VM 2016

Regler for uttak av VM-lag, St. Hubertus og Middelhavs Cup

Fra 2016 er det nye og oppdaterte regler for uttak til VM-lag, St.Hubertus og Middelhavs Cup for stående fuglehunder. Reglene kan du lese her.

 

Regler for uttagning av VM-lag, St. Hubertus og Middelhavs Cup  for stående fuglehunder

 1. Lagene tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve i inneværende, ett forutgående år, samt lavlandsresultater fra høsten to år før mesterskapet. De respektive avlsråd tar ut sine kandidater. Det endelige uttaket gjøres i samarbeid av FCI representantene for stående fuglehunder og VM komiteens representant. Hund som meldes på til VM må minst ha oppnådd en premiering i VK.

2. Utregning av poeng gjøres som ved utregning av championatpoeng i Norge. Man kan kun oppnå poeng for premier på følgende:

a) Premie i vinnerklasse i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Følgende teller med: høyfjell høst, høyfjell vinter, lavland høst, lavland vinter. Skogsfugl- og apportprøver teller ikke med.*

b) Premie på FCI-prøve i Europa. Kun poeng fra Tres Bon eller høyere. Excellent som 1.AK,Tres Bon som 2.AK.

3. Alder på hund. Ikke yngre enn 24 måneder eller eldre enn 9 år. Dispensasjon fra øvre aldersgrense kan gis med godkjent veterinærattest og FCI representants godkjennelse av form.

4. De fire (4) beste resultater er tellende. Dog skal et av resultatene være oppnådd på FCI prøve eller lavland. Ved poenglikhet er det det beste resultatet på lavland som blir tellende. Er det fortsatt likhet, blir yngste hund foretrukket.

5. Hunden må kunne apportere. Under VM-lag vil det også kreves at hunden apporterer en and som er kastet 15-20 m ut i vannet. Begge disipliner skal godkjennes på felles uttak.

6. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år har vist egenskaper av sterk negativ karakter, skal neste kandidat på listen kunne tas inn. De respektive avlsråd vurderer slike forhold på fritt grunnlag.

7. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur til sitt avlsråd innen påmeldingsfristen. Eier/fører må oppgi hundens jaktprøveresultater (med poeng), hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve.

8. Det er de respektive avlsråd som tar ut de fire (4) beste kandidatene som videresendes deres FCI representant med kopi til VM komiteens representant med resultater. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte. De to til fire beste representantene for det britiske- og kontinentale laget vil bli valgt ved et uttak i felten.  VM komiteens representant er ansvarlig for utførelse av uttaket i samarbeid med FCI representantene.

9. I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere Norge, tas det ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.

 

10. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til leder for VM uttaket innen 48 timer etter påmeldingsfristens utløp.

11. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre internasjonale representasjonslag på tvers av rasene innen britiske- og kontinentale stående fuglehunder, i.e. EM, etc.

12. Hvis slipprekkefølgen er opp til laget skal dette avgjøres ved loddtrekning hvis ikke laget blir enig.

13.Rasetypisk stil under arbeid, presisjon, høy intensitet og fart blir lagt stor vekt på i de internasjonale mesterskapene. Disse egenskapene vil bli vurdert ved et uttak i felten.Høye premier i Norge gir ikke automatisk start i VM.

14. Eierne må være medlemmer i sine respektive raseklubber og kun norskeide hunder registrert hos Norsk Kennel Klubb de siste 12 måneder kan være med.

15. Hver deltager er forpliktet til å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende dopingreglement og følge dette. Lagleder skal være informert om og ha godkjent eventuell bruk av legemidler til de deltakende hunder.Vaksiner og andre legemidler for reise til/fra gjeldende land må dokumenteres.

16. Ekvipasjene representerer Norge under lagkonkurransen og skal følge lagleders anvisninger gjennom mesterskapet. Retningslinjer fra lagleder følges i forhold til profilering av hund og fører. Merk: Dette kan medføre at ekvipasjen må profilere annen sponsor enn den man har privat denne dagen.

Regler for uttagning til St. Hubertus

Under St. Hubertus er det ekvipasjen som blir bedømt – jeger og hund. Hunden kan kun oppnå 1/3 av den totale poengsum.

Hunden skal være jaktpremiert med min. 2.AK og være en erfaren jeger. I tillegg til at hunden er kvalifisert skal føreren være en erfaren jeger, ha betalt Norsk jegeravgift og bestått en skyteprøve. Kravet for bestått skyteprøve er at min. 15 av 25 leirduer treffes. Bekreftelse på dette må kunne fremvises med dato og signatur fra standplassleder.

VM komiteens representant vurderer uttak i felten og på skytebane.

Utenom uttakskriteriene er de resterende punkter for VM-lag gjeldende for St. Hubertus.

*Skogsfuglprøve teller kun for Weimaraner og Münsterlender

 

Revidert 2016