NISK LOGO_200x200

Avdeling 7

Uroligheter i Norsk irsksetterklubb

Hovedstyret i NISK ser seg dessverre nødt til å iverksette disiplinærreaksjoner mot et flertall av styremedlemmene i avdeling 7. Fem av styremedlemmene er fratatt sine tillitsverv etter forutgående varsel. I tillegg er aktiviteten i avdelingen lagt i bero inntil videre.

På årsmøtet i NISK avdeling 7 ble avdelingens regnskap lagt frem for godkjenning av årsmøtet iht. agenda. Revisor kommenterte at bilagskvaliteten var mangelfull og anbefalte at regnskapet ikke ble godkjent. Årsmøtet valgte å godkjenne regnskapet med 15 mot 8 stemmer, med merknad om at det nye styret må innarbeide rutiner som hever bilagskvaliteten. Videre lyktes ikke årsmøtet å velge nytt avdelingsstyre. Årsmøtet oppnevnte derfor et interimsstyre. Interimsstyret oversendte så regnskap og revisors beretning til hovedstyret i NISK. NISK hovedstyre svarte følgende på henvendelsen fra interimsstyret i avd.7:

NISK hovedstyre har mottatt regnskap og revisors beretning fra avd.7. Hovedstyret ønsker å presisere at regnskapet med bilag skal føres i henhold til krav i bokføringsloven og slik NISK sin regnskapsfører presiserer. NISK legger til grunn at det kun gjenstår å bringe orden i bilagene slik at regnskapet kan ferdigstilles komplett med bilag.

Deretter oppretter interimsstyre en kontrollkomite som gjennomgår regnskapet for 2018 og innhenter manglende og mangelfulle bilag.

På ekstraordinært årsmøte i avdeling 7 velges nytt avdelingsstyre. Avdelingsstyret mottar rapport fra kontrollkomiteen, som oversendes hovedstyret.

Hovedstyret i NISK behandler rapporten og oppsummerer med at det ikke har skjedd noe graverende, men at det er rom for forbedring av rutiner. Hovedstyret anser saken som ferdig behandlet 14. juni og henviser til informasjon på avdeling 7 sin nettside 21.06.

Styret i avdeling 7 finner ikke hovedstyrets behandling av saken tilfredsstillende.

Gjennom grove og alvorlige uttalelser, publiseringer, brev og telefoner er det utvist mangel på respekt for klubbens demokratiske prosesser og lojalitet til hovedstyrets beslutninger ved å ikke akseptere beslutninger fra hovedstyret, fremsette trusler om uberettiget videre saksgang, og komme med karakteristikker av prosessen og enkeltpersoner i hovedstyret som er klart feilaktige og uriktige. Videre er det utvist mangel på evne til å holde informasjon konfidensielt i en sak med sensitivt innhold og potensielt store skadevirkninger for personer involvert i saken. Avdelingsstyret har uttalt at de har stor mistillit til hovedstyret, og at et videre samarbeid vil bli vanskelig. Videre har de avslått meklingsmøte i regi av Fuglehundklubbenes Forbund. Hovedstyret i NISK ser seg dessverre nødt til å iverksette disiplinærsak iht. klubbens og FKFs lover og regler. Fem av styremedlemmene i NISK avdeling 7 er fratatt mulighet til å inneha verv i NISK i en periode på to år.

Videre har hovedstyret i NISK besluttet å legge virksomheten i avdeling 7 i bero. Dette for å skape ro i organisasjonen slik at det på sikt kan konstitueres et nytt lovlig valgt styre i avdelingen.

Hovedstyret i Norsk irsksetterklubb