det er imidlertid viktig med et målrettet arbeid i tiden fremover og styret vil gjennomføre følgende tiltak:
 
 
·         Etablering av en arbeidsgruppe med et betydelig innslag av fagpersonell som kan evaluere den totale statusen for rasen
·         Etablere et tettere samarbeid med oppdrettere for å få ytterligere fokus på innavl
·         Iverksette tiltak for å få frem flere hannhunder på et høyt nivå
·         Stimulere til import av nytt blod
 
 
Nedenfor vises en statistikk over de hunder som er testet for CLAD av AHT de fire siste årene. Tallene viser at det blir stadig færre hunder det er nødvendig å teste, de fleste er nå arvelig fri fordi de fleste av avlshundene er testet.
 

 

 
2010
2009
2008
2007
Antall hunder testet
6
21
39
41
Antall fri
6
20
34
35
Antall bærere
0
1
5
6
 
 
 

 

Bærere 2006
Registreringsnummer
 
14844/96
 
11895/01
 
03815/03
 
19562/99
 
07011/05
 
14894/96
 
07013/05
Bærere 2007
 
 
15190/04
 
AE02438307
 
07468/07
 
07467/07
 
21660/01
 
07015/05
Bærere 2008
 
 
Ukjent registreringsnummer
 
Ukjent registreringsnummer
 
21244/05
 
19418/06
 
23810/00
Bærere 2009
 
 
 
Bærere 2010  
                      
17987/02
 
Ingen
 
 
 

 

Neadalens Djærven
US Pepsi
Kennel Rishovda
 
Neadalens Djærven
US Kiwi
Jan Martinsen
 
Red Garlics Gourme
Finnkoias Terra
Bjørn Torsetnes
 
Red Garlics Gourme
Kvernsjøbergets Donna Quattro
Morten Jensen
Ero Lagopus av kjerringholm
 
Frida
 
Kari og Lorang Wiik
 
Ero Lagopus av Kjerringholm
 
Granasjøens Alexandria
 
Kennel Granasjøen
 
Imingens LZ Toy
 
Hadseløyas Ruby
 
Kennel Sølvklumpen
 
E-Peik av Miessevari
Neadalens Lea
Håkon Brenna
 
Hadseløyas Nero
 
Hadseløyas Scarlet
 
Magnus Dahlgren
 
Irskesjøens Nix
US Uffda
Karl Hartvigsen
 
Furunakkens Faun
Follsjøens Fia Fischer
Terje Eriksen
 
ATJCH Irmuns May Rimi
Nordfjellets RG Quittra
Dan Steinbock
 
Farro av Miessevari
 
Kreklingrabbens Tara
 
Tore og Oddveig Mæhla
 
Imingens LZ toy
Heggelifjellets Heaven
Jan Roger Hegli
 
Heggelifjellets Fox
Follsjøens Miss Mira
Rune Tyvold
 
Settermosens Aberlour
Kreklingrabbens Arija
Trond Engen
 
NUCH Redoks
 
Neverdalens Alfakrøll
 
Kennel Lemonsjøen
 
Fjellstårsas Mexx
Lundebakkens TD Tandy Spirit
Ine Schøyen
 
Vesper du val de Lou
 
Imingens LZ Kayleigh
 
Kennel Skiskogen
 
 
Merk: De fire siste kullene er godkjent i 2010, men lagt inn på valpelisten i 2011.
 
                                                                                                         
Det er godkjent 5 avlshannhunder fra 11.08.2010 – 31.12.2010. En hannhund har fått økt antall parringer fra 5 til 15 parringer.
 
