Bondeheimen i Sande, Vestfold onsdag 26.11.2008 kl. 19.00
Tilstede: 9 personer inkludert styret

Dagsorden:
1.Åpning av møtet: Leder Marit Brath Lund åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte velkommen.

2.Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent, ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.

3.Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere: Jan C. Reinertsen ble valgt som dirigent, Anders Rype som referent og Heidi Moen samt Morten Fuglerud som protokollunderskrivere.

4.Årsberetning: Marit gikk igjennom årsberetningen for 2008. Det har i det siste året vært stor aktivitet i avdelingen, og flere av aktivitetene har blitt avholdt med rekordoppslutning. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen.

5.Regnskap: Kasserer Arne Huse gikk igjennom regnskapet for 2008. Avdelingen hadde i 2008 et overskudd på kr.11.459,-, samt en egenkapital på kr.92.367,- Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

6.Forslag til handlingsplan og budsjett: Kasserer la frem forslag til budsjett for 2009. Handlingsplanen ble dermed indirekte gått igjennom ved gjennomgangen av budsjettet. Styret foreslår å avholde stort sett de samme aktivitetene for 2009, som for 2008. Videre ble revisjonsberetningen, foretatt av revisor Martin Veberg, lest høyt for de fremmøtte. Herfra kan siteres at ”regnskapet er revidert og funnet i orden”.

7.Saker til generalforsamlingen: Ingen saker fra avd 2 til GF.
De fleste dokumenter til GF ligger på NISK sine hjemmeside på Internett. Styret oppfordrer interesserte til å lese disse og eventuelt komme med kommentarer.

8.Innkomne forslag: Ingen saker kommet inn innen fristen.

9.Valg av avdelingsstyre: Hele styret tar gjennvalg og blir da bestående av: Leder Marit Brath Lund, nestleder Heidi Moen, kasserer Arne Huse, sekretær Anders Rype samt styremedlemmer Marlis Strøm Karlsen og Jan C. Reinertsen.

10. Ine Schøyen og Linda Bekkevoll fortsetter som medlemer av valgkommiteen.

11.Valg av representant til GF: Marit B. Lund og Arne Huse representerer avdeling 2 på GF i 2009.

Etter møtet holdt Siri Sjurseth et meget interessant og lærerikt foredrag om avlsindekser og ”hip quality”