NISK LOGO_200x200

Informasjon fra styret 10. november

Det nåværende styret i avd. 7 gikk til politianmeldelse av tidligere leder i avdelingsstyret etter at hovedstyret konkluderte med at det ikke forelå mislighold eller grunnlag for disiplinære reaksjoner for påståtte avvik i regnskapet for avdelingen for 2018.

Hovedstyrets vurdering av den dokumentasjonen som ble fremlagt var at det ikke fantes grunnlag for slike påstander.

Nå har politiet vurdert saken og kommet frem til følgende konklusjon, sitat:

Forholdet er henlagt fordi det ansees ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold.

Politiet har dermed sett på saken og basert på den informasjonen de har fått foreligger det ikke rimelig grunn til å anta at det foreligger noe straffbart forhold. Det betyr at de har gjort en vurdering men ikke etterforsket da de ikke ser noen grunn til det.

Vi kan dermed slå fast at politiet har kommet til samme konklusjon som hovedstyret, det foreligger ingen dokumentasjon for de påståtte forhold.

Med det bør den såkalte regnskapssaken kunne legges død.

Vi står da igjen med den gjensidige mistillit som har oppstått mellom styret i avd. 7 og Norsk Irsksetterklubb gjennom behandlingen av denne saken. Utgangspunktet for denne saken er at styret i avdeling 7 gjentatte ganger både skriftlig og muntlig har uttrykt mistillit til hovedstyret. Hovedstyret på sin side har etter hvert mistet sin tillitt til styret i avdeling 7. En konsekvens av slik mistillit er at styret i avdeling 7 og hovedstyret ikke kan fortsette sitt samarbeid og den ene parten, eller begge parter, må trekke seg. Hovedstyret var tidlig innstilt på å stille sine plasser til disposisjon, men oppfattet fra klubben at dette ikke var ønskelig. Klubbens øverste organ Representantskapsmøtet ble derfor bedt om å ta stilling i saken og vedtok med klart flertall mistillit til styret i avdeling 7. Konsekvensen av dette burde vært at styret i avdeling 7 trakk seg. Representantskapsmøtet instruerte derfor avdeling 7 om å avholde nytt årsmøte og velge et nytt styret.

Styret i avdeling 7 har ikke etterkommet Representantskapets vedtak, men valgt å bringe denne avgjørelsen inn for domstolen der den nå vil gå sin gang.

Avgjørelsen i retten vil være av stor prinsipiell betydning for NISK, FKF og NKK da det er lovverket og de demokratiske prosessene i klubber og forbund som utfordres.

Vi avventer nå som tidligere informert rettens videre gang i saken og vil komme med ytterligere informasjon når slik finnes.

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb