NISK LOGO_200x200

Redegjørelse for de pågående urolighetene i Norsk Irsksetterklubb relatert til avd. 7

Styret i Norsk Irsksetterklubb har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer i avd. 7 på e-post, telefon og sms. I tillegg legges det ut innlegg og informasjon som utfordrer styret med mange spørsmål i ulike sosiale medier.

Noen spørsmål er klart berettiget men veldig mange spørsmål er dessverre stilt for å forsøke å sette fast styret eller påvirke medlemmer som ikke kjenner saken.

Mange fakta og fremstillinger som presenteres er ikke riktige. Styret har ingen mulighet eller ønske om å argumentere eller forklare saken i sosiale medier eller pr. e-post med veldig mange på kopi.

Vi er oppe i en særdeles vanskelig tid med den pågående pandemien som dessverre legger sterke restriksjoner på muligheten for arrangementer og tilstelninger.

Styret har allikevel besluttet å avholde RS på nett. Der vil det bli anledning for alle medlemmer å koble seg til og lytte, stille spørsmål og komme med kommentarer. Dette er ikke ideelt men alternativet er å ikke avholde RS, men styret ser det som helt nødvendig å få på plass en leder for klubben. Vi mener derfor at dette, i dagens situasjon, er den beste løsningen og at medlemmenes demokratiske rettigheter er ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Ett av de første agendapunktene på RS er godkjenning av innkalling og saksliste. Dersom flertallet i klubben ikke synes at denne måten å avholde RS på er akseptabel, er det naturlig at innkallingen ikke godkjennes. RS vil da avbrytes.

I motsatt fall godkjenner RS innkallingen og RS fortsetter som planlagt. Dette er da samtidig et uttrykk for at flertallet i klubben synes dette er forsvarlig og at de demokratiske rettighetene er tilstrekkelig ivaretatt.

I forkant av RS vil det avholdes et informasjonsmøte hvor styret vil redegjøre for saken som har skapt urolighetene og det vil bli anledning til å stille spørsmål i sakens anledning.

Styret håper at klubbens medlemmer synes dette er tilstrekkelig og at alle på denne måten blir ivaretatt. Styret oppfordrer medlemmer som har spørsmål og ta dette opp i sine avdelinger. Videre oppfordrer styret lederne for avdelingene å ta kontakt med styret for å få oppdatert informasjon om saken.

Styret i Norsk Irsksetterklub