Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 23.11. kl. 19.00- 21.40

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE
23.11. kl. 19.00- 21.40


Til stede: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Cato M. Jonassen, Petter Elvestad, Geir Heggertveit og Tor Steigedal.

Referent: Ellen B. Dobloug

Sak 95/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Vedtak: Innkalling godkjent.
Sak 99/100 og sak 100/100 tas før vi går igjennom terminlisten.

Sak 96/10: Godkjenning av referat fra styremøte 03.11.2010:
Vedtak: Godkjent.

Sak 97/10: Post
• Søknad fra Vestlandets FK av 1.11. sendt via NKKs aktivitetsavdeling. Søknaden gjelder å få arrangere høyfjellsprøve i Raggsteindalen 20.-22.8.2011. VFK har vært i muntlig kontakt med myndigheter, innkvarteringssted og grunneiere og fått aksept fra disse om å arrangere prøve i angitt tidsrom. VFK vil selvsagt skriftlig søke de berørte instanser. Vedtak: FKFs styre og NKK vil gi dispensasjon for søknader om prøvestart 20. august 2011. Disp. fra båndtvangsbestemmelsen er imidlertid en sak mellom arrangørene og de berørte kommuner.
• Referat fra Dovrefjellrådet datert 02.11. i forbindelse med møte om fuglehundaktivitetene i Hjerkinn-Kongsvoldområdet. Vedtak: Behandles under sak 99/10 og 100/10.
• Kopi av brev til jaktprøvedommer fra NKK v/disiplinærkomiteen datert 3. november vedrørende oversendt klage fra Norsk Breton Klubb. Disiplinærkomiteen i NKK har hatt saken til behandling og finner ikke grunnlag for å ilegge sanksjoner.. Vedtak: Tas til orientering.
• Mail av 9. november fra Bjørn Olsen vedr. innsendt sak til Sør-Trøndelag Politidistrikt som omhandler utsetting av forgiftede hønseegg i et område i Tydalen i 2005. Bjørn Olsen ble dømt for forholdet i 2006. Det blir nå opplyst at han ikke var alene om ugjerningen, og oppgir navnet på den andre parten. Olsens grunn for at han nå fremlegger dette er at han ikke lenger ønsker å stå alene med ansvaret for det som skjedde i 2005. Vedtak: Tas til orientering.
• Mail fra Harstad og Vesterålen FK v/Dann-Roger Olsen av 12. november. Saken gjelder sponsorer og den voksende interesse for sporten også i media. Større arrangører som HVFK har avtaler med diverse sponsorer. Det kan oppstå problemstillinger ved at enkelte deltakere har sine egne sponsorer og ønsker å profilere seg med disse, og ikke arrangørens sponsorer. Klubben ønsker belyst hvordan dette kan løses. Vedtak: HVFK kan ikke etter dagens regelverk pålegge deltakere å ta på seg eller sine hunder arrangørens sponsorartikler. Klubber og deltakere må ta høyde for denne problemstillingen når man inngår avtaler med sine respektive sponsorer.
• Søknad av 18. november fra Namdal Fuglehundklubb vedr. dispensasjon fra båndtvangsbestemmelse for å arrangere jaktprøve fom fredag 19.-20. august, evt. fom lørdag 20.-22. august. Vedtak: Likelydende vedtak som for Vestlandets FK.
• Mail av 19. november fra NKK v/Monica Nordlund med informasjon om at oversendelse av sak vedr. Norges Cup settes opp som en orienteringssak til NJK. Vedtak: Tas til orientering.
• Søknad fra SU Finnmark, Troms og Nordre Nordland v/Wiggo A. Ditlefsen om opprettelse av statusløp NNM-vinter. Arrangementet vil bli arrangert i helgen før NM-Vinter, og arrangementet vil rullere mellom klubbene i Troms eksklusive HVFK. Det er satt opp visse kriterier som klubbene må oppfylle for å være med på rulleringen. I Sør-Norge har man 7 Høystatusløp, mens man i nord har kun to: NM Vinter og Arctic Cup. Vedtak: Innføring av et nytt høystatusløp må eventuelt vedtas av FKF RS. Sak om dette kan fremmes av en av FKFs medlemsklubber.
• Mail mottatt fra Morten Berg 21.11. Vedtak: Marte formulerer et forslag til svar som sendes styret før videresendelse.

Sak 98/10: Terminliste vinterprøver høyfjell 2011.