Godkjent for 5 kull
 

 

Reg. nummer
Navn
Eier
NO42756/09
Kvernsjøbergets Hincas
Stende, Pål
27191/08
Imingens Li Peter Pan
Kjernsholen, Kai
NO40802/09
Imingens St Troy
Karlsen, Linda og Trond
NO42181/09
Rosenlias Shadow
Berntsen, Arnfinn
17749/08
Hadseløyas Nero
Dahlgren, Magnus
 
Godkjent for 15 kull
 

 

Reg. nummer
Navn
Eier
12091/08
Farro av Missevàrri
Larssen, Jonny
 
 
Det er godkjent 14 avlstisper fra 11.08.2010 – 31.12.2010
 

 

Reg. nummer
Navn
Eier
05360/08
Tømtelias C - Ronja
Ovesen, Oddbjørn
04254/06
Lundebakkens TD Fryd
Brath Lund, Marit
NO42182/09
Rosenlias Kanon Kula
Møst, Torgeir og Kristine
09740/08
Valeheias Sioux
Røssland, Åge og Inger Karin
12109/06
Follsjøens D Miss - Mira
Brøseth, Trine / Tyvold, Rune
35426/09
Tintoramas TR Zara
Brobak, Beate og Kristoffer
24622/08
Tjæderjons Arja
Berger, Heidi og Jon
27194/08
Imingens Li Pin Up
Kjeldsberg, Nina og Per Arne
07421/08
Neadalens Enternal Fame
Mågerud, Kjetil
02892/08
Follsjøens Fia Fischer
Fearnly, Yngva
17752/08
Hadseløyas Bella Donna
Dahlgren, Magnus
27196/08
Imingens Li Magica
Indset, Terje
S25009/2008
Kallkâllan Mist
 
 
 
 
 
 
Ingen hunder er tatt av listen fra 11.08.2010 – 31.12.2010
 
 

 

Reg. nummer
Navn
Eier
05360/08
Tømtelias C - Ronja
Ovesen, Oddbjørn
05482/07
Rastaskogens Bixi
Søderstrøm, Ingemar
21374/07
Raufjellets Mossa
Ohrvik, Tove og Kåre
21375/07
Raufjellets Lyng
Amundsen, Grethe og Huuse, Arne
11284/07
Balbergkampens Axi
Bjørklund, Mette og Asgeir
12085/08
Farro av Missevàrri
Larssen, Jonny
12091/08
Frida av Missevàrri
Skiple, Knut
S50291/2002
SEJUCH Fjellståras Walrhona
Andersson, Ulf
03089/07
Neadalens Shakira
Skriubakken, Tor
S46177/2007
Fjellstårsas KW Kexet
Andersson, Ulf
 
 
 
 
 
Det ble også i 2010 gjennomført en samling for rød hvit setter hos Elin Wittusen på Hjerkinn den 23.-25. juli. Det var representanter for rasen fra både Norge og Sverige. Det ble med glede konstatert stor framgang på hunder og førere fra året før. 
 
Flere røde og hvite har deltatt på prøver i både Norge, Sverige og Danmark og
 
Premier til irsk rød og hvit setter i 2010 :
 
 • Snørypas Rusty, eier Niels Peter Sørensen fikk 2 UK i Danmark 27.03.2010. Oppdrettere er Narve Johansen og Nina Hordnes, Bergen. 
 • Shannonlee Snow Grouse fikk 3. AK i Ragsteindalen 22. august 2010 og ble også kåret til årets Irsk Rød og Hvit Setter 2010. På NKK sin internasjonale utstilling helgen 9.-10. oktober gjorde også Shannonlee Snow Grouse det særdeles godt. Hun fikk 1BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, C.A.C.I.B, BIR og ble 4 BIG. Eiere er Narve Johansen og Nina Hordnes.
 
Toboggan's Amazing Skadi tok turen til Irland og ble parret med Craigrua Kansas. Dette førte til at Skadi fikk 10 velskapte valper i oktober 2010, en stor økning til den irsk rød og hvite setter i Norge.
 
Det er søkt og innvilget dispensasjon om å få godkjent en parring av et kull IRWS: Snørypas Tara, reg.nr: 16400/08 skal parres med RedWhiteSilk Discovery fra finland, Fin 27080/07 
 
Avlsrådet har behandlet søknad om å sette i gang et utavlsprogram for IRWS, dette ble etter nøye vurderinger valgt å avslås med bakgrunn i NKKs retningslinjer og tidligere vedtak i NISK.
 
