INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NISK AVD. 2 (BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK)

Tirsdag 24. november 2009 kl. 19.00 hos Kalle Reinertsen, Granvn. 13, 3046 Drammen

DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Forslag til handlingsplan og budsjett

7. Saker til generalforsamlingen

8. Innkomne forslag

9. Valg av avdelingsstyre

10. Valg av representant til Generalforsamling

Frister til årsmøtet: Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan fremmes helt frem til punkt 2. Dette gjelder saker som ikke får alvorlige konsekvenser for avdelingen. Forslagene bør fremmes skriftlig.

Umiddelbart etter at årsmøtet formelt er avsluttet vil vi også i år ha en foredragsholder om et aktuelt og spennende tema !!!!!

Styret ønsker alle vel møtt !

Ps. Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse til sekretær avd. 2 Anders Rype.