Samarbeidsutvalgenes innstilling er fulgt, med to unntak i anbefalt terminliste.
• 31 arrangører har søkt om Cacit-tildeling. 6 avslag – 25 anbefales.
• Kun tre endringer av dato ( Folldalsprøven, Salten FK og Møre og Romsdal FK.)
• SU'ene har gjort en meget god jobb.
• Søknad om NNM er en RS-sak og ikke tatt hensyn til denne gang.
• Det er et behov for å vurdere regionsgrensene på nytt. Nye arrangører dukker tidvis opp og det er p.t. uklare ansvarsforhold.

SU Sør-Øst:
Dato Arrangør Sted Søknad Anbefaling Merknad
26-27 mars Romerike FHK Femund Cacit Cacit
1-3 april Hed-Opp (RS) Femund Cacit Cacit
9-10 april Østerdal FHK Tolga Cacit Cacit
1-3 april Folldal JFF Folldal Cacit NEI Endret dato

Utvalget meddeler at det er datokollisjon i deres region, og anbefaler at Folldal JFF endrer prøvedato fra 8.-10.4. til 1.-3.4. Det er også søkt om flere CACIT enn det som kan tildeles, og Folldal JFF får derfor ikke CACIT på sin vinterprøve i 2011.

SU Sør-Vest
Dato Arrangør Sted Søknad Anbefaling Merknad
11-13 mars Rogaland FHK Sirdal II Cacit NEI
11-14 mars Hallingdal FHK Hemsedal Cacit Cacit
18-20 mars Vestlandet FHK Filefjell Cacit Cacit
18-20 mars Telemark FHK Rjukan III Cacit Cacit
1-3 april Agder FHK Hovden II Cacit Cacit
8-11 april BJFF Geilo Cacit Cacit 100 års jub.
15-17 april NGK Grotli Cacit Cacit

Utvalget har meddelt at det er 4 datokollisjoner i sitt distrikt, men er av den oppfatning at alle prøvene kan avvikles samtidig, ettersom det er god avstand mellom de ulike prøver.
Det er søkt om flere CACIT enn del som kan tildeles. SU har enstemmig konkludert med at Rogaland FHK, Sirdal II, i år ikke får tildelt CACIT på sin vinterprøve.

SU Midt-Norge:
Dato Arrangør Sted Søknad Anbefaling Merknad
26-27 feb Stjørna JFF Fosen Cacit Cacit
4-6 mars Namdal FHK Lierne Cacit Cacit
5-6 mars Trondheim JFF Haltdalen Cacit NEI
12-13 mars Inn-Trøndelag FHK Verdal Cacit Cacit
19-20. mars Røros JFF Røros Cacit NEI
19.-20. mars Møre og Romsdal FHK Ørskog Cacit Cacit Endret dato
26-27 mars NISK Tydalen Cacit Cacit
8-10 april Folldal JFF Folldal Vurdert av SU Sør Øst
16-17 april Nordenfjeldske FHK Meråker Cacit Cacit

Utvalget bemerker at det er datokollisjoner i distriktet, men har avklart med Møre og Romsdal FK at en av deres prøver flyttes til 5.-6. mars 2011. Dette er allerede medtatt i ny preliminær terminliste fra NKK utsendt 22.11. Møre og Romsdal FK flytter også sin prøve hvor det er søkt om CACIT fra 26.-27.3. til 19.-20.3.
Det er søkt om flere CACIT enn distriktet har til fordeling (6). SU Midt-Norge foreslår at følgende prøver ikke tildeles CACIT vinteren 2011:
Trondheim JFF, Røros JFF og Folldal JFF.


SU Rana, Vefsn, Bodø og Salten:
Dato Arrangør Sted Søknad Anbefaling Merknad
26-27 mars Rana JFF Umbukta Cacit Cacit
9-10 april Bodø JFF Saltfjellet Cacit Cacit
16-17 april Vefsn JFF Hattfjelldal Cacit Cacit
29.-30. april Salten FHK Saltfjellet Cacit NEI Endret dato!


Utvalget har meddelt at det ikke er noen datokollisjoner i deres distrikt.
Salten FK har søkt om prøve 30. april – 1. mai. FKF gir ikke dispensasjon for vinterprøver utover 30. april, og prøven må derfor flyttes til 29.-30. april 2011.
Salten FHK fikk vinteren 2009 en ekstratildeling av Cacit fra BJFF som måtte avlyse sin prøve pga snøforholdene. Klubben har grunnet dette valgt å trekke sin søknad for vinteren 2010.

SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark:
Dato Arrangør Sted Søknad Anbefaling Merknad
12-13 mars Nord Troms FHK Arnøya Cacit Cacit
18-19 mars Ofoten FHK Altevann Cacit Cacit Fredag/ Lørdag
25-27 mars Tromsø FHK Karlsøy Cacit Cacit
27-27 mars Vest Finnmark FHK Børselv Cacit Cacit
1-3 april Harstad FHK Andøy Cacit Cacit
9-10 april SVJFF Gallok Cacit NEI
9-10 april Midt Troms FHK Altevann Cacit Cacit
15-17 april Vest Finnmark FHK Alta Cacit Cacit


Utvalget meddeler at det er datokollisjoner i sitt distrikt, men utvalget er av den oppfatning at alle prøvene kan avvikles slik det er søkt.
SVJFF har de siste tre år gjennomsnittlig 17 starter i VK, sist vinter 14. Sammenlignet med andre arrangører er dette meget lavt. Klubben hadde Cacit vinteren 2009 og FKF måtte purre flere ganger. Rapporteringen er ennå ikke i orden.

Vedtak: Alle klubber som ikke har fått innvilget CACIT, vil bli orientert om dette fra FKF på mail/telefon.

Sak 99/10: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen og dispensasjon fuglehundprøver 2011-2014.
FKF mottok dispensasjon fra Dovrefjellrådet datert 12.11.2010 vedrørende gjennomføring av dommerutdanning og fuglehundprøver. Dispensasjonen er gitt for årene 2011-2014. Det er to forutsetninger i dispensasjonen fra Dovrefjellrådet som vi vanskelig kan leve med: 1. At taksering skal foregå under dommerutdanninga i regi av FKF. Dette er uakseptabelt for grunneier og en dårlig løsning for FKF. 2. Det må presiseres at begrensningen på 200 ekvipasjer gjelder pr. dag innenfor de områder som Dovrefjellrådet har myndighet over. Vedtak: FKF tar kontakt med Statskog for om mulig å få til et felles brev til Dovrefjellrådet hvor en løsning på disse punktene skisseres. Alternativt må saken ankes til DN.


Sak 100/10: Møte med Statskog.
Det er kommet innkalling fra Statskog til møte onsdag 24. november på Gardermoen. Formøte 1 time i forkant av møtestart. Vedtak: Marte møter i tillegg til Kongsvold/Hjerkinn-komiteen.

Sak 101/10: Kvalitetssikring høystatusløp 2010.
Utkast til kvalitetssikring er utarbeidet av Nils og sendt styrets medlemmer 3. november med spørsmål om dette er noe styret bør/kan/skal gjøre. Vedtak:.Saken utsettes til neste styremøte 14.12.

Sak 102/10: Nytt medlem Derby-komiteen.
Ola Øie går nå ut av komiteen etter 3 år, og komiteen har foreslått Dorthe Haugen som nytt medlem fra 2011. Hun har stor erfaring med jaktprøver fra tidligere. Med henne som medlem vil det være tre forskjellige raseklubber og tre forskjellige distriktsklubber representert. Hun er forespurt og har sagt seg villig. Vedtak: Ola Øie takkes for sin innsats i komiteen. Styret godkjente det fremlagte forslag og ønsker Dorthe Haugen velkommen som nytt medlem i komiteen. Endringen meldes også inn til NKK v/FKFs sekretær.

Sak 103/10: Eventuelt:

• Telefonmøter Raseutvalget.
FKF v/sekretæren har tidligere hatt henvendelse fra RU v/Harald Bruflot. Det er behov for tilgang til telefonmøter for RU, og ettersom RU ikke har org.nr. i Brønnøysundregisteret, fikk man ikke bestilt denne tjenesten hos aktuell leverandør. FKFs sekretær bestilte da dette via FKF hos sin leverandør Fjord (Confy) med egen kode til bruk for RU. FKF får nå telefonregningene etter Rus møter, og spørsmålet er hvordan dette skal håndteres vis-a-vis RU: Skal kostnadene fordeles på RU’s medlemmer, eller skal FKF dekke denne kostnad? Vedtak: Regningen videresendes RU v/Harald Bruflot til fordeling mellom RU’s medlemmer og refusjon til FKF.

• Avlyste prøver:
Vinteren 2010 var det ikke avlyst noen prøver pga. dommermangel.
Høsten 2010 ble en prøve avlyst pga. dommermangel.
Pr. dags dato avventer man å sette i gang spesielle tiltak.
Vedtak: Petter lager et forslag til epost til medlemsklubbene med spørsmål om det er blitt lettere eller vanskeligere å få rekruttert dommere.

• Forespørsel om bruk av teknisk hjelpemiddel på jaktprøver:
Det er sendt forespørsel både til FKF og Derbykomiteen. Vedtak: DU v/Nils utformer et svar som sendes via sekretær, og Marthe svarer Derby-komiteen v/Arnfinn Holm.


Neste styremøte: Tirsdag 14. desember : Gardermoen Flystasjon kl. 18.00Referent: Ellen B. Dobloug
Publisert