HD registreringer:

 

 
HD- statistikk Irsksetter rød og hvit 2010
 
Hoftediagnose:
Antall:
Prosent:
A
5
 
B
3
 
Totalt Fri
8
80
C
2
 
Totalt med HD
2
20
Totalt røntget
10
100
 

 

 

 

 
HD- statistikk Irsksetter rød og hvit 2008
 
Hoftediagnose:
Antall:
Prosent:
A
2
 
Totalt fri
2
67
C
1
33
Totalt med HD
1
 
Totalt røntget
3
100
 
Med en så liten populasjon og få individer røntget blir det nødvendigvis stor usikkerhet i tallmaterialet.
 
Ser vi på tallene for HD den siste 10 års-perioden ligger antall HD-frie hunder tilnærmet lik det normale for Irsksetter rød.
 

 

 
HD- statistikk Irsksetter rød og hvit 1998 t.o.m. 2008
 
Hoftediagnose:
Antall:
Prosent:
A
10
 
B
 
 
Totalt fri
10
80
C
2
20
D
 
 
E
 
 
Totalt med HD
2
 
Totalt røntget
12
100
 
 
 
 
Fra hovedstyret tok over i august 2010, har vårt fokus på utstillingsfronten handlet om å fremme rasen som en funksjonell, rasetypisk jakthund. Vi har jobbet kontinuerlig med å nå frem med dette, og har følgelig iverksatt aktuelle tiltak gjennom blant annet å jobbe med informasjonsformidling til våre samarbeidspartnere som NKK og eksteriørdommere, få NKK på banen samt å reservere NISK fra NKKs årskonkurranse for mestvinnende hund i hver enkelt rase på NKK-utstillinger.
 
Det har også kommet nye utstillingsregler gjeldene fra 1.1.11 hvor vi også i Norge tar i bruk det internasjonale premieringssytemet. De nye premiegradene overlapper ikke helt med de premiegradene vi brukte tidligere, man har blant annet innført en fjerde kvalitetsgradering kalt «sufficient» (se figur). CK har endret navn fra certfikatkvalitet til championkvalitet. Videre deles ikke lenger Certet ut i brukshundklassen, men i beste hannhund/tispeklasse. Man trenger altså ikke lenger å melde på i brukshundklassen for å konkurrere om Cert. Det er fortsatt krav om brukspremiering (jaktpremie) for å kunne motta cert, men dersom man f.eks. har en junior som tilfredsstiller krav om brukspremiering men er under 15 mnd. utstillingsdagen skal denne meldes på i juniorklassen. Brukshundklassen hever alderskravet til 15 mnd. I tillegg til Cert, deles det nå også ut reserve-cert. Dette tilfaller da den nest høyest plasserte i beste hannhun-/tispeklasse som oppfyller rasens krav om brukspremiering. Reserve-cert blir gyldig dersom certvinneren skulle diskvalifiseres. Se www.nkk.no for utdypende informasjon.
 
NISK har også i 2010 vært medarrangør i Fellesutstillingen på Bogstad. Det var Niels Brandstrup som dømte de 18 oppmøtte irske settere og 4 irsk rød og hvit settere. Det var N Dk UCH NV'10 Guri Mallas Oscar som ble BIR. Oscar ble også BIS 2. I valpeklassen ble Red Dubliner AEO Simba kåret til BIR, også han ble til slutt BIS 2. Vi takker Marianne Hofstad for kjempegod innsats.
 
NKK var i år arrangør av Nordisk Vinnerutstilling i Lillestrøm, hvor irsk rød og hvit setter Snørypas Tara gikk helt til topps og ble Nordisk Vinner 2010. Vi fikk også en Nordisk juniorvinner i irsk setter med Red Dubliner AEO Arkas. En norskeid irsksetter stakk også av med dansk vinnertittel i Herning, det var Nord UCH DKV' 09-10 Follsjøens Dublin. Det må også nevnes at Int N UCH Valaskjalvs Vimur vant den prestisjefylte sølvhundutstillingen.
 
 
 
 
 
Oversikt over det nye premiegradsystemet gjeldene fra 1.1.2011
 
 
I samarbeid med leverandøren Custompublish er klubbens web-side lagt om. Målet med omleggingen var at nye sakene skulle bli liggende lenger frontsiden tidligere. At det er behov for dette gjenspeiler at våre sider er aktivt i bruk, og avdelingene fortjener ros for at de jevnlig oppdaterer sine sider med gode resultater hundene har oppnådd.
 
