REFERAT FRA NISK AVD 9 `s ÅRSMØTE 27. NOVEMBER 2008

14 stemmeberettigede medlemmer møtte. Det ble fremlagt 5 fullmakter som alle ble godkjent.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Enstemmig godtatt.
2. Valg av dirigent og referent.
Torgeir Ingebrigten ble valgt til dirigent. Stein Nilsen ble valgt til referent.
Tore Strand og Ann Kristin Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Behandle avdelingstyrets årsberetning.
Leder Edgar Henriksen leste årsberetningen. Beretningen vedtatt med følgende endringer/tillegg:
- Smavva til Ingrid Frenning har en 1. AK og en 2.AK og skal ha ny plassering i resultatlisten for beste AK-hund.
- Bodil Kanebog skal føres opp som medeier av Gagganjunis Nieda.
- Irskesjøens Nix til Jan A Kingswick deltok i NM-lag. Dette skulle vært omtalt.
- Jalgevaddas Riddu fikk 2. Plass i Arctic Cup. Dette skulle være omtalt.
- Arne J Nordheim har vært sykemeldt. Derfor foreligger ingen oversikt over aktivitet i hans område.

4. Godkjenning av regnskap.
Kasserer leste opp regnskapstallene. Han mente at det nå var behov for en egen materialforvalter idet avdelingen har en del materiell som ikke fremkommer i regnskapene.
Regnskapet enstemmig godkjent.

5. Behandling av budsjett og handlingsplan.
Handlingsplan.
Stein Nilsen foreslo at det nye styret får behandle tidpunktene for de forskjellige aktivitene unntatt utstillingen som er låst til et allerede fastsatt tidspunkt.
Bodil Kanebog mente at det burde formaliseres en fast treningsdag i uka som et tilbud til medlemmene. Det nye styret vil arbeide med saken.
Handlingsplanen vedtatt.

Budsjett.
Budsjettforslaget enstemmig vedtatt.

6. Innkomne saker.
Det var innmeldt en sak til årsmøtet. Saken var innmeldt innen fristen av Roy Robertsen og gjaldt et brev til NISK fra flere underskrivere, hvor bl.a forslagsstiller Roy Robertsen mente seg utsatt for uberettiget kritikk.
Robertsen fremmet følgende forslag:

"Jeg har mottatt kopi av brev til Norsk Irsksetterklubb hvor fremtredende medlemmer i vår avdeling står oppført som underskrivere. I brevet er jeg direkte navngitt og indirekte henvist til på flere punkter. Jeg oppfatter brevet som helhet som mistillit og en bevisst kampanje rettet mot våre valgte organer, og meg som person. Ber om at saken konsekvensbehandles på årsmøtet."

Det ble gitt en redegjørelse for saken av forslagsstiller.
Styret forslår slikt vedtak i saken:

”NISK avdeling 9 har et meget godt inntrykk av sittende styre i NISK. Klubben har vekst i medlemsmassen, har en velordnet økonomi, har gjennomført to NM arrangementer prikkfritt i inneværende år, har modernisert hjemmesiden og har et velfungerende avlsråd. Ut i fra de forutsetningene som ligger i å drive frivillig organisasjonsarbeid, fungerer styret og avlsrådet utmerket og bedre enn noen gang. Avdelingen har full tillit til sittende styre.

NISK avdeling 9 er tilhengere av en fri meningsutveksling, men oppfatter brev oversendt av Jan-Arild Kingswick med flere underskrivere, som forsøk på å undergrave demokratisk valgte organer og å dra enkeltpersoners motiver i tvil. Avdeling 9 legger spesielt merke til nedvurderingen av nordnorske dommere som brevet tilkjennegir. Årsmøtet i avdeling 9 har tillit til at styret finner passende tilsvar og reaksjonsformer.”


Avdelingsstyrets innstilling ble referert og enstemmig godkjent.

7. Valg.
Valgkomiteens innstilling ble referert.
Følgende ble valgt:
Leder: Stein Nilsen (ny)
Nestleder: Ann Kristin Hansen (ny)
Kasserer/sekr.: Jan Schjetlein (ikke på valg)
Styremedlem: Tore H. Strand (ikke på valg)
Styremedlem: Ivan Arntsen (ny)
Vara: Roy Robertsen (ny)
Revisor: Torgeir Ingebrigtsen
Vararevisor: Bodil Kanebog

Distriktskontakt Sør-Troms/Nordre Nordland: Geir Larsen (ny)
Representant til NISK`s generalforsamling 2009: Avdelingsstyrets leder
Vara: Edgar Henriksen

Valgkomite 2009: Jan Rise Pedersen – Edgar Henriksen