12. mars 2020 vedtok norske myndigheter å «stenge ned» Norge som et ledd i å få kontroll over koronapandemien og å hindre mest mulig smitte av koronaviruset for å sikre liv og helse. Som følge av dette ble all aktivitet i regi av NKKs klubber, forbund og regioner samt sentralt ledd avlyst eller innstilt inntil videre med virkning fra 13.mars 2020.

Myndighetene vedtok forbud mot

  • kulturarrangement hvor personer fysisk møtes
  • idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes

Fra 1. april 2020 lempet myndighetene litt på fysisk aktivitet i små grupper, gitt at maksimalt 5 personer samles (inkludert trener/instruktør), det holdes minimum 2 meters avstand mellom personer og utstyr og at fasiliteter ikke deles.

7. april 2020 opplyste kulturministeren at ingen kulturarrangement kan gjennomføres før 15. juni 2020

NKK forholder seg til gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs Jakthundkomite arbeider med å utarbeide veileder for arrangører. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

NKKs Jakthundkomite (NJK) vedtok på sitt møte den 15.04.2020 å holde alle prøver stengt frem til 01.05.2020. NJK vedtok å få laget et plan på hvordan og hvilken jaktprøver/aktivitet som kan gjennomføres uten at vi kommer i konflikt med helsemyndighetenes anbefalinger ift. Covid 19.

NJK ser for seg en mulighet for å åpne de prøver, der det er maksimalt 5 personer som deltar/samles ved avholdelse. NJK ser det vil bli vanskelig å avholde «store» ordinære prøver i sesongen 2020 dersom dagens restriksjoner opprettholdes. Dersom det åpnes opp for mindre ansamlinger (50-100 personer) vil dette kunne gjøre det lettere å avholde også større prøver.  

På bakgrunn av situasjonen og de førende regler fra våre myndigheter vil vi gjennomføre alle våre planlagte kurs og arrangementer innen for disse regler. Avdelingen vil nå fortløpende legge ut informasjon  på avdelingens hjemmeside, facebook side og sende informasjonsskriv om arrangementene.

Mvh, 

Nisk avd.7