Samarbeidet med CP gjorde at dette kunne skje uten at vi skiftet publiseringsplattform. Dette gjør det forhåpentligvis enklere for de som jobber med sidene.  Det er viktig å understreke at siden ikke bare skal være en hjemmeside for NISK- styre. Web-sidene skal både være til hjelp og glede for alle avdelingene.
 
Styret ser gjerne at flere er med som bidragsytere, slik at sidene jevnlig kan presentere nyheter om den irske setteren.
Vi har hatt to webkoordinatorer på nettsiden, dette er Tor Hartvig Bondø og Ina K. Greve
 
 
Fuglehunden har i 2010 kommet i 6 utgaver. Redaktør for NISK sidene har vært Ina Killingrød Greve. Redaktørene i de ulike raseklubbene holder et tett samarbeid, og det arrangeres redaktørmøter og en årlig redaktørsamlingen i januar hvert år.
 
 
I oktober 2010 inngikk styret i NISK en samarbeidsavtale med Bergen IT senter (BITS) om levering av en ny plattform for ”Søk på hund”. Styret i NISK hadde ikke tilgang til den gamle søk på hund, og denne ble dermed ikke oppdatert. I tillegg er denne basert på en utdatert IT løsning, og tilfredsstilte ikke dagens krav til IT verktøy.
 
Det vil alltid være rom for forbedringer og det er viktig at styret mottar tilbakemeldinger på det som eventuelt ikke fungerer eller som man savner i denne løsningen. Samarbeidet med BITS fungerer bra, og det holdes løpende dialog om ønsker for videreutvikling av databasen. 
 
Databasen baserer seg på utrekk av data fra NKKs Dogweb, og disse oversendes BITS ukentlig som legger disse inn. Det har vært noen mindre problemer med å hente ut data fra NKK, men dette ser ut til å bedre seg og etter vårt syn fungerer denne løsningen bra.   
 
 
 
NISK har vært representert på Villmarksmessen, Lillestrøm i april og Jakt – og fiske dagene på Elverum i august.
 
Avd 2 hadde hovedansvar for Villmarksmessen, Lillestrøm. Vi takker alle for en flott innsats. Det ble vervet noen nye medlemmer, og vi fikk vist frem rasen vår på en flott måte.
 
Avd 3 hadde ansvar for messen på Jakt – og fiskedagene på Elverum. Her har alle raseklubbene en felles stand, og man samarbeider om å få profilerte aktiviteter og rasene på en best mulig måte. Takk til avd 3 for en strålende innsats.
 
Det er viktig at vi stiller opp på disse arrangementene og får profilert rasen vår og ikke minst vervet nye medlemmer som tenker på å få seg en stående fuglehund.
 
Klubben baserer seg på representanter fra de nærliggende avdelingene som stiller opp på messene, og NISK er meget takknemlig for den innsats de yter for klubbene. En honnør til disse! 
 
 
 
I september 2010 feiret SISK sitt 100 års jubileum og inviterte de nordiske landene til landskamp. Fra Norge stilte Lyngstuas Millenium Polka til Hans Gjøslien, NJCH Noaidons P2 til Stein Jørgensen og NUCH NJ(K)CH Skåbufjellets Back Up til Einar Borderwich. Lagleder for de norske var Stein Jørgensen. Det norske laget kom på en delt 3. plass med Finland. Danmark vant etterfulgt av svenskene.
 
 
Revisjonsberetning legges ved beretningen som eget vedlegg
 
Regnskap for driftsperioden 2010 fremgår i et eget [1]vedlegg.
 
 
 
Forslag til Handlingsplan 2010 fremgår i eget vedlagt dokument
 
 
Det er ikke kommet inn noe forslag om endring av medlemskontingenten. Derfor beholdes kontingenten uforandret for 2012
 
 
Budsjett fremgår av eget selvstendig dokument og fremsendes i porteføljen av dokumenter til Generalforsamlingen til avdelinger og distrikt.
 
Alle innkomne forslag for behandling på Generalforsamlingen er samlet i et eget selvstendig fellesdokument.
 
Valgkomiteens innstilling vedlegges som et eget dokument.