I den innmeldte saken ble det fattet følgende vedtak:

”NISK avdeling 9 har et meget godt inntrykk av sittende styre i NISK. Klubben har vekst i medlemsmassen, har en velordnet økonomi, har gjennomført to NM (avdeling 4 i samarbeid med styret) arrangementer prikkfritt i inneværende år, har modernisert hjemmesiden og har et velfungerende avlsråd. Ut i fra de forutsetningene som ligger i å drive frivillige organisasjonsarbeid fungerer styret og avlsrådet utmerket og bedre enn noen gang. Avdelingen har full tillit til sittende styre.
 
NISK avdeling 9 er tilhengere av en fri meningsutveksling, men oppfatter brev oversendt av Jan-Arild Kingswick, med flere underskrivere, som forsøk på å undergrave demokratisk valgte organer og å dra enkeltpersoners motiver i tvil. Avdeling 9 legger spesielt merke til nedvurderingen av nordnorske dommere som brevet tilkjennegir. Årsmøtet i avdeling 9 har tillit til at styret finner passende tilsvar og reaksjonsformer.”