Per Martin Olsen (002)

DR Nordland Per Martin Olsen

Hvordan oppfatter du din rolle som distriktsrepresentant?

 • NISK sin lokale kontaktperson i regionen
 • Fremme og markedsføre irsksetteren spesielt og fuglehund generelt
 • Bidra til aktiviteter og samlinger for medlemmene
 • Hjelpe medlemmene med spørsmål innenfor kjøp, avl, trening, etc. Spesielt førstegangseiere.
 • Skape en arena for diskusjoner og informasjonsdeling

 

Hvilke oppgaver ser du på som mest aktuelle i ditt distrikt? 

 • Formidle aktiviteter som lokale JFF og lokale fuglehundklubber arrangerer
 • Råd og tips innenfor trening, kjøp og avl av IS
 • Levende Facebook-side med informasjon, diskusjoner og resultater


Har du kontakt med medlemmer i ditt geografiske område, f.eks. gjennom å arrangere aktiviteter?

 • Jeg har prøvd å få til treningssamlinger både høst og vinter, samt faglige og sosiale møtepunkter, men det har vært veldig liten oppslutning rundt dette. Vi har sterke NJFF foreninger og fuglehundklubber i regionen som har gode tilbud på dette. Ser ikke noen poeng å gå i konkurranse med dem, så jeg har derfor oppfordret de som har spurt til å delta på disse aktivitetene.
 • Har også tilbudt å ta med enkeltpersoner ut i terrenget for individuell trening.
 • Ellers en del spørsmål fra medlemmer om trening/hundehold/kjøp/etc.

 

Samarbeider du med andre organisasjoner/hundeklubber om aktiviteter?

 • Ja i høyeste grad, se over.


Hvilke utfordringer ser du i din rolle som distriktsrepresentant i NISK?

 • Som sagt, har slitt med å få med medlemmene på aktiviteter


Er det ønskelig å samarbeide mer systematisk med nærmeste distriktsavdeling, enten praktisk eller økonomisk?

 • Ikke noe stort behov.

 

Kunne du ønske mer støtte fra hovedstyret eller andre som de måtte utpeke til å hjelpe med tiltak i ditt distrikt?  

 • Det som har vært populært her har vært spissede foredrag om IS. Kanskje en turnerunde ut i regionene med en god foredragsholder hadde vært en ide.
Per SAndanger (002)

DR Rogaland Per Sandanger

I rollen som distriktsrepresentant oppfatter jeg meg som styrets kontakt i distriktet. Jeg sender for eksempel ut forespørsel om synspunkt på aktuelle saker, som forut for diskusjonsmøtet om NISK sin organisasjon som ble arrangert på Gardermoen i januar. For øvrig er min rolle å svare på ulike spørsmål over telefon. Veldig ofte er det spørsmål om valpekjøp.

Opp gjennom tidene har jeg innkalt til samlinger, både ute i terreng og innendørs, men ofte med varierende deltagelse. De siste 10 år har jeg stått for samling i februar/ mars i samarbeid med Rogaland fuglehundklubb, RFK. Tidligere brukte vi treningsterreng i Sirdal, men de siste 5 årene har vi brukt områder på Karmøy. Dette er i første rekke fordi vinterforholdene i Sirdal ofte er svært tunge, og deltagende hunder veldig unge. Vi har et veldig godt samarbeid med lokal fuglehundklubb om disse samlingene.

Helt siden slutten av 70 tallet, da ordningen med DR ble opprettet, har det vært vår intensjon å ikke være konkurrent, men samarbeidspartner til lokal fuglehundklubb. Det vil si at vi ønsker å ha en DR i Rogaland, men ikke avdeling. Dette har virket veldig godt, slik jeg ser det. I denne tiden har også NISK medlemmer jevnlig vært aktiv i RFK`s styre, som Turid Helgø som sitter der nå.  Og Tom Soma har i en årrekke ledet instruksjons parti i forbindelse med RFK`s høstprøve i Sirdal.  Jeg har og selv helt siden 1977 hatt et eller annet verv i RFK.

Det samarbeid jeg har beskrevet over trenger selvfølgelig ikke forhindre at vi og samarbeider med nærmeste distriktsavdeling, som er avd 4. Dette foregår til og til en viss grad i dag, om enn ikke økonomisk.  I forbindelse med forberedelse til det nevnte møte i januar kom det fram av 7-8 tilbakemeldinger at de ønsker primært å beholde dagens ordning. Det kom ikke fram ønsker om å bli slått sammen med avd. 4, noe som det og viste seg å være en viss motstand til i avd.4.

En av de viktigste oppgavene som DK er å legge til rette for medlemmer kan å få trent sine hunder. I vårt distrikt ikke det noe problem, da RFK disponerer ca. 20.000 mål som leies av Statskog i Sirdal. I tillegg leier de et inngjerdet område utenfor Sandnes for lufting av hund hele året. Dette er ikke så stort, men går man opp og ned og på kryss og tvers, kan man lett bruker en times tid her. Medlemmer har oftest også dobbelt medlemskap i NISK og RFK.

Utfordringen er å eventuelt få mer kontakt med medlemmer som bor lenger borte fra mitt nærområde. Men dersom det blir mulig for meg som DR å utvide min reisevirksomhet, så burde det være mulig å søke hovedstyret om midler til dette.

Vidar Molvær (002)

DR Møre og Romsdal Vidar Molvær

Som DR i Møre og Romsdal er utfordringene primært knyttet til store avstander. Dette medfører at mye aktivitet blir styrt av lokale JFF eller av Møre og Romsdal Fuglehundklubb, som disponerer treningsterreng og arrangerer jaktprøver og utstillinger. Det er derfor naturlig å samarbeide og støtte opp rundt disse aktivitetene og være synlig der. Dette oppfatter jeg som min hovedoppgave som DR.

Som DR har jeg ikke egne konto med penger. Dette betyr at aktiviteter som medfører utgifter må godkjennes av HS, uten at det oppleves som noe hinder. Om man skulle ønske et arrangement kun for irsksetter, er det bare å iverksette. Men da miljøet er lite og mulighetene for å ha egen trening små i fylket, skjer dette som nevnt gjennom fuglehundklubben.

De kan selvsagt iblant være nyttig for oss å kunne delta på koordinerte samlinger i større regioner, der NISK medlemmer får samme mulighet til å melde seg på. Dette mener jeg kan ordnes enkelt uten større organisatoriske eller økonomiske tettere linjer.

Slik vår organisasjonsmodell er i dag, hverken kan eller skal hovedstyret stå for aktivitet i lokale regioner. Så det er ikke noe som er savnet. Alt i dag har vi retningslinjer for økonomisk støtte til arrangementer og disse kan DR’ene benytte seg av.

 

Anniken Friis.